Eksote käynnisti Martti-hankkeen – Asukkaat ovat parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita

Julkaistu: 3.5.2016 15:00
Päivitetty: 3.5.2016 15:19

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä käynnistyi tämän vuoden alussa Martti – maaseudun palvelujen kehittämishanke. Martti-hankkeella parannetaan maaseutuväestön hyvinvointipalvelujen saatavuutta kehittämällä uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja kuntien palvelutuottajien kanssa.

Martti-hanke toteuttaa kahta EU-rahoitteista kehittämisohjelmaa: Manner-Suomen maaseutuohjelmaa 2014–2020 ja Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi -kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmilla edistetään yrittäjyyttä sekä parannetaan maaseudun palveluja ja asumisviihtyvyyttä.

Hallitusohjelmassa painotetaan digitaalisten lähipalvelujen merkitystä palvelujen saatavuuden mahdollistajana. Kuntaliiton lähipalveluja koskevan selvityksen (2015) mukaan hyvinvointiasemilla ja uusilla sähköisillä palveluilla arvioidaan olevan merkittävä rooli maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaisessa kehittämisessä.

Eksote on valtakunnallisesti ainoa toimija, jolla on mahdollisuus kokeilla ja tuottaa uudenlaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdistäviä palvelumalleja. Saadulla EU-rahoituksella kehitetään maaseutualueiden palvelujen saatavuutta. Aiempia uudistuksia lähipalvelujen lisäämiseksi ovat olleet esimerkiksi Mallu-auton käyttöönotto, hyvinvointiasemien perustaminen sekä olemassa olevien digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Kehittämistyö parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hoitaa terveyttään ajasta ja paikasta riippumatta.

Eksote saa tietoa päätöksenteon tueksi hankkeen kautta muun muassa siitä, millä ratkaisuilla haja-asutus- ja maaseutualueiden asukkaiden yhdenvertaisuutta voi turvata sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös ammattilaisten mahdollisuudet suunnitella työtään monipuolistuvat. Hankkeessa testattuja hyviä toimintamalleja tullaan hyödyntämään haja-asutusalueiden ja maaseutuväestön perus- ja hyvinvointipalvelujen ylläpitämisessä ja kehittämisessä maakunnassa ja valtakunnallisesti.


Lisätietoja:
Vuokko Majoinen, Martti-hankkeen projektipäällikkö, p. 0400 468 978, vuokko.majoinen@eksote.fiShare