Eksoten hallituksen päätökset 23.10.2019

Julkaistu: 24.10.2019 8:00
Päivitetty: 24.10.2019 8:30

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 23.10.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Ari Bergin poissa ollessa Kirsi-Marja Kauvo.

3. Seurantaraportti 09/19

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 09/19.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Palvelusetelin yleisen osan päivittäminen

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy palvelusetelien toimintaohjeen yleiseen osaan tehtävät tarkennukset ja lisäykset. Hyväksytty yleinen osa päivitetään olemassa olevien palvelusetelien
toimintaohjeisiin sekä on käytössä uusien palvelusetelien toimintaohjeissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Puheterapian palvelusetelin käyttöönotto, toimintaohje ja arvon määräytyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- ottaa käyttöön puheterapian palvelusetelin 1.1.2020 lukien;
- hyväksyä liitteenä olevan puheterapian palvelusetelin toimintaohjeen ja puheterapian
palvelusetelituotteen arvon.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin toimintaohjeen päivittäminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin
toimintaohjeen palvelukohtaisen osan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Yleislääkäripalvelun palvelusetelipilotti Ruokolahden hyvinvointiasemalla

Hallintosäännön 22 §:n 3 momentin mukaan, jos esitys on peruutettu, asia on poistettava
esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
Esittelijä ilmoitti peruuttavansa esityksensä ja asia poistettiin esityslistalta.

8. Silmätautien poliklinikkapalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen tarkentaminen

Eksote on kilpailuttanut (A5/2015) hankintalain perusteella silmätautien poliklinikan toimintojen kokonaisulkoistuksen. Hankinnan tavoitteena oli hakea strateginen kumppani tuottamaan Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvia silmätautien sairaalapalveluja. Palveluntuottajaksi valittiin Suomen Terveystalo Oy (EKSTPHAL § 187, 4.11.2015).

Eksoten ja Suomen Terveystalo Oy:n välille on solmittu 24.2.2016 sopimus silmätautien poliklinikkapalveluiden tuottamisesta. Suomen Terveystalo Oy on aloittanut palvelun tuottamisen 1.4.2016. 
Sopimuksen mukaan hintoja voidaan tarkistaa esimerkiksi kustannuskehityksen, tilakustannusten ja muiden merkittävien palveluiden tuottamisen kannalta välittömien kustannusten muutosten vuoksi. Tämän lisäksi hinnan muutoksen perusteena voivat olla potilaiden määrä, hoitosuositusten muutosten aiheuttamat lisäkustannukset tai lääkkeiden hintojen nousu. Perusteiden tulee olla palveluiden hintaan välittömästi vaikuttava. Suomen Terveystalo Oy:n mukaan kustannusten kasvu johtuu erityistason hoidosta ja valinnanvapaudesta johtuvasta ostopalvelukustannusten, lääkärityövoimakustannusten ja lääkekustannusten noususta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta. 

Esitetyt tarkennukset koskevat palvelun hintaa vuodelle 2020, aukioloaikoja ja mahdollisia sulkuja. Näiden katsotaan olevan hankintalainsäädännön edellytykset täyttäviä ja sopimuksenmukaisia. Hinnankorotus katsotaan perustelluksi potilaiden hoidon ja silmäpoliklinikkapalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. 

Päätösesitys: Hallitus päättää;
- hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n ja Eksoten välisen silmätautien poliklinikkapalveluiden
tuottamista koskevan sopimuksen muuttamisen edellä kuvatulla tavalla ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimusliitteen ja muut tarvittavat hankinta asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin. 

9. Valtuuston 11.11.2019 kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 11.11.2019 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Turvapuhelinpalvelun tilaajakohtaisen sopimuksen jatkaminen 17.12.2019–16.12.2021

Päätösesitys: Hallitus päättää jatkaa tilaajakohtaista palvelusopimusta Stella Kotipalvelut Oy:n kanssa
17.12.2019 - 16.12.2021 ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja muut tarvittavat hankinta-asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

12. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksote, A-osan peruskorjaus, purkutyöt

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

13. Hansel Oy:n yhteishankintaan liittyminen - Sähkö ja salkunhoito

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

14. Maakunnallisiin yhteishankintoihin liittyminen vuonna 2020

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

15. Tiedoksi merkittävät asiat

Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin toimitusjohtaja Timo Sakselan ma 20.10.2019 vastaanottama adressi Joutsenon hyvinvointiaseman säilymisen puolesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut mahdolliset asiat
​Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus yt-prosessin etenemisestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share