Eksoten hallituksen päätökset 29.5.2019

Julkaistu: 29.5.2019 13:00
Päivitetty: 29.5.2019 13:39
HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 29.5.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Pentti Peltosen poissa ollessa Anu Urpalainen. 

3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan valinta

Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle toimitusjohtajan vaalin toimittamista.

Päätös: Hallitus päättää esittää valtuustolle valtiotieteiden maisteri Timo Sakselan valitsemista Eksoten toimitusjohtajaksi.  

4. Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

5. Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportoinit: Saimaan talous ja tieto Oy

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Seurantaraportti 04/19

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Samalla hallitus edellyttää seuraavaan hallituksen kokoukseen 12.6.2019 selvityksen toimenpiteistä, joilla Eksoten toiminta toteutuu vuoden 2019 talousarvion mukaisesti.
Selvitykseen tulee lisätä arvio toiminnallisesti välttämättömistä esimerkiksi perusterveydenhuollon ja päivystyksen tarvitsemista resursseista sekä arvio tarvittavista lyhytaikaisen vuodehoidon paikoista ja Armilan käyttämättömien tilojen mahdollisesta tilapäisestä hyödyntämisestä tätä tarkoitusta varten.

7. Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen 13.6.2018 korjaaminen

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia
vuoden 2018 talousarvion laskelmaa muutetaan seuraavasti:
Valtuusto hyväksyy sitovana pääomarahoituksen erät:
- pitkäaikaisten lainojen lisäys: 31,0 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 23,0
miljoonaa euroa)
- pitkäaikaisten lainojen lyhennys: 9,6 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 6,1
miljoonaa euroa)

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Strategian toimeenpanon valmistelun aloittaminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä strategia- ja tulevaisuusjaoston esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Eksoten, Savitaipaleen kunnan ja Mehiläisen yhteistyösopimus

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevat pääsopimuksen ja siirtosopimuksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan ne sekä tekemään niihin tarvittaessa
teknisluonteisia tai niihin rinnastettavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että varajäsen Janne Hölsä ja Savitaipaleen edustaja Leena Byckling eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.)  

10. Valtuuston 12.6.2019 asialistan korjaaminen 

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 12.6.2019 korjatun ja täydennetyn
asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Hallintosäännön korjaaminen

Päätösesitys: Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätösesitys: Hyväksyttiin.

12. Hyvinvointiraportti 2018 

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä saadun hyvinvointiraportin vuodelta 2018 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n yhtiökokoukseen

Päätösesitys: Hallitus päättää varaedustajan nimeämisestä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.6.2019. 

Päätös: Hallitus päätti nimetä Lemin edustaja Anu Karhun Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.6.2019.

14. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

15. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.

Päätettiin ottaa käsittelyyn kokouksen aikaisen listan asia Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

17. Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Päätösesitys: Hallitus nimeää Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Petri Mäkelän tilalle Kai Karhukorven.

Päätös: Hyväksyttiin.

Share