Eksoten hallituksen päätökset 22.11.2017

Julkaistu: 23.11.2017 9:00
Päivitetty: 23.11.2017 9:12

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 22.11.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen. 

3. Seurantaraportti 10/2017


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 10/2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Investointirahaston käyttö ja TA2017 valtuustoon nähden sitovan kokonaisinvestointimäärärahan tarkistaminen sekä kehittämistoiminnan aktivointiperiaatteet


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä 
- erikseen esityslistan liitteenä olevat kehittämishankkeiden aktivointiperiaatteet ja kehittämismenojen poistoajan ja, 
- että hallitukseen nähden vuonna 2017 sitovaa muiden aineettomien hyödykkeiden määrärahaa korotetaan 3,7 milj. eurosta 5,8 milj. euroon ja 
- päättää esittää valtuustolle, että esityslistan liitteenä olevat investoinnit, yhteensä 1 459 518,47 euroa rahoitetaan vuonna 2017 tilinpäätöksessä purkamalla investointirahastoa edellä esitetyllä tavalla ja valtuustoon nähden sitovaa investointien kokonaismäärää korotetaan 2,1 milj. eurolla niin, että määräraha on 11,2 milj. euroa (ei sisällä päivystys- ja vuodeosastoinvestointia).

Päätös: Hyväksyttiin.  

5. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää esityslistan liitteenä olevan esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuoden 2018-2020 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla esittelijän tekemillä muutosesityksillä: 

Poistetaan sivulta 5 otsikon ”1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet” alta ensimmäisen kappaleen viimeinen lause ja kappaleen alla kolmannessa alakohdassa oleva maininta palkankorotusten johdosta arvioidusta erillisrahoitustarpeesta. 

Poistetaan sivun 30 viimeinen kappale. 

Poistetaan sivulla 31 oleva taulukko ”Jäsenkuntien erillisrahoitusosuudet (esitys) – Eksote yhteensä 1000 EUR”. 

Vastaavasti tekstissä olevat viittaukset erillisrahoitukseen poistetaan, mutta tekstiin jätetään maininta siitä, että tulevan palkkaratkaisun vaikutusta ei ole huomioitu jäsenkuntien maksuosuuksissa eikä myöskään omissa henkilöstömenoissa ja ostopalveluissa.

6. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se oikeuttaisi hallituksen ottamaan enintään 23 milj. euroa pitkäaikaislainaa vuonna 2018 ja
päättämään lainaehdoista sekä kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että hallituksen lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi v. 2018 ovat 20 milj. euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Hallintosäännön päivittäminen


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön hyväksymistä siten, että hallintosääntö tulisi voimaan 1.1.2018 ja samalla kumottaisiin 18.12.2013 hyväksytty hallintosääntö.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen kokousaikataulu keväällä 2018

Ke 10.1. klo 15
Ke 24.1. klo 15
Ke 7.2. klo 15
Ke 21.2. klo 15
Ke 7.3. klo 15
Ke 21.3. klo 15
Ke 4.4. klo 15
Ke 18.4. klo 15
Ke 2.5. klo 15
Ke 16.5. klo 15
Ke 30.5. klo 15
Ke 13.6. klo 15

Ryhmäkokoukset pidetään kokouspäivinä klo 14-15.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share