እንተድኣ Covid 19 –ቫይረስ ከምዘለካ ትጥርጥሩ ኮይንኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም፧

እንተድኣ ኮሮና ቫይረስ ከይህልወኩም ትጥርጥሩ ኾይንኩም፡ ናይ ምልክት ሕማም ገምጋም ሕቶ ኣብ Omaolo-ኣገልግሎት ኣብዚ ሊንክ/መላገቢ እዚ ክተካይዱ ትኽእሉ፥ Tee oirearvio tästä >>

 

ብሓገዝ ናይቲ ሕቶ፡ ቅልጡፍ ገምጋም ናይቲ ኣድላይነት ናይ ተኽእሎ ፍወሳ ወይ ቅሳነት ኣእምሮ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ወይ እንተድኣ ሻቕሎትኩም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ጸኒሖም። እቲ ናይ ምልክት ሕማም ናይ ገምጋም ሕቶ ኣብዚ ግዜ'ዚ ብቛንቋ ፊንላንድ ጥራይ እዩ ዝሰርሕ።​

ህይወት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ናብ 112 ድውሉ።

እንተድኣ ምስ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ዝኸዱ ምልክታት ሕማም ኣለውኹም ኮይኖም፥

ናይ ኮሮናቫይረስ መራ ንምግባር ናብቲ ሕክምናዊ ህጽጽ መስመር ተሌፎን ብቚጽሪ 116 117 ደውሉ። ነርስ ንጻውዒት ተሌፎንኩም ክትምልስ እያ ናብ ክሊኒክ ምኻድ ከምኡ ድማ/ወይ ናይ ኮሮናቫይረስ መርመራ ምግባር የድልየኩም እንተኾይኑ ከኣ ክትግምግም እያ። ዝክኣል እንተኾይኑ፡ እቲ መርመራ ኮሮናቫይረስ  ኣብውሽጢ 1 ወይ 2 መዓልታት ድሕሪ እቶም ምልክታት ሕማም ምጅማሮም ክውሰድ ኣለዎ። Eksote ኣብ ዚእዋን'ዚ ንነፍስ ወከፍ ምልክትሕምኣም ኮሮናቫይረስ ዘርኢ ዘሎ ሰብ ክምርምር ዓቕሚ ኣለዎ።

ምልክታት ሕማም ናይ መልከፍቲ ኮቫይረስ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፥

  • ከቢድ ናይ ምስትንፋስ ረኽሲ (ሓደ ምልክት ሕማም እኹል'ዩ፥ ረስኒ፡ ሰዓል፡ ቃንዛ ጎረሮ፡ ጸረርታ ኣፍንጫ፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ምጥፋእ ስምዒት ምሽታት/ምስትምቓር) ወይ
  • ውጽኣት/ቃንዛ ከብዲ ብዘይ ካልእ ንጹር ምኽንያት

እቲ ዝበለጸ ፍወሳ ነቲ ናይ ምስትንፋስ ረኽሲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕረፍቲ እዩ። ብተወሳኺ፡ ሃፋ ምዕጣን ከምኡ ድማ ናይ ረስንን ቃንዛን መድሃኒታት ምውሳድ። ​

እንተድኣ ኮሮናቫይረስ ወይ ኢንፍሉወንዛ ትጥርጥሩ ኾይንኩም፡ ድሕሪ ክሎም ምልክታት ምጥፍኦም እንተውሃደ ተወሳኺ ሓደ መዓልቲ ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ።


ለበዳታት ቫይረስ ኣወግዱ – ምዝዋር ኣጒድሉ ከምኡ ድማ ምስ ካልእ ሰባት ርክብ ኣወግዱ

ብጥንቁቕ ናይ ኢድ ጽሬት ከምኡ'ውን ናብ ናይ ቅልጽም እጅገ ወይ ሶፍት ወረቐት ብምስዓልን ናይ ቫይረስ ለበዳታት ምውጋድ ይክኣል እዩ። ዝተጠቐምክምሉ ሶፍትታት ብቐጥታ ናብ እንዳ ጎሓፍ ደርብይዎም። ናብ ኣእዳውኩም ኣይትስዓሉ።

ኣእዳውኩም ኩሉግዜ ን20 ካልኢታት ብሳሙናን ማይን ተሓጸቡ ኣብ ከምዞም ዝስዕቡ ኲነታት…

·         ካብ ደገ ክትመጹ ከለኹም

·         ቅድሚ ምኽሻን ምግብን ምምጋብን

·         ድሕሪ ሽቓቕን ድሕሪ ምቕያር ጨርቂ ሽንቲ ቖልዓን

·         ድሕሪ ፊጥ ምባል፡ ምስዓል ወይ ምህንጣስ

·         ፍሉ ዘለዎ ሰብ ዝተንከፎም ገለ ዝባናት ድሕሪ ምትንካፍ

 ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ፣ ኣብ እኩብ ሰብ ዘለዎ ቦታታት፣ ከምኡውን ውሑስ ርሕቐት ማለት ኣብ ሓድሕድካ ናይ 1,5 ሜትሮ ፍንትት ምባል፣ ኣብዘይከኣለሉ ቦታታትን፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ ተጠቐም። ብተወሳኺ ናይ ኮሮና ፈተና ክትገብር ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን፣ ክትከይድን ክትምለስን ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብመሸፈኒ ማለት ብማስክ ክትሽፈን ኣለካ፣ ካብ ብብዝሒ ኮሮና ዘለወን ሃገራት ክትምለስ እንከለኻ እውን ክትሽፈን ኣለካ።

 ​መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ፣ ክሳብ መወዳእታ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት፣ ኣብ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት፣ በዓላት ከምኡውን ኣብ ናይ ስፖርት ውድድራት ምርኢታት፣ ክትጥቀም ይግባእ። 

ናይ ሓበሬታን ዘተን ሓገዝ ኣበይ ትረክብ፧

 

ሃገራዊ ናይ ሓገዝ ጠረቤዛ ተሌ. 0295 535 535, ሰኑይ –ዓርቢ ሰዓት 8 - 21, ቀዳም 9 - 15

ካብቲ ናይ ሓገዝ ጠረቤዛ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ'ቲ ኮሮናቫይረስ ክህልወኩም ይኽእል። እቲ ናይ ሓገዝ ጠረቤዛ ዝኾነ ናይ ጥዕና ወይ ህጹጽ ኲነት ምኽሪ ኣይክህብን እዩ።

እንተድኣ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ፍርሒ ወይ ሻቕሎት ዝፈጥር ኮይኑ ከምኡ ድማ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝምልከት ናይ ዘተ ሓገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ ተሰሚዕኩም፡ ናብ ናይ Eksote ናይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ጠረቤዛ ሓገዝ ተሌ. 05 352 4610 (ክፋት 24/7) ክትድውሉ ትኽእሉ ወይ ናብ ናይ ማሕበራውን ቅልውላውን ናይ ጠረቤዛ ሓገዝ ተሌ. 040 651 1828 (ክፋት 24/7) ደውሉ።

Mielenterveysseura  ናይ ቅልውላው ጠረቤዛ ሓገዝ ተሌ. 09 2525 0111 ብቛንቋ ፊንላንድ፡ ክፉት 24/7።

Mielenterveysseura ናይ ቅልውላው ጠረቤዛ ሓገዝ ተሌ. 09 2525 0113 ብቛንቋ እንግሊዝ ዝኸፈተሉ ግዝያት፥

ወትሩ ሰኑይን ሰሉስን ሰዓት 11.00 - 15.00፡ ወትሩ ረቡዕ ሰዓት 13.00 - 16.00 ከምኡ ድማ 17.00 - 21.00

ከምኡ'ውን ወትሩ ሓሙስ ሰዓት 10.00 - 15.00። ኣብዚ ኣገልግሎት ብቛንቋ ዓረብ'ውን ክትረኽቡ ትኽእሉ።

 

ካልእ ብEksote ዝውሃቡ ኣገልግሎታት

Eksote ዘይህጹጽ ሓገዝ ኣብ ክሎም ናይ ጥዕና ክንክን ኣጒዲሉ ኣሎ- ከምኡ ድማ ኣብ መዳያት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት።

ማሕበራዉ- ከምኡ ድማ ናይ ጥዕናዊ ክንክን ኣገልግሎታት ብቐንዱ ብተሌፎን ክርከቡ እዮም።

​Eksote ናብ ዝኾነ ቆጸራ ወይ መቐበሊ ምኻድ ከምዘይፍቀድ የዘኻኽር፡ እንተድኣ ዝኾኑ ምልክታት ናይ ፍሉ ወይ ምልክታት ናይ ረኽሲ ሃልዮምኹም። 

 

ንምግቢ ወይ መድሃኒት መዐደጊ ዝኸውን ዝኾነ ሓገዝ የድልየኩም ድዩ፧

እንተድኣ ኣብ ውሸባ ኣለኹም ኮይንኩምን ምግቢ ወይ መድሃኒት ንምዕዳግ ከኣ ክትከዱ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩምን፡ መጀመርታ ካብ ኣዝማድኩምን ኣዕሩኽትኹምን ሓገዝ ሕተቱ። እንተድኣ ካብኦም ሓገዝ ክትረኽቡ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም፡ ካብ Eksote ብቑጽሪ ተሌፎን 040 139 0366 (ቋንቋ ፊንላንድ) ምኽሪ ክትሓቱ ትኽእሉ።  ኣገልግሎት ብቛንቋ እንግሊዝን ሩስያን፥ ተሌ. 05 667 788 ወይ 040 667 1755።Share