Kehitämme parhaillaan

​​​Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen hankkeita

 

Joukkuepeliä​

 • Erityistä: Joukkuepeliä-hanke tukee ja täydentää Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hanketta ja tuo tarvittavaa tukea rakenteiden uudistamiseen tulevaa varten. Yhdessä hankkeet muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa alueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoidon sekä palvelujen jatkuvuutta kustannusvaikuttavasti. Joukkuepeliä-hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, 2) Tietojohtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen osatoteuttajana on Etelä-Karjalan pelastuslaitos.
 • Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kaisa Pesonen
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)-31.12.2021
 • Avainsanat: rakenneuudistus, maakuntavalmistelu, tiedolla johtaminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakasprosessit, asiakkuudenhallinta, sähköiset palvelut, kotona asumisen turvallisuus 
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 157 500 €, josta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osuus 374 000 €. Avustusprosentti 80.​​

Yhteinen tulevaisuus – tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa

 • Erityistä: Etelä-Karjalassa hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti hoidon jatkuvuutta ja palvelujen saatavuutta sekä samalla asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Tämä tapahtuu kehittämällä maakunnan rakennetta vahvistamalla integraatiota, oikea-aikaisuutta, ennaltaehkäisevää palvelu- ja yhteistyötoimintaa sekä hillitsemällä kustannuskasvua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueella ja kansallisesti. Hankkeeseen sisältyy myös Lape-kehittämistä. Päätavoitteena on, että alueen asukkaat saavat laadukkaita palveluja ja hoitoa oikea-aikaisesti. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Joukkuepeliä-hankkeen kanssa. Lisätietoa hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista löytyy Innokylästä.
 • Yhteyshenkilö: Minna Lignell
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)–30.11.2022
 • Avainsanat: Hoidon jatkuvuus, ennaltaehkäisy, hyvinvointi ja toimintakyky, palvelujen monipuolisuus ja saatavuus, kustannusvaikuttava toiminta, verkostomainen toiminta
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 199 998 €, johon kuuluu myös lasten ja perheiden palvelujen (Lape) kehittämisosuus. Avustusprosentti 100.

MAA-hanke - Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki

 • Erityistä: Maa-hanke pyrkii lisäämään Etelä-Karjalan pohjoisella alueella asuvien ikäihmisten hyviä elinvuosia kotona maalla, keskittyen heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Hankkeessa tavoitetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat ohjausta ja apua omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyvissä asioissa. Hankkeen hyvinvointilähettiläät etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja hänen toimintakykynsä ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa, kuntien liikuntaneuvojien, järjestöjen, vanhusneuvostojen sekä muiden maaseudulle kohdistuvien hankkeiden kanssa. Hankkeessa muodostuvan yhteistyöverkoston avulla asiakkaita tavoitetaan esimerkiksi sairaalasta kotiutumisvaiheessa sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Anna Behm, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.3.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: maaseutu, hyvinvointi, toimintakyky, seniorineuvola, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen Maatalousrahasto. Rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). ​
 • Hankkeen rahoitus: 329 991,20 €. Rahoitus 100%.

​​​​Digituki@ekarjala – hanke
 • ​Erityistä:  Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Digitaitoja kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnan alueella. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toimii hankkeen valtakunnallisena koordinoijana. Etelä-Karjalassa hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja toteutuksessa mukana ovat Eksote ja Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa digituen tarjonnasta ja tarpeesta sekä koordinoida digituen antajille tarkoitettua verkostoa. Digituen saatavuutta ja tarjontaa vahvistetaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä verkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Tarja Viitikko, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.11.2019 - 30.10.2020
 • Avainsanat: Digituki, digitaidot, digituen verkosto, digitalisaatio, sähköinen asiointi 
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (VM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 172 000 €, VM avustus 120 400 €. Omarahoitusosuudet E-K liitto 26 148 €, Eksote 39 200 € ja Imatran kaupunki 6 252 €.

AATOS – Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

 • Erityistä: Tiedon käytettävyys sotessa: digitalisaation mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa. Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaa kysyntää. Osaaminen on edellytys työssä pysymiseen.Hanketta toteutettavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Saimaan ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Marja Laamanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.4.2019 - 31.12.2021
 • Avainsanat: autonomia, ammattilainen, asiakas, teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen rahoitus: yhteensä 732 280 €, ESR-rahoitusprosentti 75%, Eksoten ESR-rahoitus 201 582 € ja omarahoitus 25% 67 194 €


 Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)

 • Erityistä: Eksote rakentaa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka mahdollistaa sote-palvelujen ja erityisesti kotona asumista tukevien ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti.  Kehittämistä tehdään yhteistyössä Business Finlandin koordinoiman Testbed Finland –verkoston kanssa. Testbed Finlandin tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä yhdessä yritysten kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Kaisa Pesonen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: ​LAB​, LUT
 • Hankeaika: 1.6.2018 - 31.12.2020
 • Avainsanat: yhteiskehittäminen, testausympäristö, innovaatiot, osaamiskeskittymä, kotona asumista tukevat ratkaisut
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)​, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Kustannusarvio: 1 007 489 euroa €, josta EAKR: ja valtion avustus 70 %

Linkki ELSA Testbedin omille verkkosivuille www.elsatestbed.fi
Lue testbed-toiminnasta Eksoten verkkosivuilta. Linkki Testbed-sivulle.

StopDia

 • Erityistä: Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. StopDia tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän motivaatioonsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla teknologiaa ja ryhmäohjausta.  
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 2016 - 2019
 • Hankkeen toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, VTT, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Yhteistyötahot: Etelä-karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit
 • Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Linkki StopDian verkkosivuille

 

KauKoIKÄ

Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää vuoden kestävän kotona toteutettavan fysioterapian vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lonkkamurtuman kokeneet (≥60) tai hauraus-raihnausoireyhtymää (≥65) sairastavat henkilöt.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2014 - ​31.12.2019
 • Avainsanat: Kela-hanke, kuntoutus, fysioterapia, lonkkamurtuma, HRO
 • Rahoittaja: Kansaneläkelaitos, Valtion tutkimusrahoitus (VTR) ja Eksote
 • Hankeen kustannusarvio: 4 286 569 €, tukiprosentti 37

Lue lisää liitteestä KauKoIKÄ -tutkimushanke (NCT02305433) -osa Eksoten kotikuntoutuksen kehittämistä:KauKoIKÄ_esittely_180820_PS.pdf

Lue 1.10.2018 julkaistu artikkeli Effects of 12-month home-based
physiotherapy.. Soukkio_et_al-2018-BMC_Geriatrics.pdf

     

Tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa olemme mukana


 

Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)​ (2019-2021)​ 

Lue lisää Asko-hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilta​.

COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (2016-2019)

THL ja Itä-Suomen yliopisto, konsortiohanke, rahoittaja: Suomen Akatemia
Lue lisää COPE-hankkeen verkkosivuilta. Linkki COPE:n verkkosivuille
Lue lisää COPE:n Itä-Suomen yliopiston osahankkeen verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (COPE)
Lue lisää Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Lue lisää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin verkkosivuilta.
Linkki Socomin verkkosivuille

KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä

Lue lisää Kumous -hankkeen verkkosivuilta.
Linkki Kumouksen verkkosivuille 

Innovation Booster

Lue lisää LUTin verkkosivuilta.
Linkki LUTin verkkosivuille​

 Share