Eksoten hallituksen päätökset 14.9.2016

Julkaistu: 22.9.2016 14:20
Päivitetty: 22.9.2016 14:30

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 14.9.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Paakkinen ja Sinikka Poskiparta.

3. Työ- ja päivätoiminnan tiloja koskevan vuokrasopimuksen hyväksyminen


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Palvelusopimusneuvottelut


Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

Hallitus: 
- päättää esittää jäsenkunnille vuotta 2017 koskeviin palvelusopimusneuvotteluihin, että jäsenkuntaosuuksia pienentävinä erinä kantokykysopimukseen verrattuna huomioidaan edellä kuvatut Kela-siirron, kilpailukykysopimuksen ja alijäämän kattamisen pienennyksen vaikutukset, yhteensä 15,9 milj. euroa.
- toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön asiantuntijoiden mukaan rakennusten siirto apporttina kuntayhtymälle on sekä eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain tarkoittamassa mielessä että kirjanpitoa koskevan sääntelyn valossa investointi ja tarvitsee ehdottomasti viimeksi mainitun lain mukaisen luvan sosiaali- ja terveysministeriöltä, millä perusteella kiinteistöjen siirtoa Eksoten omistukseen ei käsitellä palvelusopimusneuvotteluissa.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa tehty esittelijän muutettu päätösesitys.

5.Vanhusten palveluasumista ja tehostettua palveluasumista 2015-2018 koskevan puitesopimuksen mukainen minikilpailutus (sopimuskannustimet)


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallituksen esitystä maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi koskevan lausunnon valmistelun aloittaminen


Hallitus päättää ohjeistaa lausunnon valmistelua siten, että lausunnossa tulee erityisesti ottaa kantaa alla olevien asiakokonaisuuksien etuihin ja haittoihin Eksoten toiminnan kannalta:
- uudistuksen tarpeellisuus ja aikataulu
- maakunnan päätösvalta
- yhtiöittämisvelvoite/kilpailuympäristö/valinnanvapaus
- ensihoidon järjestäminen/laaja päivystys
- pääkaupunkiseudun ratkaisu/yhteistyöalue
- tietotarpeet ja tiedon tuotanto
- valtakunnalliset palvelukeskukset
- rahoitus
- integraatio

Lausuntoluonnos tuodaan hallituksen käsiteltäväksi 28.9 ja lausunto on tarkoitus hyväksyä hallituksen kokouksessa 12.10.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat 


Päätös: Ei ollut.​Share