Eksoten hallituksen päätökset 14.8.2019

Julkaistu: 15.8.2019 9:40
Päivitetty: 15.8.2019 9:47

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 14.8.2019 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen Seurantaraportti 06/19 käsitellään esityslistan asia nro 15: UNA Kaari –yhteishankintaan liittyminen: Eksoten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen.

3. UNA Kaari –yhteishankintaan liittyminen: Eksoten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen


Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

4. Seurantaraportti 06/19


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi tammi-kesäkuun tuloksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Puolivuotisraportti 2019


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin saattaa puolivuotisraportti tiedoksi valtuuston jäsenille.

6. Valtuuston 8.5.2019 päätösten täytäntöönpano


Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 8.5.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Valtuuston 12.6.2019 päätösten täytäntöönpano


Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 12.6.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin. 

9. Labquality Oy:n osakkeiden myynti


Käsiteltävä asia ei ole julkinen.

10. Aloite: Ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentaminen paljon apua ja tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa edellä kuvatun vastauksen liitteenä olevaan aloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla toimitusjohtajan kokouksessa tekemillä täydennyksillä:
Yhteenvetona voidaan todeta, että Eksote ei pidä aloitteen tarkoittaman ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentamista tarkoituksenmukaisena. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja Suomen perustuslain säännökset ovat vaikuttaneet siihen, että myös valtakunnallisesti tavoitteena on laitoshoitopaikkojen vähentäminen.

Valtioneuvosto hyväksyi tammikuussa 2010 periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä vuosina 2010 - 2015 (KEHAS-ohjelma). Periaatepäätöksellä linjattiin tulevaisuuden suuntaviivoiksi yksilölliset asumisratkaisut sekä asetettiin tavoitteeksi vähentää laitoshoitopaikkojen määrää huomattavasti.
Valtioneuvoston marraskuussa 2012 tekemä toinen periaatepäätös antoi suuntaviivat jatkotyöskentelylle. Periaatepäätös linjaa, että laitosasuminen lakkautetaan Suomessa asteittain. Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa. Periaatepäätös nojaa Suomen perustuslakiin sekä Suomen vuonna 2008 allekirjoittamaan YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, miten, missä ja kenen kanssa he asuvat.
Muun muassa Kehitysvammaliitto seuraa KEHAS-ohjelman toteutumista ja asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on keskittynyt tukemaan asumispalveluyksiköiden sijasta esimerkiksi ryhmäkotien rakentamista. Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseksi on olemassa Suomessa myös lukuisia hankkeita, joista osassa myös Eksote on mukana.
Eksoten arvion mukaan kehitysvammaisten asumista olisi perusteltua kehittää aikaisemmin vastauksessa kuvatulla tavalla esimerkiksi 15 paikkaisella uudisrakennuksella jaettuna kolmeen pienryhmäkotiin tai pienkerrostaloratkaisulla, jossa tarjotaan sekä yhteisöllistä että yksilöllistä asumispalvelua. Nämä edellyttävät kuitenkin erillistä valmistelua ja päätöstä. Eksote jatkaa asian jatkoselvittelyä.

11. Lausuntopyyntö: Terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa lausunnon, jonka mukaan Vaasan sairaanhoitopiirille on perusteltua säätää velvoite järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.

Jäsen Ilpo Heltimoinen esitti, että Eksote ei antaisi lausuntoa. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.

Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että jäsen Ilpo Heltimoinen jätti asiassa eriävän mielipiteen.

12. Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut 


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut Leena-Maija Sandholm
Ortodontiapalvelu Oy:ltä ja Terveystalo Oy:ltä liitteenä olevien sopimusluonnosten
mukaisesti edellyttäen, että suorahankinnasta ei valiteta 14 päivän kuluessa suorahankintaa
koskevan ilmoituksen julkaisemisesta: ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja muut tarvittavat
hankinta-asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalveluissa


Päätösesitys: Hallitus päättää ottaa käyttöön asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalvelujen option Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa ajalle 1.10.2019–30.9.2020 siten, että perussopimus säilyy ehdoiltaan ennallaan ja alkuperäiseen hinnan lisäksi optiosopimukseen sisällytetään lisätunnit hallituksen vuodelle 2019 myönnettyjen tuntien mukaisesti. Option käyttöönoton kustannus on alkuperäisen hankintahinnan (101 909 euroa kuukaudessa, alv 0 %) ja lisäksi tulevien tuntien mukaisesti 115 380 euroa kuukaudessa (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin.

14. HUS yhteishankintaan liittyminen: Anestesiatarvikkeet 2 

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

15. HUS yhteishankintaan liittyminen: Inkontinenssituotteet

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

16. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Rakennesuunnittelupalvelu 

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

17. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Talonrakennus-, sähkö- ja LVIA-töiden valvontapalvelu

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

18. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Raportoinnin asiantuntijapalveluiden hankinta

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

19. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.Share