Eksoten hallituksen päätökset 12.6.2019

Julkaistu: 13.6.2019 10:20
Päivitetty: 13.6.2019 10:33

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 12.6.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltais​​uus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Pepi Niemi.

Hyväksyttiin asialistan lopussa käsiteltäväksi lisäasialista: Keskussairaalan päivystyksen ostopalvelusopimusten tarkentaminen.

Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen kiitti eläkkeelle jäävää toimitusjohtaja Pentti Itkosta ansiokkaasta työstä eteläkarjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

3. Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Saimaan tukipalvelut Oy

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Vastaus hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen selvityspyyntöön

Päätösesitys: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa, että Sammonlahden hyvinvointiaseman kiirevastaanoton palauttaminen voidaan tehdä virkamiespäätöksellä heti kun meneillään ​oleva aktiivinen lääkärirekrytointi tuottaa tuloksia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

5. Vastaus Nuori lääkäri yhdistyksen adressiin

Päätös: Hallitus päättää antaa yllä olevat vastaukset Nuori lääkäri liiton adressiin.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Selvitys toimenpiteistä, joilla Eksoten toiminta toteutuu talousarvion 2019 mukaisesti 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.​
Päätös: Merkittiin tiedoksi, minkä lisäksi hallitukselle toimitetaan elokuun loppuun mennessä jatkotoimenpiteet talousarvion mukaiseen tulokseen pääsemiseksi.

7. Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen liikkeenluovutus

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevat sopimukset (Eksoten kuvantamis- ja laboratoriokeskuksen siirtäminen liikkeenluovutuksella HUS-kuntayhtymälle sekä HUS-kuntayhtymän ja Eksoten välinen yhteistoimintasopimus liittyen kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden järjestämiseen);
- valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään sopimuksiin tehtävät tarvittavat muutokset, tarkennukset ja täydennykset sekä allekirjoittamaan sopimukset; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään sopimusasiakirjojen liitteet.

Todettiin kokouksessa, että sopimuksiin on kokouskutsun lähettämisen jälkeen käydyissä neuvotteluissa sovittu tehtäväksi seuraavat muutokset:

Liikkeenluovutussopimus

3.2 Luovutusajankohta

Kohdassa oleva luovutusajankohta eli liikkeenluovutuksen voimaantulopäivä on muutettu vuoden 2019 viimeiseksi päiväksi, jotta liikkeenluovutuksen tulosvaikutus toteutuisi mahdollisimman suurelta osin vuonna 2019.

3.4 Käyttöomaisuus, laitteet ja kalusto

Kohtaan on lisätty maininta käyttöomaisuuden investointien hyväksymisestä (lihavoitu):

Lisäksi Luovutuksensaaja lunastaa luovutusajankohdan tasearvoon muut vähäiset vuonna 2019 laboratorio- ja kuvantamistoimintaan mahdollisesti tehdyt käyttöomaisuuden investoinnit edellyttäen, että investoinnit ovat toiminnalle tarpeellisia ja että HUS on antanut suostumuksensa ao. investoinneille.

5.2 Kauppahinnan suorittaminen

Kohdasta on poistettu maininta ennakkomaksusta ja muutettu käyttöomaisuuden kauppahinnan maksun ajankohtaa, jotta sillä olisi tulosvaikutus vuodelle 2019:

Luovutuksensaaja maksaa siirtyvän käyttöomaisuuden osuuden kauppahinnasta 15.12.2019 yhteensä xxx euroa (alv 0)

6 Omistus- ja/tai hallintaoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen

Käyttöomaisuuden omistus- ja hallintaoikeus on korjattu siirtymään kauppahinnan maksun mukaisena ajankohtana:

Käyttöomaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kauppahinnan maksun yhteydessä 15.12.2019

14.2 Muut ehdot

Kohdasta on poistettu maininta ennakkoon tapahtuvasta maksusta, jotta sopeuttamisrahan ensimmäisen erän maksulla olisi tulosvaikutus vuodelle 2019, jolle se myös kohdentuu:

HUS korvaa Eksotelle aiheutuneita ns. sopeuttamiskuluja yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla, joka määrä maksetaan laskua vastaan kahdessa erässä, eli 800.000 euroa ennakkoon 1.12.2019 ja 800.000 euroa 1.12.2020

Yhteistoimintasopimus

11.1 HUSin tuottamien kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden hinnoittelu

Kohdasta on poistettu tulkinnanvarainen termi ”preemio” ja tarkennettu muotoilua siten, että hinnoissa huomioidaan kauppahinta vain seuraavasti:

”Liikkeenluovutussopimuksen kohdassa 5.1 a) määritellystä käyttöomaisuudesta maksettu, tasearvon 31.12.2018 ylittävä osuus kauppahinnasta eli xxxx euroa huomioidaan HUSin tuottamien palvelujen hinnoittelussa vuosina 2020-2022.”

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa todetuin korjauksin.

8. Eksoten, Ruokolahden kunnan ja Mehiläisen yhteistyösopimus

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Ruokolahden edustaja Irja Liimatainen ei ottanut esteellisenä osaa asian käsittelyyn ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.)

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin saapunut aloite: Ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentaminen paljon apua ja tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille. Asia tuodaan hallituksen käsiteltäväksi elokuussa.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.

11. Keskussairaalan päivystyksen ostopalvelusopimusten tarkentaminen

Eksotella on Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa 28.11.2017 - 31.8.2021 välisen ajan voimassaoleva ostopalvelusopimus Etelä-Karjalan yhteispäivystyksen yleislääkäripalveluista sekä 1.1.2017 – 31.12.2020 välisen ajan voimassaoleva ostopalvelusopimus Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen yleislääkäripalveluista. Terveystalolla on koko kevään ollut vaikeuksia toimittaa lääkäripalveluja edellä mainituista toimitustakuullisista sopimuksista huolimatta. Terveystalo on esittänyt sopimuksiin muutoksia palveluja saatavuuden turvaamiseksi.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

Eksote on voinut Terveystalon tarjouksen hyväksyessään ja hankintasopimuksen allekirjoittaessaan luottaa siihen, että Terveystalo Julkiset Palvelut Oy pystyy toimittamaan sopimuksen mukaiset palvelut. Tilanne, jossa tarjouksen tehnyt palveluntuottaja ei pysty palveluja tuottamaan, on Eksoten kannalta ennakoimaton. Esitetyt muutokset koskevat toimitustakuuta, palvelun hintaa ja täyttämättä olevia vuoroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta, eivätkä ne vaikuta hankintasopimusten yleiseen luonteeseen.

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksen ja päivystyksen yleislääkäripalveluja koskevien sopimusten muuttamisen edellä kuvatulla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.Share