Erityis- ja vaativan tason palvelut

Kehittämiskokonaisuudessa erityis- ja vaativan tason palvelut verkostoidaan paremmin keskenään ja tuodaan lähemmäs asiakkaan arkea ja peruspalveluita. Lisäksi seurataan ja osallistutaan valtakunnallisten osaamis- ja tukikeskusten (OT-keskus) kehittämiseen. 

Tavoitteet

- Monitoimijaisen arviointimallin luominen lasten ja perheiden palvelutarpeiden arvioimiseksi

Systeemisen lastensuojelun tiimityön mallintaminen, pilotointi, arviointi ja juurrutus

- Tehostetun perhetyön mallintaminen ja kehittäminen
- Perhekuntoutusmallin rakentaminen
- Nuorten perhehoidon kehittäminen
- Palvelujen painopisteen siirtyminen peruspalveluihin, joita erityispalvelut tukevat viiveettä
- Sujuvat palvelupolut
- Pedagogisen ja psykososiaalisen tuen toimintamallin mallintaminen
- Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelua ja kuntoutuskotitoimintaa tarjoavan yksikön suunnittelun käynnistäminen
Etelä-Karjalan sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan mallin suunnittelu
- Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen

Pilotit

- Systeeminen lastensuojelun tiimityö
- Lastensuojelun laitoshoidon malli Nuorisoryhmäkodin ja Kivisalmen lapsi-ja nuorisokodin yhdistymisen yhteydessä 

Hyödyt​

- Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden lisääntyminen
Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen 
- Lasten ja perheiden palvelut vastaavat paremmin heidän tarpeitaan
- Lapset ja perheet osallistuvat palvelutarpeensa arviointiin ja sopivan palvelun valitsemiseen
- Ammattilaiset osaavat paremmin antaa tietoa olemassa olevista palveluista asiakkaille 
- Palvelut ovat jatkossa helpommin ja nopeammin lasten ja perheiden saatavilla
- Erityis- ja vaativien palveluiden tarpeen väheneminen matalan kynnyksen peruspalveluiden monipuolistumisen, tarjonnan ja joustavuuden myötä 
- Perus- ja erityispalveluiden vahvempi yhteistyö 

Lisätietoja:
Kehittämiskoordinaatori Marja Riikonen, marja.riikonen@eksote.fi
Puh. 040 065 8275


Share