Eksoten valtuuston päätökset 20.12.2017

Julkaistu: 21.12.2017 9:00
Päivitetty: 21.12.2017 8:03

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 20.12.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus


Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Turo Haapamäen ja Timo Haimilan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Haimila ja Turo Haapamäen poissa ollessa Ilpo Hakula.

5. Investointirahaston käyttö ja TA2017 valtuustoon nähden sitovan kokonaisinvestointimäärärahan tarkistaminen sekä kehittämistoiminnan aktivointiperiaatteet


Päätösesitys: Valtuusto päättää, että esityslista liitteenä olevat investoinnit, yhteensä 1 459 518, 47 euroa rahoitetaan vuonna 2017 tilinpäätöksessä purkamalla investointirahastoa edellä esitetyllä tavalla ja valtuustoon nähden sitovaa investointien kokonaismäärää korotetaan 2,1 milj. eurolla niin, että määräraha on 11,2 milj. euroa (ei sisällä päivystys- ja vuodeosastoinvestointia).

Päätös: Hyväksyttiin. 

6. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020


Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuoden 2018-2020 taloussuunnitelmaksi.

Ennen keskustelua kuultiin talousjohtaja Liisa Mänttärin alustus talousarvioon. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti käsittelyjärjestykseksi seuraavan: ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä ja niiden jälkeen yleiskeskustelu. Tämän jälkeen käsitellään Talousarviokirja.

Merkittiin, että valtuuston jäsen Juha Mielikäinen esitti seuraavan ponnen hyväksymistä:
”Eksoten tulee vuonna 2018 kattaa mahdolliset palkankorotukset ensisijaisesti asiakasmaksuja korottamalla”

Valtuuston I varapuheenjohtaja Jerena Juutilainen kannatti esitetyn ponnen hyväksymistä.

Valtuuston työjärjestyksen 3 luvun 24 §:n mukaan tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä hallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä.

Puheenjohtaja totesi, että ponnen muotoilu ”ensisijaisesti” muuttaa hallituksen esitystä vuoden 2018 talousarvioksi, minkä takia ponnesta on äänestettävä kuten kannatetusta ehdotuksesta.

Puheenjohtaja esitti valtuuston työjärjestyksen 23 §:n (Äänestysjärjestys) mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jonka mukaan;
- jaa-ääni tarkoittaa hallituksen esitystä; ja
- ei-ääni tarkoittaa esitetyn ponnen hyväksymistä.

Suoritettiin äänestys, jossa ääniä annettiin 119 ja jonka tulos oli seuraava:
- jaa-ääniä 90,27; ja
- ei-ääniä 28,73

Esitettyä ehdotusta ei hyväksytty ja talousarvion käsittelyä jatkettiin hallituksen esityksen pohjalta.

Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuoden 2018-2020 taloussuunnitelmaksi. 

7. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2018 


Päätösesitys: Valtuusto oikeuttaa hallituksen ottamaan enintään 23 milj. euroa pitkäaikaislainaa vuonna 2018 ja päättämään lainaehdoista sekä kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2018


Päätösesitys: Valtuusto päättää, että hallituksen lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi v. 2018 ovat 20 milj. euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hallituksen lausunto valtuustolle vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi edellä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin vuoden 2016 arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.  

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Hallintosäännön päivittäminen


Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön siten, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2018 ja samalla kumotaan 18.12.2013 hyväksytty hallintosääntö.

Päätös: Hyväksyttiin. 

12. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman päivitetty työsuunnitelma vuosille 2016–2020


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi Ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmän 3.11.2017 tekemän päivityksen Ehkäisevän päihdetyön työsuunnitelmaan vuosille 2016-2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Valtuustokauden 2013-2017 laaja hyvinvointikertomus


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi valtuustokaudelta 2013-2017 tehdyn laajan hyvinvointikertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share