Eksoten hallituksen päätökset

Julkaistu: 20.3.2019 18:25
Päivitetty: 20.3.2019 18:28
​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 20.3.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Päätösesitys: Hallitus päättää;
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2018
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 1 212 184,76 euroa
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 368 904,58 euroa
- esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta 23 457,97 euroa
- esittää 16 034 158,45 euron suuruisen alijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiasta julkaistaan oma erillinen tiedote.

Päätettiin ottaa käsittelyyn kokouksen aikaisen listan asia Seurantaraportti 02/19.

4. Seurantaraportti 02/19

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 02/19.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Vuosien 2016-2018 clearing ja alijäämien käsittely Eksoten 2018 tilinpäätöksessä

Päätös: Hallitus päättää hyväksyä osaltaan esityslistan liitteenä olevat kuntien vuosien 2016 - 2018 laskennalliset
osuudet ja kuntien välillä tehtävän kustannusten tasauksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden
toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää
- hyväksyä liitteenä olevat ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjeet ja palveluseteleille määritellyn laskentamallin
-hyväksyä tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohjeisiin aiemmin esitetyt lisäykset
-päättää ottaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit käyttöön siinä vaiheessa kuin palveluntuottajien ilmoittautuminen ja hyväksymisprosessi, asiakaspäätökset
ja laskutus saadaan sähköiseen muotoon, kuitenkin viimeistään syyskuussa 2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiasta julkaistaan oma erillinen tiedote.

7. Hankintapäätös: YTA aluekohtaisen tietoaltaan hankinta HUS:lta

Hallintosäännön 21 §:n 3 momentin mukaan, jos esitys on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

Esittelijä ilmoitti peruuttavansa esityksensä ja asia poistettiin esityslistalta.

8. Hankintapäätös: Asiantuntijatyön hankinta kuvantamisen palvelin- ja järjestelmäpäivityksiin

Päätösesitys: Hallitus päättää hankkia Impax ja Ris -järjestelmien päivitykseen tarvittavan asiantuntijatyön
Agfalta kokonaishintaan 320 000 euroa (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin.

9. HUS yhteishankintaan liittyminen: Toimenpideradiologiset tarvikkeet

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

10. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut mahdolliset asiat

Työhyvinvointikysely
Henkilöstöjohtaja Suvi Tolonen esitteli 30.10. – 2.12.2018 välisellä ajalla Työterveyslaitoksen toteuttaman työhyvinvointikyselyn (Mitä kuuluu?) tulokset.

Kotihoidon kehittäminen
Hoivajohtaja Taina Jaako esitteli selvityksen kotihoidon toiminnan ja toiminnanohjauksen kehittämisestä.

Lääkäriliiton paikallisosaston järjestämä tilaisuus 6.3.2019
Eksoten Ruorin auditoriossa pidettiin 6.3. tilaisuus, johon oli kutsuttu Etelä-Karjalan lääkärit, Eksoten hallituksen jäsenet ja Eksoten ylintä johtoa. Hallitus keskusteli tilaisuudessa pidetyistä alustuksista ja siellä käydystä keskustelusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Imatran vanhusneuvoston kirje 4.2.2019
Imatran vanhusneuvosto kertoo kirjeessään odottavansa Eksoten taholta vanhusten palveluja koskevaa suunnittelutietoa pikaisesti. 
Sähköpostiviestissä, jonka liitteenä kirje oli, vanhusneuvosto pyysi Eksoten edustajaa kertomaan suunnitelmista vanhusneuvoston kokoukseen 24.4.2019 kello 14.00 Imatran kaupungintalolle.

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää, että Eksotesta 24.4.2019 pidettävään vanhusneuvoston kokoukseen osallistuu kehitysjohtaja Merja Tepponen ja hän kertoo vanhusten palveluja koskevista suunnitelmista vanhusneuvostolle.

Päätös: Hyväksyttiin.Share