Päättyneet kehittämishankkeet

TOIMARI - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 • Erityistä: Työllisyyden edistämiseen tähtäävää hanke, jossa kehitetään koko työllistämisprosessia ja vaikeasti työllistyvien palveluita. Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Tavoitteena on pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen eri keinoin. Hankkeessa tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn.
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Kukkonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2015–31.3.2017
 • Avainsanat: pitkäaikaistyöttömät, nuoret, kuntouttava työtoiminta, verkostoyhteistyö, työllistämisprosessi 
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus 
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 371 160€, tukiprosentti 76,5

 

Tietojohtamisen mallin kehittäminen ajantasaisen palvelupakettiraportoinnin ja toiminnanohjausta tukevien tietojen mahdollistamiseksi

 • Erityistä: Hankkeessa kehitetään ja testataan asiakassegmentointiin ja toiminnanohjaukseen kehitettävää tietomallia eri segmentteihin dynaamisesti luokiteltujen asiakkaiden hoito- ja palveluketjun osalta, liittäen siihen eri toimijoiden roolien ja vastuiden lisäksi kustannustiedot sekä potilaan/asiakkaan hoidon ja palveluiden ohjauksen tilannetiedot. Hankkeessa jatkokehitetään Eksoten tietojohtamisenmallia sekä palvelupaketteja laajentamalla niiden tietosisältöjä ja kytkemällä ne faktisiin, operatiivisiin, prosesseihin.
 • Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.8.2016-28.2.2017
 • Avainsanat: tietojohtaminen, palvelupaketit, toiminnanohjaus, palveluprosessit
 • Rahoittaja: Sitra
 • Hankkeen kustannusarvio:130 000€, tukiprosentti 70%

Loppuraportti PDF-muodossa:Tietojohtamisen mallin kehittäminen TiJo2.pdf

 

Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön

 • Erityistä: Selvitetään Eksotessa olevaa taidetta ja sen hyödyntämistä. Pilotoidaan taidekasvatusta ICT:tä hyödyntäen kuntoutuksessa, vammaispalveluissa, ikäihmisten pitkäaikaishoidossa sekä yhteisötaiteen osana. Pilotin aikana toimiviksi havaituista toimintamalleista on tarkoitus tehdä pysyvää toimintaa Eksoten eri yksiköihin.
 • Yhteyshenkilö: Marjukka Ervelius, taidekoordinaattori
 • Hankeaika: 1.8.2015-31.12.2016
 • Avainsanat: yhteisötaide, taidekartoitus, ICT-taide
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 53 333 €, tukiprosentti 75

 

CONNECT – Collecting Nordic Best Practice within Welfare Technology

 • Erityistä: Yhteispohjoismainen hanke, jonka tarkoituksena on kerätä eri maiden parhaat käytännöt hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hankkeen tuotoksena julkaistaan ohjekirja hyvinvointiteknologian käyttöönotosta ja hyödyntämisestä julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö (Eksoten osakokonaisuus)
 • Hankeaika: 1.1.2015-31.12.2016.                                                
 • Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, hyvät käytännöt
 • Rahoittaja: Pohjoismaiden ministerineuvosto
 • Kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kokonaiskustannukset 13 330,38 €, tukiprosentti 100

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuilta löytyy tietoa hyvinvointiteknologian työkalupakista. Linkki sivuille: http://nordicwelfare.org/Publications/Inspirationshefter/Hyvinvointiteknologia---tyokalupakki/

  Kuntakokeilu

 • Erityistä: Lapsia ja nuoria sekä aikuisia koskevan yhdistetyn palvelu- hoito ja kuntoutussuunnitelman käyttöönotto soveltuvin osin hyödyntäen prosessinohjauksen ohjelmaa. Malliin liittyy myös palveluneuvonnan, -ohjauksen ja palvelutarpeen arviointiprosessin uudistetun toimintamallin käyttöönotto ja levittäminen. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Imatran kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Mira Pakanen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: v.2014-2016
 • Avainsanat: yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, asiakasvastaava
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 146 000€, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 96 000€, tukiprosentti 50

 

SmartCare

 • Erityistä: Teknologialla tuetun kotona asumista tukevan toimintamallin luominen, osallistujat 16 eri Euroopan maasta, Eksote ainoana mukana Suomesta.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2013–28.2.2016. Jatko 31.8.2016 saakka.
 • Avainsanat: Kotona selviytyminen, kotona asumisen tuki, turvallisuus, contact center, sähköinen asiointi
 • Rahoittaja: Euroopan komissio, CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • Hankkeen kustannusarvio: 1 193 273 €, tukiprosentti 50

Lue lisää 
Tutustu SmartCare videoihin YouTubessa

 

Sote-rahoitusmalli

 • Erityistä: Hankkeessa pilotoidaan uutta sote-rahoitusmallia (palvelupaketteja) ja kehitetään sote-palvelujen vaikuttavuusmittareita.
 • Yhteyshenkilöt: Katja Klemola ja Heidi Sinkkonen, projektipäälliköt
 • Hankeaika: 1.5.2015.-28.2.2016                                                
 • Avainsanat: Sote-rahoitusmalli, palvelupaketit, tietojohtaminen, vaikuttavuus
 • Rahoittaja: Sitra
 • Kustannusarvio: 240 000€, tukiprosentti 50

   

United4Health

 • Erityistä: Kehitetään edelleen Renewing Health hankkeessa tutkittuja telelääketieteen toimintamalleja pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa. Mukana 12 Euroopan maata, Eksote ainoana Suomesta.
 • Yhteyshenkilö: Mira Pakanen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2015
 • Avainsanat: diabetes, etämonitorointi, pitkäaikaissairaus
 • Rahoittaja: Euroopan komissio, ICT PSP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • Hankkeen kustannusarvio: 58 610 €, tukiprosentti 50

Lue lisää

HyvisSADe

 • Erityistä: Tavoitteena on keskittyä sähköisten palvelujen lisäämiseen ja asiakkaiden valintamahdollisuuksien parantamiseen, oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon ja seurannan tehostamiseen; hoitoon ja palveluihin hakeutumisen kynnyksen madaltamisella sekä parantamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta uudenlaisilla yhteydenpitomuodoilla. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Eksote, Carea, Isshp, Esshp, Ksshp ja Phsotey.
 • Yhteyshenkilö: Riitta Lehtonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2015
 • Avainsanat: sähköinen asiointi, vaikuttavuus, hoitoon hakeutuminen
 • Rahoittaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: Hankekokonaisuus 1 392 750 €, Eksoten osaprojektin kustannusarvio 312 760 €, tukiprosentti 75

 

Kotona kokonainen elämä – Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Etelä-Suomessa 2013-2015

 • Erityistä: Kotona asuvan ikääntyneen hyvän arjen mahdollistaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Toiminnalliset osakokonaisuudet: 1) Palvelutarpeen arviointimenetelmien ja arviointiosaamisen lisääminen, 2) Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen, 3) Muistisairaiden palvelujen kehittäminen ja 4) Saattohoidon kehittäminen (Saattaen)
 • Yhteyshenkilö: Tarja Viitikko, projektikordinaattori (Eksoten osakokonaisuus)
 • Hankeaika: 1.3.2013–31.10.2015
 • Avainsanat: Palvelutarpeen arviointi, monimuotoinen kotihoito, asiakaslähtöiset prosessit, muistikuntoutus, Koti-ikävä, asiakkaan palvelupolku, asiakas oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • Rahoittaja: Sosiaali –ja terveysministeriö (STM), Kaste-ohjelma
 • Kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kokonaiskustannukset 518 900 € +Saattaen osakokonaisuus 221 250 € tukiprosentti 75

 

Kannatellen 3 

Erityistä: Mielen avain -hankkeen osahanke, Case management/Kannatellen - liikkuva ja täydentävä työmuodon jatkokehittäminen (MDFT), alueellisen verkostoyhteistyön mallinnus
Yhteyshenkilö: Hannu Hakalisto, hankekoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–30.4.2015
Avainsanat: rinnalla kulkeminen, välittäminen, palveluohjaus, hoitoonohjaus, osallisuus, kokonaisvastuu, verkostoyhteistyö
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kaste 2 -ohjelma
Hankkeen kustannusarvio: 213 333 €, tukiprosentti 75
 

 

 

​​Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet - Eksoten kehittämisohjelma  

Erityistä: Palvelujärjestelmän uudistaminen, Eksoten strategiaan perustuvat uudet toimintamallit, ensineuvo, palvelutarpeen arviointi, kotihoidon akuutit tilanteet, Koti-ikävä-pilotti, henkilökuljetukset, kodinmuutostyöt, kuntouttava kotiutuminen, toimintakyvyn tukeminen, ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa, ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen, aktivointi ja työllistyminen, osaamisen koordinointi, asiakastyytyväisyys
Yhteyshenkilö: Katja Heiskanen, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.11.2011–31.12.2013, jatk. 31.5.2014
Avainsanat: strategia, toimintamalli, palvelurakenne, kodinmuutostyöt, työllistyminen, ikäihmiset, osaaminen, henkilökuljetukset, kotihoito, kotiutus
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Karjalan liitto
Hankkeen kustannusarvio: 986 063 €, tukiprosentti 50
 
 
 

​​EEVA - ennaltaehkäisevää vaikuttavuutta 

Erityistä: Tavoitteena hallinnollisista rakenteista riippumaton sosiaali- ja terveyspiirin tiedolla johtamisen malli. Jatkaa Tiedolla johtaminen SOTE-piirissä –hankkeessa tehtyä työtä.
Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
Hankeaika: 11.3.2013–28.2.2014
Avainsanat: tiedolla johtaminen, strategisten muutosten pitkän aikavälin ennustaminen, palveluverkon muutokset, tuottavuusvaikutusten arviointi
Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra)
Hankkeen kustannusarvio: 500 000 €, tukiprosentti 50
 

 
 

​Hyvinvointiasema -hanke

Erityistä: Tavoitteena on luoda pilotti-hyvinvointiasemia, joissa tarjotaan monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja huomioiden erilaisten alueiden tarpeet. Erityistä on myös yhteistyö kolmannen sektorin ja viranomaiskumppaneiden kanssa, vertaisohjaajat tiedonjakamisen tukena.
Yhteyshenkilö: Minna Lignell, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.5.2013–31.10.2014
Avainsanat: Palveluohjaus, hyvinvointi, osallisuus, matalan kynnyksen palvelut, vuorovaikutteiset asiointikanavat, yhteistyö, toimintamalli
Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra
Hankeen kustannusarvio: 356 840 €, tukiprosentti 50
 
 
 

Liikkuvan laboratorion suunnittelu 

Erityistä: Hankkeessa suunnitellaan käyttöön otettavaksi liikkuva laboratorio, jossa voidaan tarjota myös muita palveluja, esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen palveluja.
Yhteyshenkilö: Marika Wikström-Koikkalainen, Katja Heiskanen
Hankeaika: 15.7.2014–31.12.2014
Avainsanat: liikkuvat palvelut, laboratoriopalvelut
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Karjalan liitto
Hankkeen kustannusarvio: 29 120 €, tukiprosentti 70

 
  

Mallu kylillä 2 

Erityistä: Liikkuvien palvelujen kehittäminen
Yhteyshenkilöt: Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori ja Katja Heiskanen, koordinaattori
Hankeaika: 1.5.2012–30.4.2014
Avainsanat: liikkuvat palvelut, Mallu-auto, haja-asutusalueet, teemapäivät, hyvinvointi, kolmas sektori, yritykset, yhdistykset, yhteistyö, asiakaspalaute, tiedottaminen
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013, rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 209 028 €, tukiprosentti 100
 ​
 

MaTTi 

Erityistä: Lappeenrannan kaupungin ja Laptuote-säätiön hanke, Eksotella alkukartoituksen kehittäminen, maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen
Yhteyshenkilö: Anna Hallikainen, projektipäällikkö, Laptuote-säätiö
Hankeaika: 1.3.2012–31.12.2013, jatk. 30.4.2014
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Lappeenrannan kaupunki, Laptuote-säätiö, rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus
Avainsanat: maahanmuuttajat, työllistyminen, sähköiset palvelut, ystävätoiminta, tukihenkilötoiminta, alkukartoitus, suomen kielen opiskelu, kotoutuminen
Hankkeen kustannusarvio: 455 400 €, tukiprosentti 82 (ESR), 16 (Lappeenrannan kaupunki) ja 2 (Laptuote-säätiö)
 

 

MuistiApu  

Erityistä: Muistisairaille ja heidän läheisilleen luodaan yksi taho, josta ohjaus ja neuvonta saadaan. Muistisairaista ja heidän läheisistään kootaan asiakasfoorumi.
Yhteyshenkilöt: Merja Tepponen, kehittämisjohtaja ja Anne Hjelt, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.5.2012–31.12.2013, jatk. 30.3.2014
Avainsanat: muisti, muistiongelmat, muistipoliklinikka, muistikuntoutus, muistisairaan omaishoitaja, asiakasfoorumi
Rahoittaja:Tekes
Hankkeen kustannusarvio: 200 000 €, tukiprosentti 50
 
 
 

Nuorten TaidePaja 

Erityistä: TaidePaja on 16–29-vuotiaiden nuorten paikka, johon voi tulla, jos ei ole koulutus- tai työpaikkaa.
Yhteyshenkilö: Päivimaria Seppänen, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2014
Avainsanat: Innostaminen, onnistuminen, yhdessä oleminen, rento ja reilu fiilis
Rahoittaja: ESR, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 471 208 €, tukiprosentti 85
Tulos: Siirtynyt osaksi Eksoten toimintaa
 

 

OSAKSI - Työelämäosallisuutta 

Erityistä: Työttömälle/kuntoutujalle yksilöllinen työllistymisen malli, työhönvalmennusyksikkö-toiminta, avustavien tehtävien kartoitus, sosiaalisten näkökohtien käyttö hankinnoissa, yhteishanke Carean kanssa
Yhteyshenkilö: Anja Helvasto, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.4.2012–31.12.2013, jatk. 31.1.2014
Avainsanat: sosiaalinen työllistäminen, työhönvalmennus, osatyökykyiset, mielenterveys, kuntoutuminen, avustavat tehtävät, sosiaaliset näkökohdat
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 519 041 €, tukiprosentti 80
Tulos: Hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen käynnistämä heikossa työmarkkina- asemassa olevien työhönvalmennusyksikkö Parkki jatkaa toimintaansa 1.2.2014 alkaen Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkönä psykososiaalinen kuntoutus työelämäosallisuutta tukevat palvelut (TEOT).
 
 

 

RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn 

Erityístä: Päätavoitteena terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen. Eksoten osakokonaisuudessa laaditaan ikääntyneiden ravitsemustilan arvioinnin ja toiminnan malli. Ikäihmisten, heidän omaistensa sekä laitoksissa ja kotihoidossa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten ravitsemusosaamisen vahvistaminen. Ikäihmisten suun terveyden edistäminen.
Yhteyshenkilö: Tuula Partanen, projektikoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–31.10.2014
Avainsanat: VaPa-laki, ikäihmiset, suun terveys, ravitsemus
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Hankkeen kustannusarvio: 697 035 €, tukiprosentti 75
 

 

SAKARI – Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla 

Erityistä: Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan uusi asiakaslähtöinen resursoinnin toimintamalli, jonka avulla voidaan vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään ja siten edistää uuden vanhuspalvelulain toimeenpanoa.
Yhteyshenkilö: Mika Mitikka, kehittämiskoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–31.10.2014
Avainsanat: Vanhuspalvelulaki, kotihoidon asiakkaat, kotihoidon henkilöstö, resursointi, toiminnanohjaus
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Hallinnoija: Espoon kaupunki
Eksoten osahankkeen kustannusarvio: 402854€, tukiprosentti 75
 
 

 

SUSTAINS 

Erityistä: Sähköisen asioinnin kehitys ja käyttöönotto, 12 EU-maan hanke, jossa Eksote ainoana Suomesta mukana. 
Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.1.2012–31.12.2014
Avainsanat: sähköinen asiointi, turvallinen viestin välitys, etämonitorointi, nettineuvonta, terveyskansio, sähköinen ajanvaraus, sähköinen laskutus 
Rahoittaja: Euroopan komissio, ICT PSP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
Hankkeen kustannusarvio: 600 280 €, tukiprosentti 50
 

 

Mallu kylillä

Hankeaika: 9.12.2010–31.8.2011
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013, rahoituksen myöntäjä ELY-keskus
Tulos: Esiselvitys liikkuvien palvelujen ja Mallu-auton toiminnasta
 
Mallu kylillä -hanke palkittiin Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt -kilpailussa vuonna 2012 (Onnistunut kehittämishanke -sarja).
 
 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa olemme olleet mukana

 
Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä -työtä ja osallisuutta nuorille
Lue lisää
 
Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista - Paletti II
 Lue lisää
 
TYYPPI-hanke
 Lue lisää   
 

 VALVA - Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
 Lue lisää ​​​​​​​