Varhaiskasvatus ja opetus

​​Suomessa kaikki lapset käyvät koulua.Peruskoulu on yhdeksänvuotinen oppivelvollisuuskoulu, joka alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ennen peruskoulua lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään maksuttomaan ja vapaaehtoiseen esiopetukseen päiväkodissa tai koulussa. Peruskoulun käynyt voi hakeutua  lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Nämä antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Ammatilinen perustutkinto antaa ammattipätevyyden. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päivähoito on yhteiskunnan tarjoamaa varhaiskasvatuspalvelua, jota toteutetaan pääosin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksessa on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Varhaiskasvatukselle on tehty maahanmuuttajatyön kehittämissuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään joka toinen vuosi.  Kaikille juuri Suomeen muuttaneille lapsille, jotka aloittavat päivähoidossa sekä niille Suomessa pidempään asuneille, jotka eivät vielä osaa suomea, tehdään kotoutumissuunnitelma. 

Alle kolmivuotiaiden maahanmuuttajalasten suomen  kielen ja puheen kehityksen seuranta toteutuu osana kaikille lapsille tehtävää varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikille 3-vuotiaille maahanmuuttajalapsille tehdään alkukartoitus 3-vuotiaiden puheen ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä.  

Yli kolmivuotiaille lapsille varhaiskasvattajat tekevät suomen kielen oppimissuunnitelman,joka löytyy Monikulttuurisuuden käsikirjasta 'Suomi toisena kielenä osuudesta'.Oppimissuunnitelma on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Valmistavaa opetusta tarvitsevien lasten opetussuunnitelma löytyy perusopetuksen valmistavan opetuksen suunnitelmasta omana osuutenaan.

Lappeenrannan avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Leikkisampo, Leirinleikki, Luukkaanleikki

Suomi toisena kielenä kielipajat
Lapsille, joilla on joku muu kuin suomi äidinkielenä, pidetään suomi toisena kielenä
kielipajatoimintaa n. 1-2 kertaa viikossa. 

Valmistava opetus
Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan tarvittaessa valmistavaa opetusta 5 kertaa viikossa 5 tuntia päivässä lähipäiväkodissa. Valmistavaa (esi)opetusta varten on tehty oma opintosuunnitelma. Opetuksessa noudatetaan valmistavan opetuksen suunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa soveltuvin osin. 

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille Suomeen muuttaville oppilaille, joiden Suomen kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. Vuosiluokkien 1-6-perusopetukseen valmistava opetus järjestetään Lappeenrannassa Skinnarilan koulussa ja 7–9-vuosiluokkien oppilaille Sammonlahden koulussa. Joutsenon koulussa järjestetään perusopetukseen valmistavaa koulutusta vuosiluokille 1–9. 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia.   

Perusopetus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy lähikouluun opiskelemaan. Mikäli oppilaan suomen kielen taito ei ole äidinkielen veroinen, hän opiskelee suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti. 

Lappeenrannassa järjestetään myös oppilaan oman äidinkielen opetusta, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään viisi oppilasta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huoltajille jaetaan syksyllä lomakkeet opetukseen osallistumista  varten. 

Lappeenrannassa toimii 25 kaupungin ylläpitämää peruskoulua. Lisäksi kaupungissa toimii steinerkoulu ja venäjän kieltä ja kulttuuria opetuksessa painottava Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu. 

Englanninkielistä opetusta järjestetään Kesämäenkoulun vuosiluokilla 1–6 ja Kesämäenrinteen koulussa vuosiluokilla 7–9. Lisätietoja englanninkielisestä opetuksesta saa kyseisten koulujen kotisivuilta. 

Itä-Suomen koulussa opetetaan venäjän kieltä vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille ja äidinkielentasoisena venäjänkielisille oppilaille. Oppiaineita opetetaan sekä suomen että venäjän kielellä. Koulussa annetaan laajaa suomi toisena kielenä –opetusta, ja kouluun voi hakeutua myös ilman suomen kielen taitoa. Oppilaita otetaan esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle luokalle. Maahanmuuttajat voivat hakeutua myös muille luokkatasoille. Perusopetuksen päätyttyä opiskelua voi jatkaa Itä-Suomen koulun lukiossa.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Koulutus on suunnattu nuorille ja aikuisille, jotka osaavat jo tyydyttävästi suomea (taso A2) ja jotka suunnittelevat ammatillisia opintoja. Koulutus kestää 40 opintoviikkoa ja sitä järjestetään Saimaan-ammattiopisto Sampossa Lappeenrannassa ja Imatralla. 

Lukiot

Lappeenrannassa on useita lukioita. Näistä Kimpisen lukion yhteydessä toimii aikuislinja. 

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon voi suorittaa Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä toimivassa Etelä-Karjalan IB-lukiossa, jossa järjestetään IB-lukiokoulutusta Imatran yhteislukion ja Lappeenrannan Lyseon lukion yhteistyönä. Opetuskielenä on englanti.   

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on erityisesti maahanmuuttajille tarkoitettua koulutusta, jossa maahanmuuttaja voi opiskella suomen kieltä ja tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta.TE–toimisto järjestää muun muassa suomen kielen perus- ja jatkokursseja. Näille kursseille voi päästä täyttämällä hakemuksen työvoimatoimistossa. Työvoimakoulutus on ilmaista ja koulutukseen osallistuville maksetaan työttömyyspäivärahan lisäksi ylläpitokorvausta matka- ja ateriointikustannusten kattamiseksi. Tämä edellyttää, että maahanmuuttaja on asunut Suomessa alle  3 vuotta ja  hänelle on tehty kotoutumissuunnitelma. 

TE–toimiston tarjoamien kurssien lisäksi voidaan  muitakin kursseja rinnastaa kotoutumiskoulutuksiin,kun  edellä mainittu edellytys täyttyy.  Muun muassa  Joutsenon Opiston maahanmuuttajalinjalla opiskellaan suomen kieltä,  yhteiskuntatietoutta, matematiikkaa,  kulttuuria sekä työelämävalmiuksia.  Opiskelu  kestää lukuvuoden. Share