Potilas- ja asiakastietojen tarkastaminen

​​​​

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

 
Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.

 

Omien tietojen tarkastusoikeus

 
Halutessaan potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on potilas- ja asiakastietorekisteriin kirjattu. On huomioitavaa, että sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella tai ”Julkisuuslain mukainen tietopyyntö” -lomakkeella. 

 
Terveyspalveluilla, perhe- ja sosiaalipalveluilla sekä vanhusten palveluilla on omat lomakkeensa tietopyyntöihin ja tarkastuspyyntöihin. 

 
Lomakkeet löydät sivulta Lomakkeet.
 ​

Virheellisten tietojen korjaaminen


 
Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai asiakkaan/potilaan aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

 

​Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

 
Mikäli rekisteröidyllä on syytä epäillä tietojensa väärinkäyttöä, on hänellä oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt häntä koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitieto). Edelleen lastensuojelussa rekisteröitynä on lapsi eikä huoltaja. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa luovuttaa lokitietoja edelleen tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.) Lokitietopyyntö tehdään kirjallisena Lokitietojen tarkastuspyyntö - lomakkeella.
 

​Vainajan tietojen luovutus

 
Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.
 

 


Share