Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

​​Alkukartoitus

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoitus voi sisältää esimerkiksi kielitaidon testauksen ja osaamisen kartoituksen. 

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE–toimisto) käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) säädetyllä tavalla.  Eksoten Maahanmuuttopalvelut tai Eksoten alueellisen sosiaalityön toimipiste  käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.  

TE–toimisto, Eksoten Maahanmuuttopalvelut tai alueellinen sosiaalityön toimipiste voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. Alkukartoituksen järjestäjä ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. 

Kotoutumissuunnitelma

Suomessa kotikunnan saaneella työttömällä, työmarkkinatuen ja/tai toimeentulotuen piirissä olevalla maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi.
 
Arviointi ja kotoutumissuunnitelma Etelä-Karjalassa tehdään Lappeenrannan työ- ja elinkeinotoimistossa , Eksoten Maahanmuuttopalveluissa tai Eksoten alueellisissa sosiaalityön toimipisteissä. Lasten osalta, kun maahanmuuttajataustainen lapsi aloittaa esiopetuksessa, hänelle tehdään siellä vanhempien kanssa yhdessä henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, ellei lapselle jo ole tehty sitä muualla.
 
Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan siitä, miten maahanmuuttaja perehtyy uuteen asuinalueeseensa, opiskelee maan kieltä, täydentää ammattitaitoaan ja hankkii muita tarvittavia tietoja ja taitoja.Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Se laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.
 
Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta. Aikaa voidaan kuitenkin pidentää tietyillä perusteilla.Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voi saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi.Share