Eksoten hallituksen päätökset 20.12.2017

Julkaistu: 21.12.2017 8:00
Päivitetty: 21.12.2017 8:13

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 20.12.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.

3. Seurantaraportti 11/17


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 11/17. 

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Saatavien poistot v. 2017


Päätösesitys: Hallitus päättää poistaa vuoden 2017 tileistä vanhoja asiakasmaksusaatavia 424 880,32 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.  

5. UNA Oy:n osakkeiden merkintä


Kokouksessa toimitusjohtajan täydentämä ja korjaama esitys: 
Tarkemman tarkastelun perusteella on arvioitu, että Eksoten ei ole tarkoituksenmukaista lähteä UNA Oy:n osakkaaksi merkittävällä A-sarjan osakkeiden merkinnällä. C-sarjan osakkeiden omistuksella Eksote varmistaa sen, että Eksotella on inhouse-asema suhteessa UNA Oy:hyn.

UNA Oy:n osakassopimusluonnoksen mukaan Eksote on yksi kuudesta organisaatiosta, joille osakassopimuksessa annetaan oikeus vuonna 2018 suunnatuissa anneissa merkitä C-sarjan osakkeita. C-sarjan osakkeita on tällä hetkellä merkittävänä 100 kappaletta, kukin C-sarjan osake tuottaa 2 ääntä yhtiökokouksessa ja osakkeen hinta on 300 euroa.

Korjattu päätösesitys:

Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan:
- merkitsemään UNA Oy:n suunnatussa osakeannissa C-sarjan osakkeita vähintään kuudesosan merkittävinä olevasta 100 osakkeesta, hankintahintaan 300 euroa osaketta kohti; ja
- allekirjoittamaan liitteenä olevan osakassopimuksen ja tekemään siihen sekä yhtiöjärjestykseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.
                                                                                       
Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.

6. Hankintaan sitoutuminen, teleoperaattoripalvelut


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- osallistua KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään teleoperaattoripalvelujen yhteishankintaan (Sopimusnumero KLKH138) koko puitesopimuskaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2022 liitteenä olevan sitoumuksen mukaisesti; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen, hyväksymään tarjouspyynnön, tekemään hankintapäätöksen, allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja päättämään mahdollisten optiokausien käyttöönotosta. 

Hankinnan arvo on koko puitesopimuskaudelta, joka sisältää mahdolliset optiokaudet, noin 2,4 miljoonaa euroa. 

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Riskienhallintasuunnitelma


 Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan riskienhallintasuunnitelman siten muutettuna, että suunnitelman eri osa-alueet raportoidaan hallitukselle kaksi kertaa riskikartoituksen muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemän muutettu päätösesitys.                                 

8. Sopimus eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN SOUTH) perustamista ja hallinnoinnista


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN SOUTH) perustamisesta ja hallinnoinnista; ja 
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin. 

9. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto palkitsivat Yksi elämä –terveystalkoiden juhlaseminaarissa 28.11.2017 Ammattilaiset-kategoriassa Eksoten pitkäjänteisestä työstä pitkäaikaissairaiden ryhmätoiminnan kehittämisessä ja ryhmien monipuolisessa järjestämisessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hallitus onnittelee pitkäaikaissairaiden ryhmätoiminnan kehittämisessä ja ryhmien järjestämisessä työskentelevää henkilöstöä.

11. Muut mahdolliset asiat

Kuultiin toimitusjohtaja Pentti Itkosen tilannekatsaus K-sairaalan työmaasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share