Eksoten hallituksen päätökset 30.8.2017

Julkaistu: 31.8.2017 8:20
Päivitetty: 31.8.2017 8:32

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 30.8.2017 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemi ja Tuija Nummela.

3. Seurantaraportti 7/2017

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Vastaus Aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa edellä olevan selvityksen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Maakunnallisen hyvinvointiryhmän jäsenten nimeäminen

Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä maakunnallisen hyvinvointiryhmän jäsenet hallituksen toimikaudeksi 2017 - 2021. Päätöstä ei tehdä esittelijän esityksestä.
                                                                                                                                                                                                                                            
Päätös: Maakunnallisen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Irja Liimatainen, varapuheenjohtajaksi Leena Byckling ja jäseniksi Pepi Niemi, Markku Papinniemi ja Anu Urpalainen.

6. Honkaharjun sairaalan ja Kielorinteen vuokrasopimukset

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevat Eksoten ja Imatran Toimitilat Oy:n väliset vuokrasopimukset; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalosta vuokrattavat toimitilat

Päätösesitys: Hallitus päättää:                           
- hyväksyä liitteenä olevat Eksoten ja Imatran seudun Yritystila Oy:n väliset, Tietotaloon sijoittuvia tiloja koskevat vuokrasopimukset; ja 
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Keskussairaalan kiinteistön määräalan kauppa

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevat määräalojen kauppakirjat; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat, täydentämään ne sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.  

Päätös: Hyväksyttiin.

9. UNA Oy:n osakkeiden merkintä

Hallintosäännön 21 §:n 3 momentin mukaan, jos esitys on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
                             
Esittelijä ilmoitti peruuttavansa esityksensä ja asia poistettiin esityslistalta.

10. Eksoten ja jäsenkuntien välinen siirtymäkauden puitesopimus 

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
- Eksoten viranhaltijajohto voi neuvotella jäsenkuntien kanssa vuoden 2020 alkuun voimassa olevasta siirtymäkauden puitesopimuksesta; ja
- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perussopimuksen 17 §:n tarkoittama vuosittainen palvelusopimus tehdään kuntien kanssa erikseen

11. Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat

Strategia- ja talousarvioseminaari

Hallituksen strategia- ja talousarvioseminaari pidetään 11.10.2017.

​​


Share