Eksoten hallituksen päätökset 28.6.2017

Julkaistu: 28.6.2017 17:00
Päivitetty: 3.7.2017 9:53

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 28.6.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Ilpo Heltimoinen.

3. Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä


Päätösesitys: Hallitus päättää, että hallintojohtaja toimii hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi varajäsenet, joilla on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus päättää, että terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulalla, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososella, kehitysjohtaja Merja Tepposella, kuntoutusjohtaja Markku Huplilla ja talousjohtaja Liisa Mänttärillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi johdon assistentti toimii hallituksen kokouksissa teknisenä sihteerinä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 


Päätösesitys: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja pidetään toimikautena 2017-2021 yleisesti nähtävänä kuntayhtymän nettisivulla, osoitteessa www.eksote.fi, kokousta seuraavana perjantaina. Jos perjantai on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, nähtävänä olopäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston kokoonpano ja ääniluettelo


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi valtuuston kokoonpanon ja valtuutettujen äänimäärät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Tarkastuslautakunnan kokoonpano


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan kokoonpanon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Hallituksen kokousten sekä hallituksen ja valtuuston perehdytyksen ajankohdat


Päätösesitys: Hallitus hyväksyy syksyn kokousaikataulun.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hallituksen henkilöstöjaoston nimeäminen


Päätösesitys: Hallitus valitsee toimikaudekseen 2017-2021 henkilöstöjaoston jäseniksi ja varajäseniksi:

varsinainen jäsen                                                    varajäsen

Salenius Pentti                                                        Nummela Tuija
Kauvo Kirsi-Marja                                                    Hölsä Janne
Vuorela Harri                                                           Tanninen Heikki
Peltonen Pentti                                                        Liimatainen Irja
Laukkanen Marjatta                                                Urpalainen Anu
Kohvakka-Turja Leena                                            Rings Mervi
Heltimoinen Ilpo                                                      Papinniemi Markku

Hallitus nimeää jaoston puheenjohtajaksi Pentti Saleniuksen ja varapuheenjohtajaksi Kirsi​-Marja Kauvon. 

Hallitus päättää, että jaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja ja että toimitusjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hallituksen yksilöasioiden jaoston nimeäminen


Päätösesitys: Hallitus valitsee toimikaudekseen 2017-2021 yksilöasioiden jaoston jäsenet seuraavasti:

Berg Ari                                                                   Peltonen Pentti
Nummela Tuija                                                        Byckling Leena
Tanninen Heikki                                                       Salmisaari Timo
Karhu Anu                                                               Kauvo Kirsi-Marja
Urpalainen Anu                                                       Kohvakka-Turja Leena
Voipio Iikko B.                                                         Järvenpää Heikki
Heltimoinen Ilpo                                                      Papinniemi Markku

Hallitus valitse jaoston puheenjohtajaksi Ari Bergin ja varapuheenjohtajaksi Tuija Nummelan. 

Hallitus päättää, että jaoston esittelijänä toimii asianomainen vastuualuejohtaja ja milloin on kysymys useampaa kuin yhtä vastuualuetta koskevasta asiasta, esittelijänä toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Strategia- ja tulevaisuusjaoston perustaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää perustaa strategia- ja tulevaisuusjaoston, jossa on kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus päättää, että strategia- ja tulevaisuusjaoston tehtävänä on:
- Ohjata strategista suunnittelua sekä seurata ja arvioida strategian toimeenpanoa ja toteutumista
- Käsitellä pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 
- Valmistella kuntien kanssa tehtäviä linjauksia ja toimintamalleja
- Käsitellä talouden hallintaan liittyviä asioita sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista.

Hallitus päättää nimetä jaostoon seuraavat henkilöt:

Jäsen                                                                            Varajäsen

Vesterinen Marja-Liisa                                               Nummela Tuija
Pulli Jarmo                                                                 Heikka Juho
Järvenpää Heikki                                                       Voipio Iikko B.
Salenius Pentti                                                           Byckling Leena
Heltimoinen Ilpo                                                         Papinniemi Markku
Urpalainen Anu                                                          Kohvakka-Turja Leena
Wilska-Neuvonen Ritva                                             Niemi Pepi
Liimatainen Irja                                                          Karhu Anu

Hallitus nimeää jaoston puheenjohtajaksi Marja-Liisa Vesterisen ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Pullin.

Hallitus päättää, että jaoston esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä jaoston määräämä viranhaltija.

Jaosto nimeää muut tarvittavat viranhaltijat ja mahdolliset asiantuntijajäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että strategia- ja tulevaisuusjaosto toimii myös keskussairaalan vuodeosasto- ja päivystysrakennusinvestoinnin ohjausryhmänä.

12. Eksoten edustajat osakkuusyhtiöiden hallituksissa


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä esityslistalla mainitut henkilöt Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Seurantaraportti 5/2017


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä seurantaraportin 5/2017 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2017 


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan ottamaan v. 2017 pitkäaikaista lainaa enintään 26,9 milj. euroa ja  päättämään lainaehdoista, sekä tarvittaessa kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä, allekirjoittamaan velkakirjat ja nostamaan lainaa sopivana ajankohtana. 

Lainat kilpailutetaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten kesken. Lainaa käytetään investointimenojen sekä muun rahoitustarpeen kattamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin. 

15. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2017


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan v. 2017 päättämään maksuvalmiuslainan ottamisesta ja tarvittaessa päättämään ja muuttamaan pankkien kanssa tehtyjä puitesopimuksia kuntatodistusohjelmasta valtuuston hallitukselle myöntämän 20 milj. euron lainanottovaltuutuksen puitteissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Eksoten edustajat osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa


Päätösesitys: Päätettiin kokouksessa täydentää asiaa valitsemalla Eksoten edustajat kaikkiin tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2017-2021.

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja edustavat Eksotea tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallituksen toimikauden ajan seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen
- Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy
- Saimaan talous ja tieto Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Pulli
- Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää
- Etelä-Karjalan Työkunto Oy
- Saimaan Tukipalvelut Oy

Toimitusjohtaja Pentti Itkonen
- Medi-IT Oy

Päätös: Hyväksyttiin.

17. UNA Oy:n osakkeiden merkintä 


Päätös: Hallintosäännön 21 §:n 3 momentin mukaan, jos esitys on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

Esittelijä ilmoitti peruuttavansa esityksensä ja asia poistettiin esityslistalta.

18. eKarjala Oy:n osakkeiden myynti


Päätösesitys: Hallitus päättää myydä esityslistan liitteenä olevan osakekauppakirjan mukaisestin Eksoten omistaman Tietomaakunta eKarjala Oy:n osakekannan sata (100) osaketta Tietomaakunta eKarjala Oy:lle vastikkeetta.

Kaupan myötä Eksoten on luovuttanut koko omistajuutensa Tietomaakunta eKarjala Oy:n osakekantaan. Eksote luopuu samalla kaikista velvoitteistaan ja vastuistaan yhtiön toimintaan liittyen.

Päätös: Hyväksyttiin.

19. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin: 
Perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma oli 15.6.2017 asiantuntijakuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Merkittiin, että hallitus onnitteli toimitusjohtaja Pentti Itkosta Tasavallan Presidentin 16.6. myöntämän sairaalaneuvoksen arvonimen johdosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share