چی باید کرد اګر فکر میکنید ویروس کرونا دارید ؟

چی باید کرد اګر فکر میکنید ویروس کرونا دارید ؟ 

اګر احساس میکنید و یا فکر میکنید که ویروس کرونا دارید، با دید خود تان از مریضی ویروس کرونا خودرا ارزریابی کنید. تداوی و تشخیص مریضی ضروری است، تا به خاطر ارامش روحی تان زودتر نتیجه درست به دست اورید، تا مطمین شوید که مریضی وجود نداشته باشد.  

ارزیابی مریضی تانرا از اینجا انجام دهید »

در صورت شرایط تهدید کننده به زنده ګی تان، به شماره ۱۱۲ زنګ بزنید

اګر شما دقیقا به مریضی کرونا مبتلا شده اید:

به شماره ۱۱۶۱۱۷ به کومکهاي روزانه به خاطر معاینه لابراتواری زنګ بزنید. معالج تان در تلفون ارزیابی میکند که در صورت ضرورت به پذیرش و/ یا به تست کرونا معرفی شوید. کوشش میشود تست کرونا در زمان ۱-۲ شبانه روز از روز شروع مریضی صورت بګیرد. ایکزوت در حال حاضر قادر به معاینه هر کسی با علایم معمولی ویروس کرونا است.

علایم مریضی ویروس کرونا عبارتند از:

  • مریضی حاد تنفسی (یک علامه کافی است: تب، سرفه، ګلون دردی، عطسه، نفس تنګی، حس نکردن بوی/ذایقه) یا
  • اسهال/شکم دردی بدون دلیل واضح دیګر

 برای تداوی مشکل تنفسی استراحت بهترین تداوی است. علاوه بر ان میتوانید بخار را تنفس کنید و یا دوای را بخورید، که تب را پایین میاورد.

اګر شک میکنید که ویروس کرونا و یا ریزش دارید، تا مشخص شدن علایم مریضی و یا ختم ان یک روز دیګر مریضی در خانه بمانید.  

 

ا​ز مبتلا شدن به ویروس کرونا جلوګیری کنید – کم ګردش کنید و از تماس با دیګران خودداری کنید

با پاک نګاه کردن دستها میتوانید از ویروس کرونا جلوګیری کنید، سرفه را با ګرفتن دستمال بینی به دهن انجام دهید و بعداز ان دستمال بینی را در زباله دانی بیاندارید. اګر شما دستمال بینی ندارید، عطسه و سرفه را در قسمت آرنج أستین پیراهن تان انجام دهید. نه به دست تان.

 

دستهاي تانرا همیشه با صابون بشویید، و برای ۲۰ ثانیه انها را زیر آب بګیرید

  • وقتیکه از بیرون به خانه میآیید
  • قبل از غذا ګذاشتن و قبل از غذا خوردن
  • بعداز تشناب رفتن ویا بعداز تبدیل کردن پامپرس
  • اګر بینی را پاک کردید، سرفه کردید ویا عطسه کردید
  • اګر در جای دست زدید که در انجا شخص بیمار فلونزا یعنی ریزش دست زده باشد

​ 

 ​                                                                                                                               ۲(۲)                        

​از کجا معلومات و کومک، توسط مکالمه یعنی صحبت کردن را به دست اورده میتوانید  

 

رهنمایی تلفونی سراسر کشور ۰۲۹۵۵۳۵۵۳۵ (روزهاي رسمی از ۸ - ۲۱، شنبه از ۹ -۱۵)

از رهنمایی تلفونی میتوانید معلومات عمومی را در باره ویروس کرونا به دست بیآورید. از رهنمای تلفونی نمیتوانید معلومات صحی و رهنمایی خدمات روزانه و حاد را به دست بیآورید.

اګر از ویروس کرونا میترسید و دلتنګی برایتان پيدا میشود، و فکر میکنید که برای خاطر جمعی به مکالمه تلفونی ضرورت دارید، میتوانید به ایکزوت صحت روانی- و یا به خدمات عاجل ( ۲۴ ساعته )به این تلفون تماس بګیرید۰۵۳۵۲۴۶۱۰ و یا به سوسیال-و خدمات اضطراری (۲۴ ساعته) تماس بګیرید.

در نمره ۰۹۲۵۲۵۰۱۱۱ خدمات اضطراری صحت روانی به زبان فنلندی ۲۴/۷ .

خدمات اضطراری صحت روانی در لین زبان عربی در نمره ۰۹۲۵۲۵۰۱۱۳ روزهاي دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۱۱.۰۰-۱۵.۰۰، چهارشنبه ساعت ۱۳.۰۰-۱۶.۰۰ و ۱۷.۰۰-۲۱.۰۰ همچنان پنجشنبه ۱۰.۰۰-۱۵.۰۰ به تلفون اضطراری زبان عربی، همچنان به زبان انګلیسی نیز تماس ګرفته میتوانید.

 

خدمات دیګر ایکزوت Eksote

 

ایکزوت خدمات عاجل کومکی را در تمام کلینیک ها و خدمات اجتماعی کاهش داده است.

به درجه اول با سوسیال- و خدمات صحی تماس تلفونی ګرفته میشود.

ایکزوت یادآوری میکند، اګر مشکلات تنفسی و ریزش دارید نمیتوانید به خدمات صحی و یا به طور مثال به اداره سوسیال مراجعه کنید.

 

کومک برای خریداری در مغازه و دوا خانه

 

اګر در قرنطین هستید و نمیتوانید شخصأ به مغازه و یا به دواخانه بروید از خویشآوندان و یا دوستان تان کومک بخواهید. اګر از انها نمیتوانید کومک بخواهید، میتوانید به تلفون ۰۴۰۱۳۹۰۳۶۶ از شخص ارتباطی رهنمای ایکزوت پرسان کنید و یا به تلفون ۰۵۶۶۷۷۸۸ به زبان انګلیسی پرسان کنید.

Share