Eksoten hallituksen päätökset 9.10.2019

Julkaistu: 10.10.2019 9:00
Päivitetty: 10.10.2019 9:36
​HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 9.10.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen.

3. Laptuote-säätiön suorahankintasopimus 

Asia tulee julkiseksi sen jälkeen kun asianosaisille on lähetetty tiedote päätöksen perusteluista ja Eksoten taholta toteutuvista jatkotoimenpiteistä.

4. Hallintojohtajan valinta

Päätösesitys: Hallitus päättää valita kauppatieteiden maisteri Vesa Reposen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallintojohtajan virkaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen

Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Syyskuussa tehdyssä koko vuoden ennusteessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 6,7 milj. €. Tästä johtuen talouden tasapainottamistarve on n. 9 milj. €.

Eksote on tuottanut valtakunnallisessa vertailussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja tehokkaasti (THL: tarvevakioidut menot 2017, kustannusindeksi 96, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon, koko maa 100). Palvelurakenteita on muutettu laitospainotteisesta hoidosta kohti kevyempiä kotiin vietäviä palveluita.

Tämän hetkinen taloudellinen ennuste kuitenkin osoittaa, etteivät talouden tasapainottamistoimenpiteet riitä. Alueen väestön palvelutarve kasvaa eikä kustannusten nousupainotteiseen tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa käännettä. Eksoten omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tämän vuoksi myös kuntien kyky rahoittaa Eksoten toimintaa on vaikeutunut.
                             
Eksoten toimintakyky ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttää, että Eksoten talous saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistoimintamenettely koskisi koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on käydä läpi koko organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja tukipalvelut ja etsiä näistä säästökohteita. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään oloissa vaarannu tämän prosessin vuoksi. Palveluverkkoa saatetaan kuitenkin joutua tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.

Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleen organisoimisella saattaa olla henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.

Eksote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2020 - 2023 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannusrakenteeseen noin 9 milj. € talouden sopeuttamistoimenpiteitä syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon verrattuna. Koko säästötarve vastaa enintään 200 henkilötyövuoden kustannuksia. Säästöjä haetaan kuitenkin ensisijaisesti organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, sopimuksia, toimitiloja ja hankkeita läpikäymällä. Toimenpiteillä tullee olemaan henkilöstövaikutuksia, mikäli edellä mainittuja muita säästökohteita ei riittävästi löydy. Henkilöstövähennystarpeen lopullinen määrä täsmentyy neuvotteluprosessin säästökohteiden kartoituksen myötä. Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja vuoden 2020 talousarvioraamin valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne.

Varsinaiset yt-neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Lisäksi neuvotteluryhmää täydennetään vastuualuejohtaja Tuula Karhulalla ja Tiina Kirmasella.

Päätösesitys: 
Hallitus päättää:
- hyväksyä esitetyt tavoitteet; ja 
- käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja
- saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty päätösesitys:
Hallitus:
- toteaa ja hyväksyy esitetyn säästötavoitteen ja sen, että mikäli muilla säästötoimenpiteillä ei päästä 9 milj. € säästötavoitteeseen, vähennyksiä voidaan kohdistaa myös henkilöstöön;
- käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja
- saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty päätösesitys. 

Merkittiin, että esityslistatekstiin tehtiin kokouksessa kirjoitus- ja asiavirheeseen rinnastettavia täsmennyksiä ja tarkennuksia.

6. Hankekatsaus

Päätösesitys: Hallitus merkitsee hankekatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Hallituksen kokousaikataulu keväällä 2020

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kokousaikataulun keväälle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kotihoidon avustavat tehtävät

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

9. Yhteishankintaan liittyminen: Teleoperaattoripalvelut

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

10. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut mahdolliset asiat 

Kuultiin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmasen selvitys Joutsenon
päivätoiminnasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share