Eksoten valtuuston päätökset 12.6.2019

Julkaistu: 13.6.2019 10:30
Päivitetty: 13.6.2019 10:40

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 12.6.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Anne-Liisa Lindgren-den Ouden ja Juha Mielikäisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Valtuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavia käsittelyjärjestyksen muutoksia:
- otetaan käsittelyyn lisälistan asia Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen 13.6.2018 korjaaminen, joka käsitellään heti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan valinta –asian  jälkeen; ja 
- esityslistan asia nro 7 Arviointikertomus vuodelta 2018 käsitellään lisälistan asian käsittelyn jälkeen.  

Hyväksyttiin käsittelyjärjestyksen muutokset.

5. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan valinta

Päätösesitys: Valtuusto päättää valita valtiotieteiden maisteri Timo Sakselan Eksoten toimitusjohtajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että toimitusjohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Timo Saksela on ilmoittanut voivansa ottaa viran vastaan 29.7.2019 lähtien.

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka toivotti Timo Sakselan tervetulleeksi Etelä-Karjalaan ja kiitti samalla eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Pentti Itkosta pitkästä ja ansiokkaasta työurasta.

6. Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen 13.6.2018 korjaaminen

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia vuoden 2018 talousarvion laskelmaa muutetaan seuraavasti:
Valtuusto hyväksyy sitovana pääomarahoituksen erät:
- pitkäaikaisten lainojen lisäys: 31,0 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 23,0 miljoonaa euroa)
- pitkäaikaisten lainojen lyhennys: 9,6 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 6,1 miljoonaa euroa).

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Arviointikertomus vuodelta 2018

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta:
Valtuusto päättää:
- merkitä arviointikertomuksen tiedoksi; ja
- pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin
että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen sivulla 36, että:
Valtuusto päättää:
- pyytää hallitukselta selvitykset seuraaviin esitettyihin asioihin 12.8.2019 mennessä:
1. Selvitys Eksoten strategiakauden 2019–2022 valmistelusta; prosessikuvaus, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?
2. Selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta; miten kotihoidon tilanne konkreettisesti
korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin, prosessit ovat toimivat ja asiakkaat saavat riittävän hyvää palvelua? Kuinka varmistetaan, että jatkossa saadaan riittävästi työntekijöitä kotihoitoon? Toimenpidesuunnitelma, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?
3. Selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa; miten johto huomioi
potilasturvallisuuden edistämisen jatkossa? Laadunhallinnan ja potilas-
/asiakasturvallisuussuunnitelman päivittämisen aikataulu ja onko potilasturvallisuudesta
vastaavia henkilöitä nimetty?
4. Selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa; miten jatkossa pidetään huoli
siitä, ettei sairaala pääse ruuhkautumaan? Toimenpidesuunnitelma ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?
5. Selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta; miten järjestetty,
Suunnitelma/toimintaohje ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?

Jäsen Liisa Terävä esitti muutosta päätösesitykseen: Hallitus antaa arviointikertomusta koskevassa lausunnossa selvitykset myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivulla 36 esitettyihin asioihin. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että hallituksen selvitykset arviointikertomuksen sivulla 36 esitettyihin asioihin annetaan seuraavassa valtuuston kokouksessa syksyllä 2019.

8. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2018

Päätösesitys: Hallitus
Valtuusto päättää:
- tulouttaa koneiden ja kaluston poistoeroa 1 212 184,76 euroa;
- tulouttaa rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 368 904,58 euroa;
- tulouttaa tutkimusrahastosta 23 457,97 euroa; ja
- kirjata 16 034 158,45 euron suuruisen alijäämän ali/ylijäämätilille
Tarkastuslautakunta
Valtuusto päättää:
- hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen;
- hyväksyä tarkastuksen tuloksina mainitun talousarviopoikkeaman; ja
- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että valtuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

9. Eksoten perussopimuksen uudistaminen

Päätösesitys: Valtuusto päättää kehottaa Eksoten jäsenkuntia huomioimaan Eksoten perussopimuksen uudistamisen yhteydessä, että nykyisessä sopimuksessa ei ole sovittu kuntalain 56 § 1 momentin 11 kohdan tarkoittamasta talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hyvinvointiraportti vuodelta 2018

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointiraportin 2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Hallintosäännön korjaaminen

Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen siten, että se tulee voimaan välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Muut mahdolliset asiat

Valtuuston seminaari/iltakoulu hanke- ja talousasioita järjestetään syys-lokakuussa 2019. 

Merkittiin, että valtuuston jäsen Inka Pylvänäinen jätti kirjallisen aloitteen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laatimisesta. Aloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuuston jäsenet Veikko Nikkinen ja Silla Saalasti sekä varajäsen Viljo Rautio.
Aloite lähetetään Eksoten hallintosäännön 49 §:n (Valtuutettujen aloitteet) mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.Share