Eksoten hallituksen päätökset 28.8.2019

Julkaistu: 29.8.2019 7:00
Päivitetty: 25.9.2019 9:41
​​HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 28.8.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen poissa ollessa Ari Berg ja Heikki Tanninen.

3. Seurantaraportti 07/19

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi ja päättää, että:
- esityslistan liitteenä olevista talouden tasapainottamisesityksistä poistetaan sana lomautukset; ja 
- muut esitetyt tasapainottamispiteet: loppuvuoden 2019 kalustohankintojen ja koulutusten minimointi, vain pakollisten työ-, virantoimitus- ja virkamatkojen toteuttaminen, hallinnollista työtä tekevien vapaaehtoiset työvapaat sekä sanelunpurun kilpailuttaminen, toteutetaan esityksen mukaisesti.

Hallitukselle pidetään 25.9. seminaari.

4. Hallituksen selvitykset arviointikertomuksessa 2018 esitettyihin kysymyksiin

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistan liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla kotihoidon selvitykseen lisättävällä lisäyksellä: Otsikon ”Henkilöstön riittävyys, perehdyttäminen ja osaamisen lisääminen” alle uusi ensimmäinen lause ja pieni muotoilu toisen lauseen alkuun:

Kotihoidon henkilöstön määrä oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa noin 37 henkilötyövuotta suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Henkilöstöresurssia on siis jo vahvistettu, mutta nykytilanteessa vaikeutena on se, että kaikkia vakinaisia tehtäviä ja pitkäaikaisia sijaisuuksia ei ole aina saatu nopealla aikataululla täytettyä. 

5. Vuokrasopimuksen hyväksyminen: varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö, Valtakatu 34

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- vuokrata Valtakatu 34 osoitteessa sijaitsevasta kiinteistöstä 189 m2 tilan varhaisen
vuorovaikutuksen yksikön käyttöön neliövuokralla 24,80 euroa kuukaudessa (alv 0 %)
vastaavilla ehdoilla kuin samasta osoitteesta jo Eksotelle vuokrattu tila; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan hyvä hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan
vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vastaus aloitteeseen: henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistalla kuvatun vastauksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon
nostamista koskevaan aloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen 

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen muotoilua varten.

8. Hankehakemus: HOTT-hanke

Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun hankkeen hakuaika on umpeutunut.

9. Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden myynnin valmistelu

Käsiteltävä asia ei ole julkinen.

10. HUS yhteishankintaan liittyminen: Haavanalipainelaitteet ja –kertakäyttötarvikkeet

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

11. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat 

Laptuote-säätiön suorahankintasopimus

Eksoten hallitukselle annettiin selvitys Laptuote-säätiön kanssa 21.12.2017 allekirjoitetun määräaikaisen suorahankintasopimuksen (Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukevasta toiminnasta 2018-2019) päättymisestä 13.12.2019. Eksotella on voimassaoleva puitejärjestelyn ostopalvelusopimus (Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistämistä edistävät palvelut), joka kattaa vastaavat palvelut kuin suorahankintasopimus. Laptuote-säätiö on yksi puitejärjestelyn palveluntuottajista.

Päätös: Hallitus päätti pyytää suorahankintasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta lausunnot asiaankuuluvilta tahoilta.

Eksoten hallitus onnittelee ja kiittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautiota, joka on saanut 25.8.2019 Valtakunnallisen terveysliikunnan edistämisohjelman myöntämän Kunnossa kaiken ikää -palkinnon ennakkoluulottomasta työstään terveysliikunnan kentällä.Share