Perhekeskustoimintamalli

Perhekeskus on lapsi- ja perhelähtöisesti suunniteltu, kaikkia perheitä palveleva lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Tällä hetkellä lasten ja perheiden palvelut ovat hajanaisia. Perhekeskusmalli on uusi tapa verkostoida palvelut. Samalla se muodostaa rakenteen maakuntien sote-palveluiden, kuntien järjestämien palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteen sovittamiseksi.

 
Mukana olevat toimijat rakentavat yhdessä kuntien LAPE-ryhmien kanssa kunkin alueen palvelutarpeista lähtevän perhekeskustoimintakonseptin, jossa osa palveluista voi olla virtuaalisia. Perhekeskustoiminnassa keskeistä on painopisteen siirtyminen varhaisen tukeen, ongelmien ennaltaehkäiseminen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lapset ja perheet löytävät oikean palvelun sopivaan aikaan, lähtökohtana on lapsen ja perheen saama arvo ilman organisaatioiden muodostamia rajoja.

Tavoitteet

- kehitetään ja pilotoidaan perhekeskusmalli
- luodaan malli parisuhteen, vanhemmuuden ja lapset huomioivan eron tukemiseksi
- koulutetaan ja lisätään tietoisuutta näyttöön perustuvista toimintamalleista  
- luodaan malli erityisosaamisen konsultoimiseen 
- kehitetään liikkuvaa palvelua koulupoissaolijoille yhteistyössä opetustoimen ja erityispalveluiden kanssa 
- luodaan toimintamalli turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseksi

 

Pilotit

- perhekeskusmallin pilotointi
- koulupoissaolijoille suunnatun liikkuvan palvelun, Taho-auton, pilotointi
- perhemetro eli virtuaalinen perhekeskus 

Suunnitteilla oleva Perhemetro on verkkopohjainen palvelu, josta asiakkaat saavat tietoa ja tukea erilaisiin perhe-elä​mään liittyviin tilanteisiin sekä löytävät fyysiset palvelu- ja kohtaamispisteet Etelä-Karjalan alueella.

Palvelu yhdistää julkiset toimijat, järjestöt, seurakunnat, uskonnolliset yhteisöt sekä yksityiset ja vapaaehtoiset toimijat. 

Perhemetro esittely Eksote 2018-12-04.pdf
 

Hyödyt

- yhteistyön ja palveluiden saatavuuden paraneminen
- tietoisuuden lisääntyminen eri palveluista 
- vanhemmuuden ja parisuhteen tuki ennen kuin ongelmia esiintyy
- varhaisempi tuki erotilanteissa
- erotyöskentelyn painopisteen siirtyminen lapseen
- näyttöön perustuvien menetelmien laajempi käyttöönotto -> paremmat tulokset
- maahanmuuttajalasten ja -perheiden tarpeiden huomiointi matalan kynnyksen palveluissa

 

Kehittämistyön tilanne: Perhekeskus- ja muu Lape-kehittämistilanne


 
Lisätietoja:
Muutosagentti Mona Taipale
mona.taipale@eksote.fi p. 040 651 3154Share