Eksoten hallituksen päätökset 23.3.2016

Julkaistu: 24.3.2016 9:40
Päivitetty: 24.3.2016 9:42

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 23.3.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Löfman ja Tuija Nummela.

3. Vuoden 2015 tilinpäätös


Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla korjauksella:
- tilinpäätöksen sivulla 76 olevassa konsernirahoituslaskelmassa oli virheellinen luku vuosikatteessa (19 642 002,75 euroa) ja tulorahoituksen korjauserissä (379 973,00 euroa),
- oikeat luvut ovat: vuosikate 20 123 691,09 euroa ja tulorahoituksen korjauserät -102 715,34 euroa

Korjauksen seurauksena rahoituslaskelman loppusumma ei muutu, ainoastaan kahden edellä mainitun luvun välinen suhde muuttuu.

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Hallitus kiittää Eksoten johtoa ja henkilökuntaa hyvästä työstä.

4. Kuntien vuoden 2015 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Seurantaraportti 2/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmä ja johtajan sijainen


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Vammaispalvelujen asiakasmaksujen tarkennus


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kotihoidon myöntämisperusteet


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.

11. Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen uudelleen järjestely ja Honkaharjun psykiatria- ja päihdeosasto


Honkaharjun psykiatria- ja päihdeosaston toimintamalli poikkeaa jonkin verran Eksoten vastaavasta. Osastolle on osittain keskitetty toimintoja, jotka Eksotessa toteutetaan avohoidossa. Eksotessa palvelut on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti asiakkaiden elinympäristössä ja samalla minimoimaan osastohoidoista aiheutuvia haittoja.

Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi alueellista kuntoutusta vahvistetaan sekä resurssien että palveluvalikon osalta. Kuntoutuksellista toimintaa siirretään koteihin, kuntouttavia ryhmiä lisätään ja pohjoisten kuntien asiakkaille avataan viikonloppuisin klo 8-16 toimiva psykososiaalisen päivystyksen yksikkö. Samalla käynnistetään koko Eksoten alueella toimiva uusi ikäihmisten psykososiaalisen tuen yksikkö. Tämän yksikön palvelut on suunnattu niille vanhuksille, joilla on todettavissa psykososiaalisten palvelujen tarve, mutta kotihoidon kriteerit eivät vielä täyty.

Osaston henkilöstö on pidetty ajan tasalla kehitysvaiheista ja jokaisen työntekijän kanssa on neuvoteltu toiveista uudelleen sijoittumiseen liittyen. 

Honkaharjusta vapautuvat tilat mahdollistavat avoterveydenhuollon toiminnan uudelleen järjestelyn. Tämä tarkoittaa muun muassa paremmin järjestettyjä terveyskeskuslääkärien palveluja, mikä saattaa auttaa myös lääkäreiden rekrytoinnissa.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi Honkaharjun psykiatria- ja päihdeosaston palvelujen uudelleen järjestämisen ja henkilöstön siirron muihin avo- ja osastopalveluihin. Share