Kehitämme parhaillaan

​Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen hankkeita

 

Sote-tietopakettien kehittäminen valtakunnallisen raportoinnin tueksi

• Erityistä: Hankkeessa pilotoidaan ja jatkokehitetään Sitran ja STM:n yhteistyössä määrittelemiä sote-tietopaketteja valtakunnalliseen sote-alueiden raportointiin ja vertailuun. Eksoten tavoitteena on testata alueellista sote-tietopakettien kokonaisuutta sekä yhdistää Eksoten ja Kelan tietoja matka- ja lääkekorvausten osalta maakunnallisen kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi osallistutaan laatu- ja vaikuttavuusindikaattorien määrittelyyn ja pilotointiin sekä kansallisen sote-teknologiatiekartan valmisteluun.
 Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
• Hankeaika: 1.2.2017-31.8.2017
• Avainsanat: tietojohtaminen, sote-tietopaketit, laatu- ja vaikuttavuusindikaattorit, teknologiatiekartta
• Rahoittaja: Sitra
• Hankkeen kustannusarvio:150 000€, tukiprosentti 50%

 

Etelä-Karjalan LAPE-hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi ja parantaa palveluiden oikea-aikaisuutta. Kehittämistoimet kohdistuvat Etelä-Karjalan nykyjärjestelmässä oleviin aukkoihin ja kehittämiskohtiin.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Lemin kunta, Luumäen kunta, Parikkalan kunta, Rautjärven kunta, Ruokolahden kunta, Savitaipaleen kunta, Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja muut seurakunnat yhteisellä osa-hankkeella, Nicehearts ry, Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen Piiri ry ja Etelä-Saimaan 4H -yhdistys sekä Saimaan ammattikorkeakoulu. Eksote toimii hankkeen hallinnoijana.
 • Yhteyshenkilö: Anna Maksimainen, NGH, projektipäällikkö ja Mona Taipale, muutosagentti
 • Hankeaika: 1.1.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: asiakaslähtöinen toimintamalli, yhteistyöverkosto, lapset, nuoret, perheet
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 1 348 843€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 496 715 €. Tukiprosentti 80. 

 

Yhdessä hyvä ote (OTE) -hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan maakunnalliset asiakaslähtöiset toimintamallit osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi ja koota hajanainen työllistymistä ja osallisuutta edistävät toimijat maakunnallisiksi yhteistyöverkostoiksi. Yhteistyöverkostot siirtyvät osaksi tulevia maakunnallisia palvelurakenteita.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hankealue Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, hallinnoijana Etelä-Karjala. Hankekumppaneina Carea, alueen kunnat, kolmannen sektorin toimijat, alueella toimivat ammatilliset oppilaitokset, Kela, Kaakkois-Suomen TE-toimisto sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.
 • Yhteyshenkilö: Tea Pitkänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017–31.10.2018
 • Avainsanat: työllisyys, asiakaslähtöinen toimintamalli, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 1,5 M€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 750 000 €. Tukiprosentti 80. 

 

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

 • Erityistä: VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. EKSOTE:n hankkeessa lisätään elintapaohjausta jo ennen henkilön sairastumista kehittämällä Mobiilielintapapoliklinikka kansalaisten käyttöön.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Kunnossa kaiken ikää (KKI)-ohjelma, Suomen Diabetesliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KAINUUN SOTE), Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siun sote), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Porin kaupunki (SATASOTE), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), lisäksi kuntien liikunta- ja vapaa-ajan palvelut sekä liikunta ja sotejärjestöt.
 • Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Mira Vidén
 • Hankeaika: 1.1.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: Elintapaohjaus, liikunta, ravitsemus ja uni, Mobiilielintapapoliklinikka
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: Kokonaiskustannukset hankkeella 3 228 160€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 199 800 €. Tukiprosentti 80.

 

Kotona asumisen turvallisuus (KAT 2) -hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuus arvioinnin ja koordinoidun toimijaverkostomallin kehittäminen. Hankkeen aikana toimijaverkosto rakentuu yrityksien, järjestöjen, Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä asukkaiden (kehittäjäryhmä) kesken. Tässä käytetään yhtenä menetelmänä työpajatyöskentelyä. KAT 1 vaiheessa (2016) tehty asumisturvallisuuskortti muutetaan sähköiseksi. Kokonaisuutta hallitaan luomalla malli toimijaverkoston riskitiedonkäsittelystä.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Saimaan Ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö: Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: Toimijaverkosto, riskitiedonkäsittelymalli, asumisturvallisuuskortti, asumisen turvallisuus, iäkkäät, koulutus ja osaaminen
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020, rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen ELY keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 290 648 euroa, josta tukea 249 957 euroa

 

Asiakasosallisuus Eksotessa: Asiakas kehittäjäkumppanina

 • Erityistä: Hallituksen kärkihanke (STM) Palvelut asiakaslähtöisiksi, osahanke 2) Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. Etelä-Karjalan pilotin tavoitteena on laatia asiakkaiden osallisuutta vahvistava maakunnallinen osallisuusohjelma. Asiakasosallisuustieto pyritään saamaan osaksi Eksoten tietojohtamisen mallia ja raportointijärjestelmää.  Siksi tarvitaan mm. tiedon tarpeen ja raportoinnin edellyttämän teknisen toteutuksen määrittelyä. Asiakasosallisuustietoa kootaan tietovarantoon, josta se on paremmin käytössä. Kokeilujakson aikana tuotetaan asiakasryhmäkohtaista tietoa eri menetelmillä, kuten pop up haastattelut, internetkysely, palvelumuotoilutyöpajat ja spontaani palaute. Eri ryhmien osallistumista kytketään ajankohtaisiin teemoihin ja muihin kärkihankkeisiin, kuten Kehittäjät ja Vertaisohjaajat (VESOTE), Lapsiparlamentti (LAPE), Vanhusneuvostot (I&O). Asiakasryhmäkohtaista tietoa tuotetaan mm. henkilökohtaisen budjetin tarpeista ja sisällöstä (vammaiset ja omaishoidettavat, I & O kärkihanke), ja mobiilielintapapoliklinikkaan liittyvistä odotuksista (VESOTE).
  • Yhteyshenkilö: Minna-Maria Behm, projektipäällikkö
  • Hankeaika: 1.11.16 – 31.12.2018, pilotointi 1.2.17-31.1.18, arviointi 1.2-31.12.18
  • Avainsanat: asiakasosallisuus, osallisuusohjelma, asiakaskokemus, palvelulupaus, tietojohtaminen
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 29 900 euroa

 

TOIMARI 2 - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 • Erityistä: Työllisyyden edistämiseen tähtäävää hanke, jossa kehitetään työllistämisprosesseja ja vaikeasti työllistyvien palveluita sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Palveluja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa siten, että niistä muodostuu selkeä työllistymistä edistävä, kannustava ja saumaton palvelukokonaisuus. Hankkeessa jatketaan toimintakeskus Toimarin kehittämistä ja laajennetaan toimintamalli koko Eksoten alueelle. Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; pitkään työttömänä olleet, nuoret ja lapsiperheiden työttömät vanhemmat. Tavoitteena on pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen eri keinoin sekä osallisuuden lisääminen. Hankkeessa tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Kukkonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: pitkäaikaistyöttömät, nuoret, lapsiperheiden työttömät vanhemmat, kuntouttava työtoiminta, verkostoyhteistyö, työllistämisprosessi
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 697 318€, tukiprosentti 71,7 

 

Täydentäen toimivaa (Täytyy)

 • Erityistä: Hankkeessa kehitetään palvelukeskeinen Täytyy-korttelin konsepti. Täydentämällä nykyisiä toimintamalleja ja fyysisen ympäristön ratkaisuja saadaan aikaan ikääntyneitä nykyistä paremmin palveleva kokonaisuus. Etelä-Karjalan alueella pilottikuntana on Savitaipale, jossa uudella tavalla sovitetaan yhteen ikäihmisten asuminen, hoiva ja palvelut. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan yhteistyössä Porvoon, Savitaipaleen, Suvanto ry:n, Lapinjärven ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin kanssa. Lisäksi mukana on kaksi yritystä: Posti ja Etelä-Karjalan Osuuspankki, jotka osallistuvat ”Kyläpiha”-pilottikokeiluun Savitaipaleella. Hankkeen vastuutahona toimii Porvoon kaupungin toimitilajohto. 
 • Yhteyshenkilö: Terhi Karhu, kehittäjä
 • Hankeaika: 1.11.2016-30.11.2018
 • Avainsanat: asuminen, hoiva, palvelut, ikäihmiset
 • Rahoittaja: STM (I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa).
 • Hankkeen kustannusarvio: 857 800, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 169 800, tukiprosentti 80.

 

Omais- ja perhehoidon kehittäminen (Ossi -hanke)

 • Erityistä: Hanke on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon -hanketta. Eksote osallistuu hankkeeseen kehittämällä erilaisia valinnanmahdollisuuksia omaishoitoon, omaishoidon palveluja ja tukimuotoja sekä omaishoitajien ja hoidettavien kuntoutusta. Hankkeessa kehitetään myös ikäihmisten perhehoitoa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten omaishoidon toimintamallia. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sote 360 Oy, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu, SPR/Kaakkois-Suomen piiri sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö.
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Koskelainen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.10.2016-31.10.2018
 • Avainsanat: omaishoito, perhehoito, kuntoutus
 • Rahoittaja: STM (I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa).
 • Hankkeen kustannusarvio: 3 440 695, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 319 100, tukiprosentti 75,8.

  ​​

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

 • Erityistä: Hankkeen tarkoitus on vahvistaa valtakunnallisesti vammaissosiaalityötä tavoilla, jotka edistävät asiakasosallisuutta. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan vammaissosiaalityön edellyttämää erityisasiantuntijuutta ja kehittämään sitä. Tavoitteena ovat sujuvat asiakasprosessit ja palvelujen oikea kohdentuminen sekä valtakunnallinen yhdenvertaisuus. Hankkeessa tuotetaan tietoa vammaissosiaalityön asiakkaista, heidän tilanteistaan, asiakasprosesseista ja vammaissosiaalityön tuloksellisuudesta. Osallisuuden vahvistaminen ja erityisasiantuntijuus edellyttävät asiakkaiden, heidän tilanteittensa, palvelutarpeittensa ja asiakasprosessien ainutkertaisuuden tunnistamista.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Lapin Yliopisto (hallinnoija), THL, Espoon kaupunki, Eteva-kuntayhtymä, Invalidiliitto Ry, Kynnys Ry ja Rovaniemen kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Merja Heinonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.9.2016-31.8.2019
 • Avainsanat: vammaissosiaalityö, asiakasosallisuus, asiakasprosessi, kokemusasiantuntijuus
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Hankkeen kustannusarvio:1 566 000€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 118 300€, tukiprosentti 50

 

SosKanta – Sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-arkistoon

 • Erityistä: Hankkeessa toteutetaan Kanta-palvelun laajennus sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä varten. Samalla toteutetaan Kansa-kouluhankkeen kautta asiakasasiakirjalain toimeenpano Kanta-palvelun käyttöönottoa varten, Hanke on rajattu koskemaan vain asiakastietojärjestelmissä olevia nykyisiä palvelutehtäviä ja asiakasasiakirjoja. Potilasjärjestelmissä olevat tiedot eivät sisälly hankkeeseen.
 • Yhteyshenkilö: Minna Kälviä, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2016-31.12.2018
 • Avainsanat: Kanta-palvelut, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, tietojärjestelmät, kirjaaminen
 • Rahoittaja: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: 945 000€, tukiprosentti 52

 Hankkeen julkiset dokumentit linkkeinä:

SosKanta-hankesuunnitelma 1.0.pdf

Tehtävälista SoTe-organisaatiorekisteriin rekisteröitymiseksi 170609.pdf

SosKanta-tehtävätaulukko versio 0.6.pdf
Voit pyytää tehtävätaulukon Excel-muodossa sähköpostitse soskanta(at)eksote.fi.

Tiedote kesäkuu 2017:
Tiedote_Eksote pilotoi sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisen 170609.pdf

Yhdessä yrittäen

 • Erityistä: Hankkeen avulla selvitetään yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksiä uudenlaisena työllistäjänä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tekemätön työ julkisella sektorilla​, yrityksissä ja kolmannella sektorilla. Toisessa vaiheessa toteutetaan puolen vuoden työllistämiskokeilu, jossa työllistetään 30 työtöntä työnhakijaa tekemättömän työn tekijöiksi. Työllistämiskokeilun aikana työntekijöille järjestetään valmennusta ja ohjausta tarpeiden mukaisesti. Hankkeen kolmannessa vaiheessa kokeilun tuloksia hyödynnetään liiketoimintasuunnitelman ja uuden toimintamallin tekemiseen.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Lappeenrannan kaupunki (hallinnoija)
 • Yhteyshenkilö: Anne Hjelt, projektikoordinaattori (Eksote)
 • Hankeaika: 1.4.2016-31.3.2018 
 • Avainsanat: Työllisyys, osaaminen, osallisuus, yhteiskunnallinen yritys
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
 • ​Hankkeen kustannusarvio: 475 457€, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 204 825€, tukiprosentti 75​

 

ODA – Omahoito ja digitaaliset palvelut

 • Erityistä: 15 sote-alueen yhteistyöhanke, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää digitaalinen, eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA-palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot sekä sähköisen itsehoito-/hyvinvointisuunnitelman. Keskiössä on toiminnallisen muutoksen aikaansaaminen teknologisen innovaation tukemana.
  • Yhteyshenkilö: Riitta Lehtonen, projektipäällikkö
  • Hankeaika: 21.1.2016–31.12.2018
  • Avainsanat: Digitalisaatio, omahoito, itsehoito, sähköinen asiointi,
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
  • Hankkeen kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 652 460 €, tukiprosentti 50

 

VAPOTI – VAnhojen POtilastietojärjestelmien TIedot

 • Erityistä: Hankkeessa siirretään Kanta-arkistoon Eksoteen liittyneiden kuntien vanhojen sähköisten potilastietojärjestelmien kertomustiedot. 
 • Yhteyshenkilö: Veli-Pekka Helvola, projektipäällikkö 
 • Hankeaika: 15.2.2016–30.11.2017
 • Avainsanat: Vanhat potilastietojärjestelmät, kertomustiedot, Kanta-arkisto
 • Rahoittaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: 688 303 €, tukiprosentti 70

 

 Martti – Maaseudun palvelujen kehittäminen

 • Erityistä: Hankkeessa ideoidaan ja kokeillaan uusia hyvinvointiteknologian ja sähköisten työkalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia erityisesti haja-asutus ja maaseutualueiden palvelutarpeet huomioiden. Palveluohjaajan työnkuvaa selkeytetään ja roolia vahvennetaan sekä kartoitetaan palveluohjaajien työtä tukevia uusia työkaluja. Etsitään keinoja kuvata tieto haja-asutus- ja maaseutualueilla tarjolla olevista palveluista palveluja tarvitsevien saataville. Tuotetaan testattavaksi erilaisia terveysvalmennussettejä ja riskitestejä. Kehittämistyön muotona on yhteisölähtöinen palvelujen kehittäminen, jossa ovat osallisina asukkaat, alueen palvelutuottajat ja muut toimijat.
  • Yhteyshenkilö: Vuokko Majoinen, projektipäällikkö
  • Hankeaika: 1.1.2016–31.12.2017
  • Avainsanat: maaseutuväestö, perus- ja hyvinvointipalvelut, palveluohjaus, terveysvalmennus, etäpalvelut
  • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun keittämisohjelmaa 2014-2020, rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 330 008€, tukiprosentti 90

Linkki Martti-hankkeen tiedotteeseen

 

VaiKuTa - Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään terveitä elämäntapoja vahvistamalla  

 • Erityistä: Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään terveitä elämäntapoja vahvistamalla hankeen tarkoitus on työttömien elämäntapojen vahvistaminen ja tukeminen neuvonta- ja ohjaustyöllä. Hankkeessa tuetaan palvelujen saatavuutta tuomalla palveluja työttömien lähelle.
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2015–30.6.2017
 • Avainsanat: työttömät, ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, elämäntavat
 • Rahoittaja: STM/ Terveyden edistämisen määräraha
 • Hankkeen kustannusarvio: 140 000 €, tukiprosentti 89

 

Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa

 • Erityistä: Hankkeessa tuotetaan tietoa kustannusvaikuttavista malleista iäkkäiden palvelukokonaisuudessa ja esitetään uudenlaisia, kuntouttavia toimintamalleja pilotoitavaksi ja levitettäväksi.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Toteuttajat: Eksote, Saimia, LUT; Muut yhteistyötahot THL, Socom
 • Yhteyshenkilö: Merja Tepponen, hankejohtaja
 • Hankeaika: 1.9.2015-30.8.2017
 • Avainsanat: kotihoito, kuntoutus, toimintakyky, integrointi
 • Rahoittaja: Valtioneuvosto/ Selvitys- ja tutkimustoiminta
 • Hankkeen kustannusarvio: 169 961 €, tukiprosentti 100

 

Hyvinvointikumppanuus

 • Erityistä: Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välisen kumppanuusmallin kehittäminen ja toimijoiden roolien määritteleminen palvelutarjonnassa, julkisen sektorin kustantamien palvelujen laadun varmistaminen, verkoston toimintamallin soveltuvuus palveluseteliyrittäjyyteen, asiakas- ja tilaajapalautejärjestelmän kehittäminen sekä laaja-alaisen hyvinvointia ja toimintakykyä edistävien palvelujen saatavuuden varmistaminen ja asiakkaalle helppo hankinta koko Etelä-Karjalan alueella.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Saimia (hallinnoija), Wirma Oy, KEHY Oy
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, kehittäjäkoordinaattori
 • Hankeaika: 1.9.2015-30.8.2017
 • Avainsanat: kumppanuusmalli, yritysverkosto, palvelujen laatukriteerit, palautemalli, palveluseteliyrittäjyys
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Hankkeen kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 74 256 €, tukiprosentti 70

 

Etelä-Karjalan ohjaamo

 • Erityistä: Etelä-Karjalan ohjaamossa nuorille tarjottavia palveluja kootaan seudullisesti kahteen toimipisteeseen: Imatralla Nuorisotila Koskis (palvelee Eksoten pohjoispään kuntien nuoria) ja Lappeenrannassa nuorisotila Monari (palvelee Eksoten Etelä-Saimaan kuntien nuoria), joissa keskeistä ovat ennaltaehkäisevät ja asiakaslähtöiset palvelut mukaan lukien työpajapalvelut sekä ratkaisukeskeinen työote. Lappeenrannan kaupunki hallinnoi hanketta, osatoteuttajina Imatran kaupunki ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö: Timo Suhola, kehittäjäkoordinaattori (Eksote)
 • Hankeaika: 1.3.2015–28.2.2018
 • Avainsanat: matalan kynnyksen palvelut, helppo saavutettavuus, joustavuus, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, ratkaisukeskeisyys
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Keski-Suomen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio: 611 400  €, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 161 400 €, tukiprosentti 75 

 

KauKoIKÄ

Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää vuoden kestävän kotona toteutettavan fysioterapian vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lonkkamurtuman kokeneet (≥60) tai hauraus-raihnausoireyhtymää (≥65) sairastavat henkilöt.
 • Yhteyshenkilö: Paula Kärmeniemi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2014–31.12.2019
 • Avainsanat: Kela-hanke, kuntoutus, fysioterapia, lonkkamurtuma, HRO
 • Rahoittaja: Kansaneläkelaitos ja Eksote
 • Hankeen kustannusarvio: 4 286 569 €, tukiprosentti 37

     

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa olemme mukana

 

Yes We Can – Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen Etelä-Karjalassa
Lue lisää 

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen
Lue lisää

 
Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano
 Lue lisää 
 
PELURI, Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla
Lue lisää

KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä
Lue lisää
www.digikumous.fi 
www.digikumous.fi/blogit/monipalvelut 
 

Älykäs terveydenhoito ja hoiva
Lue lisää