Kehitämme parhaillaan

​​Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen hankkeita

 

JAKKARA 2

 • Erityistä: Jakkara 2 hanke jatkaa ensimmäisen Jakkara – hankkeen kesken jääneitä kulttuurihyvinvointitoimenpiteitä ja juurruttaa ne osaksi sote-sektorin rakenteita. Kulttuurihyvinvointi ja kulttuuriset oikeudet vakiinnutetaan Jakkara 2 -hankkeen myötä Etelä-Karjalassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäiseviä palveluita, palveluohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja erityisesti pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa. Uutena toimenpiteenä vahvistamme Kymenlaakson kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa siirrämme onnistuneita toimintamalleja maakunnasta toiseen.
 • Yhteyshenkilö: Aija Rautio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.5.2019–31.12.2019
 • Avainsanat: Kulttuurihyvinvointi, hyvinvointi, t​erveys
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 36 247 € 

 

HYVINVOIVA eteläkarjalainen

 • Erityistä: Hankkeen tarkoituksena on luoda Etelä-Karjalaan sosiaali- ja terveyspiiriin hyvinvointivalmentajamalli. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevat kuntalaiset oikea-aikaisesti ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa, vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä.
 • Yhteyshenkilö: Minna Piirainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika:1.1–31.12.2019 , Optio vuodelle 2020
 • Avainsanat: elintapaneuvonta, ravitsemus, liikunta, uni, tupakanvieroitus
 • Rahoittaja: Kunnossa kaiken Ikää (KKI) 50 %
 • Kustannusarvio: 80 000 € 

 

AATOS – Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

 • Erityistä: Tiedon käytettävyys sotessa: digitalisaation mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa. Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaa kysyntää. Osaaminen on edellytys työssä pysymiseen.Hanketta toteutettavat yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Saimaan ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Marja Laamanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.4.2019–31.12.2021
 • Avainsanat: autonomia, ammattilainen, asiakas, teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen rahoitus: yhteensä 732 280 €, ESR-rahoitusprosentti 75%, Eksoten ESR-rahoitus 201 582 € ja omarahoitus 25% 67 194 €


 Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)

 • Erityistä: Eksote rakentaa yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka mahdollistaa sote-palvelujen ja erityisesti kotona asumista tukevien ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti.  Kehittämistä tehdään yhteistyössä Business Finlandin koordinoiman Testbed Finland –verkoston kanssa. Testbed Finlandin tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä yhdessä yritysten kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Kaisa Pesonen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: ​Saimia, LUT
 • Hankeaika: 1.6.2018–31.12.2020
 • Avainsanat: yhteiskehittäminen, testausympäristö, innovaatiot, osaamiskeskittymä, kotona asumista tukevat ratkaisut
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)​, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Kustannusarvio: 1 007 489 euroa €, josta EAKR: ja valtion avustus 70 %

Linkki ELSA Testbedin omille verkkosivuille www.elsatestbed.fi
Lue testbed-toiminnasta Eksoten verkkosivuilta. Linkki Testbed-sivulle.


Teknologia, osaaminen ja palvelut – Yhteistyössä maailmalla (TOP-hanke)

 • Erityistä: Päätavoitteena on syventää Etelä-Karjalassa kehitettyyn sote-palvelujärjestelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2018–30.4.2019
 • Avainsanat: konseptointi, kv-yhteistyö, uudet avaukset
 • Rahoittaja: Maakunnan alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)/ Ennakoitu rakennemuutos (ERM)
 • Kustannusarvio: 94 031€, josta avustusta 66 171€ (70 %)Tiedon käytettävyys sotessa: Tietopaketit ja lääkehuolto Eksotessa (Clean-hanke)

 • Erityistä: Keskeisenä tavoitteena on kehittää lääkehoitoa ja -jakelua Etelä-Karjalassa mm. parantamalla lääkitystietojen ajantasaisuutta ja tiedon käytettävyyttä kehittämällä lääkityksen kokonaisarviointia ja integroimalla yhteistyötä. Hankkeessa Eksoten kumppaneina yrityksiä.
 • Yhteyshenkilö: Henna-Riikka Sopanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.3.2018–30.6.2019
 • Avainsanat: lääkehoito ja -jakelu, teknologiset ratkaisut, asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen, yhteistyö
 • Rahoittaja: Sitra
 • Kustannusarvio: 305 200 €, josta Sitran avustus 50 %

 

StopDia

 • Erityistä: Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. StopDia tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän motivaatioonsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla teknologiaa ja ryhmäohjausta.  
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 2016–2019
 • Hankkeen toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, VTT, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Yhteistyötahot: Etelä-karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit
 • Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Linkki StopDian verkkosivuille

  Ennakoivasti oman elämäni ohjaksissa- eOhjat 2

 • Erityistä: Tavoitteena on luoda yhteinen HB-toimintamalli Etelä-Karjalan alueelle. Toimintamalli sisältää henkilökohtaisen budjetoinnin: asiakaspolun määrittelyprosessin, henkilökohtaisen budjetin sisällön ja kustannusten määrittelyperusteet, asiakassuunnitelman määrittämisen ja seurantajärjestelmän. Hankkeen tuloksena  saadaan Etelä-Karjalaan oma HB-malli ja yhteinen käsikirja  sekä luotua IT-ratkaisut yhdessä. Asiakkaalle lasketaan oma yksilöllinen  HB  ja asiakas voi valita mihin budjetin käyttää.
 • Hanke tekee yhteistyötä STM:n muiden HB-kärkihankkeiden kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2019-31.10.2019
 • Avainsanat: valinnanvapaus, henkilökohtainen budjetti, yksilölliset palvelut, itsemääräämisoikeus
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 370 000€, josta omarahoitusosuutta yhteensä 74 000 €. Tukiprosentti 80% (296 000€)

   

 

Kotona asumisen turvallisuus (KAT 2) -hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuus arvioinnin ja koordinoidun toimijaverkostomallin kehittäminen. Hankkeen aikana toimijaverkosto rakentuu yrityksien, järjestöjen, Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä asukkaiden (kehittäjäryhmä) kesken. Tässä käytetään yhtenä menetelmänä työpajatyöskentelyä. KAT 1 vaiheessa (2016) tehty asumisturvallisuuskortti muutetaan sähköiseksi. Kokonaisuutta hallitaan luomalla malli toimijaverkoston riskitiedonkäsittelystä.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Saimaan Ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö: Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017–31.8.2019
 • Avainsanat: Toimijaverkosto, riskitiedonkäsittelymalli, asumisturvallisuuskortti, asumisen turvallisuus, iäkkäät, koulutus ja osaaminen
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020, rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen ELY keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 290 648 euroa, josta tukea 249 957 euroa

Tutustu Kotona asumisen turvallisuus -sivuihin ja testaa kotisi turvallisuus.
Linkki Kotona asumisen turvallisuus sivuille


Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3)

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on tuottaa jäsentynyttä tietoa kotona asumisen riskeistä ja niiden muodostumismekanismeista ja kehittää tiedon perusteella riskejä ennalta ehkäisevä yhteistoimintamalli. Mallin kehittämisellä vastataan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa ikääntyneiden ihmisten hoitaminen siirtyy yhä enemmän laitosolosuhteista koteihin. Tämä on merkittävä muutos riskienhallinnassa siirtymäakselilla järjestelmällisestä laitoshoitoympäristöstä heterogeenisiin ja hajasijoittuneisiin kotiolosuhteisiin. Muutoksen hallinta edellyttää:1. jaettua näkemystä ja ajantasaista tilannekuvaa kotona asumisen turvallisuuteen/turvattomuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä 2. ajantasaisia toimintamalleja, joilla riskejä pyritään eliminoimaan niiden muodostumiskaaren mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hankkeen koordinoija Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Yhteyshenkilö: Eksotella Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.10.2017–30.9.2019
 • Avainsanat: Toimijaverkosto, riskitiedonkäsittelymalli, asumisen turvallisuus, iäkkäät, koulutus ja osaaminen
 • Rahoittaja: Sisäministeriö Palosuojelurahasto (PSR)
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 156 251 € 50 %:n omarahoitusvelvoitteella

Tutustu Kotona asumisen turvallisuus -sivuihin ja testaa kotisi turvallisuus.
Linkki Kotona asumisen turvallisuus sivuille


TOIMARI 2 - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 • Erityistä: Työllisyyden edistämiseen tähtäävää hanke, jossa kehitetään työllistämisprosesseja ja vaikeasti työllistyvien palveluita sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Palveluja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa siten, että niistä muodostuu selkeä työllistymistä edistävä, kannustava ja saumaton palvelukokonaisuus. Hankkeessa jatketaan toimintakeskus Toimarin kehittämistä ja laajennetaan toimintamalli koko Eksoten alueelle. Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; pitkään työttömänä olleet, nuoret ja lapsiperheiden työttömät vanhemmat. Tavoitteena on pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen eri keinoin sekä osallisuuden lisääminen. Hankkeessa tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Kukkonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2017–30.6.2019
 • Avainsanat: pitkäaikaistyöttömät, nuoret, lapsiperheiden työttömät vanhemmat, kuntouttava työtoiminta, verkostoyhteistyö, työllistämisprosessi
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 697 318€, tukiprosentti 71,7 

 

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

 • Erityistä: Hankkeen tarkoitus on vahvistaa valtakunnallisesti vammaissosiaalityötä tavoilla, jotka edistävät asiakasosallisuutta. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan vammaissosiaalityön edellyttämää erityisasiantuntijuutta ja kehittämään sitä. Tavoitteena ovat sujuvat asiakasprosessit ja palvelujen oikea kohdentuminen sekä valtakunnallinen yhdenvertaisuus. Hankkeessa tuotetaan tietoa vammaissosiaalityön asiakkaista, heidän tilanteistaan, asiakasprosesseista ja vammaissosiaalityön tuloksellisuudesta. Osallisuuden vahvistaminen ja erityisasiantuntijuus edellyttävät asiakkaiden, heidän tilanteittensa, palvelutarpeittensa ja asiakasprosessien ainutkertaisuuden tunnistamista.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Lapin Yliopisto (hallinnoija), THL, Espoon kaupunki, Eteva-kuntayhtymä, Invalidiliitto Ry, Kynnys Ry ja Rovaniemen kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Merja Heinonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.9.2016-31.8.2019
 • Avainsanat: vammaissosiaalityö, asiakasosallisuus, asiakasprosessi, kokemusasiantuntijuus
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Hankkeen kustannusarvio:1 566 000€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 118 300€, tukiprosentti 50

 

KauKoIKÄ

Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää vuoden kestävän kotona toteutettavan fysioterapian vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lonkkamurtuman kokeneet (≥60) tai hauraus-raihnausoireyhtymää (≥65) sairastavat henkilöt.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2014–31.12.2019
 • Avainsanat: Kela-hanke, kuntoutus, fysioterapia, lonkkamurtuma, HRO
 • Rahoittaja: Kansaneläkelaitos, Valtion tutkimusrahoitus (VTR) ja Eksote
 • Hankeen kustannusarvio: 4 286 569 €, tukiprosentti 37

Lue lisää liitteestä KauKoIKÄ -tutkimushanke (NCT02305433) -osa Eksoten kotikuntoutuksen kehittämistä:KauKoIKÄ_esittely_180820_PS.pdf

Lue 1.10.2018 julkaistu artikkeli Effects of 12-month home-based
physiotherapy.. Soukkio_et_al-2018-BMC_Geriatrics.pdf

     

Tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa olemme mukana

 

COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (2016-2019)

THL ja Itä-Suomen yliopisto, konsortiohanke, rahoittaja: Suomen Akatemia
Lue lisää COPE-hankkeen verkkosivuilta. Linkki COPE:n verkkosivuille
Lue lisää COPE:n Itä-Suomen yliopiston osahankkeen verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (COPE)
Lue lisää Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Lue lisää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin verkkosivuilta.
Linkki Socomin verkkosivuille

KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä

Lue lisää Kumous -hankkeen verkkosivuilta.
Linkki Kumouksen verkkosivuille 

Innovation Booster

Lue lisää LUTin verkkosivuilta.
Linkki LUTin verkkosivuille​

 Share