Eksoten hallituksen päätökset 25.10.2017

Julkaistu: 26.10.2017 8:30
Päivitetty: 26.10.2017 8:34

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 25.10.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemi ja Tuija Nummela.

3. Seurantaraportti 9/2017

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Palvelusetelikokeilujen laajentaminen ja uudet kokeilujen valtionavustuksen hakeminen


Päätösesitys: Hallitus päättää, että
Eksote hakee 31.10.2017 päättyvässä haussa henkilökohtaisen budjetin kokeiluun; ja
toimitusjohtaja valtuutetaan tarvittaessa, muuttamaan tai täydentämään hakemusta suunnitelman täsmentyessä esim. vaadittavien ICT ratkaisujen osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma, lausuntopyyntö


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistalla esitetyn mukaisen lausunnon  maakuntaohjelmaluonnoksesta 2017–2021 ja sen ympäristöselostuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Varaedustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä Jarmo Pullin tilalle edustajan Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2017.

Päätös: Valittiin Jarmo Pullin esityksestä Anu Karhu Eksoten edustajaksi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2017.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Talousarvion 2018 valmistelutilanne

Talousjohtaja Liisa Mänttäri esitteli vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Päätettiin kokouksessa ottaa käsiteltäväksi lisälistan asia Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen.

9. Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen


Eksoten hallitus hyväksyi 13.9.2017 osakekauppakirjan, jolla Eksote ostaa Lappeenrannan kaupungilta viisi kappaletta Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n (jäljempänä Työkunto Oy) osakkeita, jotka edustavat 50 % Työkunto Oy:n yhtiön osakekannasta. Osakekaupan toteutumisen jälkeen Eksote omistaa Työkunto Oy:n koko osakekannan.

Kauppakirja tulee voimaan, kun Eksote ja Lappeenrannan kaupunki ovat sen allekirjoittaneet. Kauppakirjan mukaan omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Eksotelle, kun kauppahinta on maksettu. Kauppakirja allekirjoitettiin 23.10.2017.

Eksoten hallintosäännön 5 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin.

Työkunto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Eksote on Työkunto Oy:n ainoa omistaja, joten Eksote nimittää kaikki hallituksen jäsenet.

Päätös: Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin:
- Vesterinen Marja-Liisa, puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Arto Siitonen
- Jarmo Pulli, varapuheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Ari Berg
- Anu Urpalainen, jäsen, henkilökohtainen varajäsen Leena Kohvakka-Turja
- Ritva Wilska-Neuvonen , henkilökohtainen varajäsen Pepi Niemi
- Osmo Juvonen, jäsen, henkilökohtainen varajäsen Viljo Rautio
- Tuula Karhula, jäsen, henkilökohtainen varajäsen Liisa Mänttäri 

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija.​Share