Eksoten hallituksen päätökset 6.11.2019

Julkaistu: 7.11.2019 9:00
Päivitetty: 7.11.2019 9:17
​HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 6.11.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.

3. Vastaus Talentia Etelä-Karjala ry:n selvityspyyntöön sosionomien palkkauksen korjaamisesta 

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistan liitteenä olevan vastauksen Talentia Etelä-Karjala ry:lle.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokouksiin

Päätösesitys: Hallitus nimeää Eksoten edustajan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokouksiin
valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös: Hallitus päätti nimetä hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokousedustajaksi meneillään olevalle valtuustokaudelle
2021 asti.

5. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä
20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:
Hallitus päättää antaa pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon lausuntopyyntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Suorahankinta: Ortopediset, leikkaus-, polikliiniset ja päivystyspalvelut

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia ortopedisiä leikkaus-, polikliinisiä ja päivystyspalveluita Tipamedi Oy:lta, Med-
Oliver Oy:lta ja Sommarhem Consulting Oy:lta liitteenä olevien sopimusluonnosten
mukaisesti edellyttäen, että suorahankinnasta ei valiteta 14 päivän kuluessa suorahankintaa
koskevan ilmoituksen julkaisemisesta: ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja muut tarvittavat
hankinta-asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. HUS yhteishankintaan liittyminen: Invasiiviset kardiologiset tarvikkeet

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

8. Yhteishankintaan liittyminen: puhtaanapidon tarvikkeet

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

9. Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

Sisäisen tarkastuksen rooli ja tavoitteet
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ajankohtaiskatsaus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023, annettu 5.11.2019 STM:lle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share