Eksoten hallituksen päätökset 5.12.2017

Julkaistu: 5.12.2017 16:00
Päivitetty: 5.12.2017 16:05

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 5.12.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Kirsi-Marja Kauvo.

Hallitus päätti ottaa käsiteltäväksi K-sairaalan urakkasopimuksen purkamista koskevan asian ensimmäisenä käsiteltävänä asiana.

3. K-Sairaalan urakkasopimuksen purkaminen


K-sairaalan rakennusurakkaan sovellettavien Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa. Lisäaikasopimuksen mukaan urakkasuorituksen oli oltava valmis ja luovutettavissa Eksotelle 2.10.2017 mennessä. Viimeisimmän HL-Rakennuttajat Oy:n toimittaman aikataulun mukaan urakkasuoritus olisi luovutettavissa 16.3.2018. Eksoten havaintojen mukaan työmaa on tästäkin aikataulusta jo myöhässä.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa korjata. Eksote esitti HL-Rakentajat Oy:lle urakkasopimuksen purkamista edellyttämän kirjallisen purku-uhkaisen reklamaation 20.10.2017.

Päätösesitys: Hallitus päättää edellä kuvatuilla perusteilla:
- purkaa välittömästi Eksoten ja HL-Rakentajat Oy:n välisen 16.2.2016 allekirjoitetun urakkasopimuksen K-sairaalan rakentamisesta; ja
valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan purkuilmoituksen ja mahdolliset urakkasopimuksen mukaisen suorituksen aikaan saamiseksi tarvittavat sopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Valtuuston 20.12.2017 asialistan hyväksyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 20.12.2017 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.  

5. Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa edellä olevat selvitykset valtuustolle vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman päivitetty työsuunnitelma vuosille 2016–2020


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- merkitä tiedoksi valtakunnallisen Ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmän 3.11.2017 tekemän päivityksen Ehkäisevän päihdetyön työsuunnitelmaan vuosille 2016–2020;
- merkitä työsuunnitelman huomioitavaksi Eksoten toiminnan ja talouden suunnittelussa; ja
- saattaa työsuunnitelman edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Valtuustokauden 2013-2017 laaja hyvinvointikertomus


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä valtuustokaudelta 2013-2017 tehdyn laajan hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Erikoissairaanhoidon ja diagnostiikkakeskuksen suoritehinnasto 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä edellä todetut hintojen määräytymisperusteet ja niiden mukaan lasketut hinnastot sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy 20.12.2017 kokouksessaan erikoissairaanhoidon nettotoimintamenot hallituksen ehdotuksen mukaisena. Jos toiminnan muuttuessa tarvitaan kesken vuoden muutoksia hinnastoon, talousjohtaja valtuutetaan päättämään niistä hinnaston periaatteita noudattaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2018 


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa


Päätösesitys: Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöä koskien.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Eksoten PET-tutkimukset vuodelle 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää; 
- hankkia PET-tutkimukset ajalla 1.1.-31.12.2018 Alliance Medicalilta (rekka); 
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat
Hankinnan arvo on noin 220 000 euroa.

12. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.
Share