Kehitämme parhaillaan

​​​​​Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen hankkeita


Digituki @ ekarjala II -hanke

 • Erityistä: Etelä-Karjalan väestö on melko ikääntynyttä, ja digiasiat ovat useille vielä vieraita. Korona on osoittanut digiosaamisen tarpeellisuuden, digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Digituki @ ekarjala II on jatkohanke juuri päättyneelle digituen alueellisen koordinaation hankkeelle. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnan alueella ja valtakunnallisesti hanketta koordinoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Etelä-Karjalassa hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja toteutuksessa mukana ovat Eksote ja Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteena on tiivistää ja laajentaa digitukiverkostoa ja palvelutasoa kaiken ikäisille digituen tarvitsijoille. Digituen saatavuutta ja tarjontaa vahvistetaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä verkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kaisa Kangasmäki, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.11.2020 - 31.10.2021
 • Avainsanat: Digituki, digitaidot, digituen verkosto, digitalisaatio, sähköinen asiointi 
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (VM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 135 110 €, VM avustus 108 088 € (80%). Omarahoitusosuudet (20%) E-K liitto 13 510 €, Eksote 10 810 € ja Imatran kaupunki 2 702 €.


Ikäystävällinen asuminen

 • Erityistä: Hankkeen pilottialueena on Savitaipaleen kunnan keskustaajama. Tavoitteena on tukea kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta (asuntokannan korjaamista, uusia asumisratkaisuja ja asuinalueiden kehittämistä), lisätä ikäystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä hyödyntää kehittämisessä erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä (Green Care). Hankkeen hallinnoija on Eksote. Hanke toteutetaan yhdessä Savitaipaleen kunnan, Savitaipaleen Vanhantuki ry (Toimintakeskus Suvanto) ja paikallisten toimijoiden kanssa. LAB -ammattikorkeakoulu on mukana asiantuntijatyöpanoksella. Hankkeen tuloksia ja luotua toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla maakunnassa sekä sote- valmisteluissa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kirsi Koskelainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.10.2020-31.10.2021
 • Avainsanat: Savitaipale, asuminen, ikäystävällisyys, yhteisöllisyys, Green Care, Arjen olohuone, esteetön ympäristö
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö (YM)
 • Hankkeen rahoitus: Ympäristöministeriö 59 304 € (60%), Eksote 39 536 (40%). Hankekustannukset yhteensä 98 840 €.​

Joukkuep​eliä​

 • Erityistä: Joukkuepeliä-hanke tukee ja täydentää Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hanketta ja tuo tarvittavaa tukea rakenteiden uudistamiseen tulevaa varten. Yhdessä hankkeet muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa alueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoidon sekä palvelujen jatkuvuutta kustannusvaikuttavasti. Joukkuepeliä-hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, 2) Tietojohtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen osatoteuttajana on Etelä-Karjalan pelastuslaitos.
 • Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kaisa Pesonen
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)-31.12.2021
 • Avainsanat: rakenneuudistus, maakuntavalmistelu, tiedolla johtaminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakasprosessit, asiakkuudenhallinta, sähköiset palvelut, kotona asumisen turvallisuus 
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 157 500 €, josta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osuus 374 000 €. Avustusprosentti 80.​​

Yhteinen tulevaisuus – tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa

 • Erityistä: Etelä-Karjalassa hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti hoidon jatkuvuutta ja palvelujen saatavuutta sekä samalla asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Tämä tapahtuu kehittämällä maakunnan rakennetta vahvistamalla integraatiota, oikea-aikaisuutta, ennaltaehkäisevää palvelu- ja yhteistyötoimintaa sekä hillitsemällä kustannuskasvua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueella ja kansallisesti. Hankkeeseen sisältyy myös Lape-kehittämistä. Päätavoitteena on, että alueen asukkaat saavat laadukkaita palveluja ja hoitoa oikea-aikaisesti. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Joukkuepeliä-hankkeen kanssa. Lisätietoa hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista löytyy Innokylästä.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio​
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)–30.11.2022
 • Avainsanat: Hoidon jatkuvuus, ennaltaehkäisy, hyvinvointi ja toimintakyky, palvelujen monipuolisuus ja saatavuus, kustannusvaikuttava toiminta, verkostomainen toiminta
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 199 998 €, johon kuuluu myös lasten ja perheiden palvelujen (Lape) kehittämisosuus. Avustusprosentti 100.

MAA-hanke - Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki

 • Erityistä: Maa-hanke pyrkii lisäämään Etelä-Karjalan pohjoisella alueella asuvien ikäihmisten hyviä elinvuosia kotona maalla, keskittyen heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Hankkeessa tavoitetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat ohjausta ja apua omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyvissä asioissa. Hankkeen hyvinvointilähettiläät etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja hänen toimintakykynsä ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa, kuntien liikuntaneuvojien, järjestöjen, vanhusneuvostojen sekä muiden maaseudulle kohdistuvien hankkeiden kanssa. Hankkeessa muodostuvan yhteistyöverkoston avulla asiakkaita tavoitetaan esimerkiksi sairaalasta kotiutumisvaiheessa sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Anna Behm, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.3.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: maaseutu, hyvinvointi, toimintakyky, seniorineuvola, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen Maatalousrahasto. Rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). ​
 • Hankkeen rahoitus: 329 991,20 €. Rahoitus 100%.
​​

AATOS – Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

 • Erityistä: Tiedon käytettävyys sotessa: digitalisaation mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa. Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaa kysyntää. Osaaminen on edellytys työssä pysymiseen.Hanketta toteutettavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Saimaan ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Marja Laamanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.4.2019 - 31.12.2021
 • Avainsanat: autonomia, ammattilainen, asiakas, teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen rahoitus: yhteensä 732 280 €, ESR-rahoitusprosentti 75%, Eksoten ESR-rahoitus 201 582 € ja omarahoitus 25% 67 194 €


 Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)

 • Erityistä: Eksote rakentaa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka mahdollistaa sote-palvelujen ja erityisesti kotona asumista tukevien ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti.  Kehittämistä tehdään yhteistyössä Business Finlandin koordinoiman Testbed Finland –verkoston kanssa. Testbed Finlandin tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä yhdessä yritysten kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Kaisa Pesonen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: ​LAB​, LUT
 • Hankeaika: 1.6.2018 - 31.12.2020
 • Avainsanat: yhteiskehittäminen, testausympäristö, innovaatiot, osaamiskeskittymä, kotona asumista tukevat ratkaisut
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)​, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Kustannusarvio: 1 007 489 euroa €, josta EAKR: ja valtion avustus 70 %

Linkki ELSA Testbedin omille verkkosivuille www.elsatestbed.fi
Lue testbed-toiminnasta Eksoten verkkosivuilta. Linkki Testbed-sivulle.

     

Tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa olemme mukana

​​

Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)​ (2019-2021)​ 

Lue lisää Asko-hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilta​.

COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (2016-2019)

THL ja Itä-Suomen yliopisto, konsortiohanke, rahoittaja: Suomen Akatemia
Lue lisää COPE-hankkeen verkkosivuilta. Linkki COPE:n verkkosivuille
Lue lisää COPE:n Itä-Suomen yliopiston osahankkeen verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (COPE)
Lue lisää Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Lue lisää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin verkkosivuilta.
Linkki Socomin verkkosivuille

KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä

Lue lisää Kumous -hankkeen verkkosivuilta.
Linkki Kumouksen verkkosivuille 

Innovation Booster

Lue lisää LUTin verkkosivuilta.
Linkki LUTin verkkosivuille​

 Share