Eksoten hallituksen päätökset 22.3.2017

Julkaistu: 23.3.2017 12:45
Päivitetty: 23.3.2017 12:56

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 22.3.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Marjut Kuvaja-Kukkonen.

3. Talousarvion käyttösuunnitelman korjaaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat korjatut vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Vuoden 2016 tilinpäätös


Päätösesitys: Hallitus päättää
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2016
- esittää, että poistoeroja tuloutetaan 167 827,55 euroa
- esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot 23 754,16 euroa
- esittää 14 372 221,26 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.


5. Kuntien vuoden 2016 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevat kuntien vuoden 2016 laskennalliset osuudet.

Päätös: Hyväksyttiin.​

6. Seurantaraportti 02/17


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 02/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan osakekauppakirjan; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakekauppakirjan sekä tarvittaessa tekemään siihen teknisluonteisia muutoksia.      

Päätös: Hyväksyttiin seuraavin täydennyksin:
- muutettiin osakekauppakirjan sopimuskohtaa 5.1 siten, että Lappeenrannan kaupunki sitoutuu siihen, että Lappeenrannan kaupunkikonserni ostaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä työterveyspalvelut voimassa olevien palvelusopimusten mukaisesti nykyisellä hintatasolla vuoden 2019 loppuun saakka
- lisättiin osakekauppakirjaan sopimuskohta 5.4 (Osakekaupan vaikutus kuntayhtymän purkautumiseen ja omaisuuden siirtymiseen maakunnalle), jonka mukaan Lappeenrannan kaupungilla ei ole kaupan kohteena oleviin Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeisiin perussopimukseen tai sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolain säännöksiin perustuvia, tai näihin rinnastettavia vaatimuksia.

8. Asumispalvelujen lääkäripalvelun kilpailuttaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää, että asumispalvelujen lääkäripalvelujärjestelmän turvaamiseksi voidaan aloittaa lääkärityöpanoksen kilpailutuksen valmistelu.
Hankinnan arvo on noin 1,5 M € vuodessa. Sopimuskautena 2 vuotta ja optiona 2 vuotta. Tarjouspyyntö liitteineen tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin. 

9. Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Päätös: Hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että lisätään lausunnon loppuun kuvaus Eksoten nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalveluista.

10. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut mahdolliset asiat


Yksilöasioiden jaoston jäsenen valinta

Eksoten hallintosäännön 6 §:n (Yksilöasioiden jaosto) mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston.

Päätös: Valittiin yksilöasioiden jaoston jäseneksi Heikki Tanninen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marjut Kuvaja-Kukkonen.​Share