Eksoten hallituksen päätökset 31.8.2016

Julkaistu: 31.8.2016 16:30
Päivitetty: 31.8.2016 16:43

​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 31.8.2016 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Löfman ja Marjut Kuvaja-Kukkosen poissa ollessa valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Tuija Nummela.

3. Seurantaraportti 7/2016

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Etelä-Karjalan keskussairaalan hoito- ja toimenpidejonojen lyhentäminen

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hankintapäätös, energiahankinta K- ja kantasairaalaan

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys:
Hallitus tarkentaa 20.4.2016 tehtyä hankintapäätöstä hankittavan energian määrän osalta siten, että hallitus päättää:
- hankkia Uponor Infra Oy:ltä järvilämpöä 2000 MWh ja järvikylmää 600 MWh vuodessa; ja
- sitoutuu hankkimaan vuoden 2018 loppuun mennessä lisäenergiaa yhteensä 1500 MWh vuodessa.
Hankittavan energian hinta on 8 prosenttia alle Lappeenrannan energian kaukolämmön kulloinkin voimassa olevan kokonaishinnan. Hankintasopimus tuodaan erikseen hallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että lausuntoon liitetään kuvaus Eksoten ensihoidon integroidusta toimintamallista.

7. Aluehallintoviraston selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Päätös: Hyväksyttiin.

8. STM:n kärkihankkeiden rahoitushaun valmistelu Etelä-Karjalassa

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys:
Hallitus päättää:
- osallistua "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (IO) kärkihankkeen rahoitushakuun; ja
- sitoutua omarahoitusosuuksiin yhteensä 236 000 €.
Hankkeen omarahoitus muodostuu pääosin hankkeelle tehtävästä työstä.
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tutkimusrahasto

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että lausuntoon lisätään kuvaus Eksoten johtamisjärjestelmästä.

11. Valtuuston 15.6.2016 päätösten täytäntöönpano

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Valtuuston 28.9.2016 asialistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.

15. Hankintapäätös, virtuaalisten työasemaympäristöjen hankinta

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Hankintapäätös, terveydenhuollon ICT palvelin- ja verkkoympäristöpalveluiden hankinta Saimaan talous ja tieto Oy:ltä

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallituksen esityslista 31.8.2016Share