Eksoten valtuuston päätökset 8.5.2019

Julkaistu: 8.5.2019 15:00
Päivitetty: 8.5.2019 15:21

​​​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 8.5.2019 kokouksesta:​

1. Kokouksen avaus


Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Kyösti Kylliäisen ja Jarmo Lahtisen kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Kyösti Kylliäinen ja Jarmo Lehtisen poissa ollessa Olavi Laukkanen.

5. Strategiset linjaukset vuosille 2019-2023


Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että liitteenä olevien strategisten linjausten mukaisesti maakunnallinen palveluverkko pohjautuu 4 sote-keskukseen ja 7 hyvinvointiasemaan. Lisäksi keskussairaalan vanhan osan remontti suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Liitteessä selostettujen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla tavoitellaan kuvattua kustannusuraa ja alijäämien kattamista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtuuston jäsen Liisa Terävä esitti seuraavan muutosesityksen:

Valtuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyn strategian jatkovalmistelun pohjaksi sekä antaa jatkovalmisteluohjeet.
Valtuusto velvoittaa Eksoten hallitusta jatkamaan valmistelutyötä yhteistyössä valtuuston ja asiantuntijoiden kanssa niin, että palvelut ja palveluiden saatavuus vastaa tulevaisuudessa nykyistä paremmin alueen palvelutarpeeseen.
Strategia- ja toimenpide-ehdotus tulee valmistella yhteistyössä valtuuston kanssa ja lopulliset päätökset tulee tehdä nykyisen valtuustokauden aikana.
Tarvittavan valtuuston tahdon varmistamiseksi valtuuston puheenjohtaja kutsuu ja järjestää valtuuston ylimääräisiä kokouksia tai seminaareja tarpeen mukaan. 
Valmistelutyön tavoitteena tulee olla näkemys ja suunnitelma kestävästä palvelurakenteesta, joka ulottuu esimerkiksi vuosille 2021-2026.
Jatkotyössä on muun muassa väestön palvelutarpeet, palveluverkkoratkaisut, talouden realiteetit sekä sähköiset palvelut pystyttävä ratkaisemaan nykyistä luotettavammalla tavalla.
Esimerkiksi valmistelun lähtökohtana tulee olla kahden laajan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelukeskusta, jotka pystyisivät vastaamaan ja tuottamaan alueiden laajat palvelut.
Valmistelussa on oltava mukana käytettävissä oleva viimeisin tieto ja osaaminen mitä on mahdollista käyttää ja/tai saatavilla. 
Päätöksen perustelut ja valmistelussa huomioon otettavaksi
Perustelu
1. Eksoten on lunastettava se edelläkävijän rooli ja ennakkoluulottomuus, mikä Eksote perustettaessa oli SOTE-palvelujen tuottamisessa.
Nyt esitetty Eksoten strategia on liiaksi nykyrakenteisiin pohjaava, eikä luo uskoa kykyyn ratkaista palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyviä keskeisiä ongelmia tulevina vuosina esimerkiksi palveluiden saatavuudesta, eikä myöskään näkemyksemme mukaan ratkaise ongelmia ammattihenkilöiden saatavuudessa.
Strategiatyö tulee olemaan haastavaa ja siksi valmistelulle ja lopulliseen päätöksenteolle on annettava aikaa tämän valtuustokauden loppupuolelle.
2. Valmistelussa huomioon otettavaksi Imatran kaupunginvaltuustossa (4/2019) 29.4.2019 yksimielisesti hyväksytty ponsiesitys koskien Eksoten strategisia linjauksia.

Lainaus ponnen sisällöstä:
1. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin vahva sote-keskus, joka perustuu palvelujen osalta nykyisen kuntakortin laajuuteen muun muassa aukioloaikojen osalta.
2. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut.
3. Työllisyyspalvelujen hoito tulee selvittää, onko ne jatkossa tarkoituksenmukaista siirtää Eksotelta Imatran kaupungin hoidettavaksi.

Jäsen Ilpo Hakula ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen kannattivat esitystä. 

Jäsen Ulla Pyysalo esitti, että strategia lähetetään jatkovalmisteluun. Jäsen Inka Pylvänäinen kannatti esitystä. 

Äänestys toimitettiin Hallintosäännön 66 §:n (äänestysjärjestys) mukaan.

Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Liisa Terävän esitys JAA, Ulla Pyysalon esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. 
Liisa Terävän esitys voitti äänin 103/18.

Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Hallituksen esitys JAA, Liisa Terävän esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys.
Liisa Terävän esitys voitti äänin 98/23.

Päätös: Hyväksyttiin Liisa Terävän muutosesitys.

6. Kuntalaisaloite hallintosäännön muuttamisesta


Päätösesitys: Hallitus esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä
kuvatuin perustein.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat 


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share