Eksoten hallituksen päätökset 25.9.2019

Julkaistu: 25.9.2019 16:00
Päivitetty: 25.9.2019 16:22

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 25.9.2019 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemi ja Tuija Nummela.

3. Seurantaraportti 08/19


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus edellyttää, että alijäämän pienentämiseksi etsitään säästöjä loppuvuodelle.

4. Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2022 


Päätösesitys: Hallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan alueellisen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2022. 

Päätös: Hyväksyttiin.

5. ESR-hankehakemus: Hyvinvointia ja työtä


Hallintosäännön 22 §:n 3 momentin mukaan, jos esitys on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
Esittelijä ilmoitti peruuttavansa esityksensä ja asia poistettiin esityslistalta.

6. Suorahankinta: oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut Raija Kajaskivi-Rautavaaralta liitteenä
olevan sopimusluonnoksen mukaisesti edellyttäen, että suorahankinnasta ei valiteta 14
päivän kuluessa suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta: ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja muut tarvittavat
hankinta-asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Ei ollut.​


Share