እንተድኣ Covid 19 –ቫይረስ ከምዘለካ ትጥርጥሩ ኮይንኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም፧

(8.4.2021)​

ኩነታት ኮሮና፣ ኣብዚ ደቡብ ካርያላ እውን ገዲዱ ይርከብ ኣሎ። ሰሙናዊ፣ እዋናውያን ዝኾኑ ሓበሬታታት ኣብዚ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታ፣ ኤክሶተ ኮሮና ቫይረስ፣ ብቋንቋታት፣ ፊኒሽ፣ እንግሊሽን ራሻን፣ ምክትታል ይከኣል http://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

ኩለን ካብ 7-9 ክፍሊ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርትን፣ ካልኣይ ደረጃን፣ ላዕለዎትን ኣብያተ ትምህርትን፣ ክሳብ ዕለት 12.4. ትምህርቲ ብርሕቀት ይካየድ። 
መሔንበሲታት፣ ኣብያተ መዘክር፣ ኣብያተ ንባብ (ምልቃሕ ይከኣል’ዮ) ዕጹዋት እዮም።
ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚ ወይ ጽምብል፣ ምክያድ ዝድገፍ ኣይኮነን።

ኣብ፣ ደቡብ-ካርያላ፣ ካብ 6 ሰባት ንላዕሊ ምእካብ፣ ክሳብ ዕለት 30.4.​ ክልኩል እዮ።
​​


Putting on a mask​​ (Turku)

ንኮሮና ቫይረስ ተቓሊዔ ዝብል ጥርጣረ እንታይ ሃልዮካ፣ እንታይ ትገብር ?


እንተ ደኣ ንኮሮና ቫይረስ ተቓሊዔ ወይ ተጠቒዔ ከይከውን ዝብል ጥርጣረ ሃልዮካ፣ ምልክታትካ ክትግምግመሉ ዝሕግዘካ፣ ባዕላዊ ገምጋም፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፣ ግበር። ዝቐረቡ ሕቶታት ብምምላስ፣ እሙን ዝኾነ ገምጋም፣ ሕክምና የድልየካን ኣየድልየካን ትፈልጥ ከምኡውን ኣእምሮኻ ካብ ዝጸንሔካ ኮሮና ከይህልወኒ ዝብል ስክፍታ፣ ነጻ ትገብሮን ትቐስንን። ኣብዚ ግዜዚ ሕቶታት ባዕላዊ ገምጋም፣ ብቋንቋ ፊኒሽ ጥራይ እዮ ዘሎ

ባዕላዊ ገምጋም ኣብዚ ግበር >>

ንሂወትካ ኣስጋኢ ዝኾነሉ ኩነት፣ 112 ደውል

እንተ ደኣ፣ ንረኽሲ ኮሮና ቫይረስ፣ ዝመሳሰሉ ምልክታት ሃልዮካ:

ንክፍሊ ህጹጽ ሓገዝ፣ ንተኽእሎታት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ፣ ናብ 116 117 ደውል። ምስ ደወልካ ሓኺም፣ ምርመራ ክግበረልካ ክትከይድ ኣለካ ድዮን ካልእ፣ ገምጋም ትወስድ። ምልክታት ኮሮና ካብ ዝጀመረሉ፣ ማለት ኣብ ውሽጢ 1-2 ዘሎ መዓልታት፣ መመርመሪ ኮሮና ማለት ሳምፕል ክንወስድ ንጽዕር። ኤክሶተ ማለት ደቡብ ካርያላ ወሃቢ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት፣ ኣብዚ ግዜዚ ንዝኾነ ዓይነት፣ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሰብ፣ ምርመራ ናይ ኮሮና ክግበረሉ ዓቕሚ ኣለዎ። እምበኣር ድሕሪ ምርመራ ምግባርካ እሞ ከኣ ዝኾነ ምልኽት ኮሮና እንተ ሃልዮካ፣ ካብ ገዛ ክትወጽእ የብልካን፣ ምስ ሓወኻ እውን፣ ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ዘይብላ፣ ሓንቲ ተወሳኺት መዓልቲ፣ ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ ከተሕልፋ ኣለካ

ስዒቦም ዘለዎ፣ ምልክታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ: 

  • ኣስጋኢ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ረኽሲ (ሓደ ካብዞም ምልክታት እንተ ሃልዮካ እኹል ምልክት እዮ: ረስኒ፣ ሰዓል፣ ቃንዛ ጎሮሮ፣ ጸረርታ፣ ሕጽረት ትንፋስ፣ ናይ ጣዕምን/ሽታን ተኽእሎ ምቕናስ ወይ ዘይምህላው) ወይ
  • ውጽኣት/መበገሲኡ ዘይፍሉጥ ሕማም ወይ ቃንዛ ከብዲ

ንረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ፣ ዕረፍቲ ዝበለጸ መድሃኒት እዮ። ተወሳኺ ሃፋ ምዕጣን ከምኡውን ረስኒ ዝግ ዘብሉ መድሃኒት ምውሳድ እውን ሓጋዚ እዮ

 

ንምክልኻል ለበዳ እዚ ቫይረስ - ምንቅስቓስካ ቀንስ ከምኡውን ሰባት ካብ ምርካብ ተቖጠብ

ለበዳ ቫይረስ ከይላባዕ፣ ጽሬት ኣእዳውካ ብምሕላው፣ ክትስዕል እንከለኻ ሶፍት ብምጥቃም፣ ዝተጠቐምካሉ ብቕጽበት ብምጉሓፍ ኣበርክቶኻ ከተወፊ ትኽእል። ሶፍት እንተዘይ ሃልዮካ፣ ከተሄንጥስ ወይ ክትስዕል ኣንከለኻ፣ ኣብ ኢድካ ኣይተሄንጥስን ኣይትስዓልን፣ ኣብቲ ንላዕለዋይ ግንቦ ኢድካ ከዲንዎ ዘሎ ልባስ ደኣ፣ ኤሄንጥስን ሰዓልን

ኩሉ ግዜ፣ ኣእዳውኩ ብሳምና ተሓጸብ፣ ብውሕዱ ን20 ካሊት ድማ ኣጸቢቕካ ሕጸቦ

·         ካብ ደገ፣ ንውሽጢ ኣብ እትኣትወሉ

·         ቅድሚ ምግቢ ምኽሻንካን፣ ቅድሚ ምብላዕካብ

·         ድሕሪ ሽቓቕ ምጥቃምካ ከምኡውን ድሕሪ ፓምፐር ምቕያርካ

·         ድሕሪ ምጽራግ ኣፍንጫኻ፣ ምስዓልካን፣ ምህንጣስካን

·         ድሕሪ ሰዓል ዘለዎ ሰብ ዝተንከፎ ነገራት ምትንካፍካን

ኣብዚ ዞባና እውን፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጭን ማለት ማስክ ምጥቃም ጽብቕን፣ ክዝውተር ከም ዘለዎን ንላቦ፣ እዚ ማለት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ድኳናት፣ ናይ ዕዳጋ ቦታታት፣ ባንኪታት፣ ኣብያተ ንባባት፣ ኣብያተ ክርስትያናትን፣ ባህላዊ ማእከላት ወይ ቦታታትን መሸፈኒ ክትጥቀሙ ንላቦ

ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ፣ ኣብ መጓዓዝያ እትጥቀመሉ እዋን፣ ናብ ትምህርቲ ይኹን፣ ናብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት እትጓዓዘሉ እዋን፣ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ንጥፈታት ስፖርትን ካልእን፣ ወይውን ኣብ ግዜ ምዝንጋዕ፣ ጽምብላትን ካልእን፣ ምሽፋን ኣፍን ኣፍንጫን ክዝውተር ጽብቕ ምኳኑ ንሕብር

ብተወሳኺ፣ ናይ ኮሮና ምርመራ ክትገብር ኣብ እትኸደሉን እትምለሰሉን እዋን፣ ከምኡውን ካብ ብብዝሒ ኮሮና ዘለዎ ሃገር እትምለስሉ ግዜ፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ ክትጥቀሙ ንላቦ

 

ሓበሬታን፣ ሓገዝ ምብህሃልከ ካበይ ይረክብ

ሃገራዊ፣ ክፍሊ ማዕዳ ተሌፎን፣ ቁ. ተሌፎን 0295 535 535 (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ 8–21 ቀዳም 9–15)

 ካብዚ ክፍሊ ማዕዳ ብተሌፎን፣ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ክወሃበካ ይከኣል። ንካልኦት ከበድትን ህጹጽ ሓገዝ ወይ ማዕዳ ይኹን ገምጋም ዘድልዮም ኩነታት ጥዕና ግን፣ እዚ ኣገልግሎት ብተሌፎን ሓገዝ ዝህብ ከምዘይኮነ ክንሕብረኩም ንፈቱ

ኮሮና ቫይረስ ዘፍርሃካ ወይ ዘጨንቐካ እንተ ደኣ ኾይኑ፣ መንፈሳዊ ጥዕናይ ክሕሉ፣ ናይ ምብህሃል ሓገዝ መድለየኒ ትብል ኾንካ፣ ናብ ኤክሶተ ክፍሊጥዕና ኣእምሮን - ህጹጽ ሓገዝ ኣስከርቲ ነገራትን፣ ቁ.ተሌፎን 05 352 4610 (ኣገልግሎት 24 ሰዓት) ወይ ማሕበራውን ቅጽበታውን ህጹጽ ኣገልግሎት፣ ቁ. ተሌፎን 040 651 1828 (ኣገልግሎት 24 ሰዓት) ደውል

ኣብ ጽንኩር ህሞት፣ ዝወሃብ ህጹጽ ሓገዝ፣ ብማሕበር ጥዕና ስነ ኣእምሮ፣ ቁ.ተሌፎን 09 2525 0111 ብቋንቋ ፊኒሽ  24/7

ኣብ ጽንኩር ህሞት፣ ብቋንቋ ዓረብ ዝወሃብ ህጹጹ ሓገዝ፣ ብማሕበር ጥዕና ስነ ኣእምሮ፣ ቁ.ተሌፎን 09 2525 0113

ሰኑይን ሰሉስን፣ ካብ 11.00-15.00፣ ረቡዕ ካብ 13.00-16.00 ከምኡውን 17.00-21.00፣ ሓሙስ ካብ 10.00-15.00

ናብዚ ናይ ህጹጹ ሓገዝ ብቋንቋ ዓረብ ከምኡውን እንግሊዝን ብምድዋል ሓገዝ ምሕታት ይከኣል

ካልእ ኣገልግሎታት ኤክሶተ ​

መጀመርያ ምርካብ ንሰራሕተኛታት ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት፣ ብምድዋል ክኸውን ኣለዎ

ምልክት ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ወይ ሰዓል ዘለዎ፣ ሓገዝ ወይ ማዕዳ ንምሕታት፣ ንኣብነት ናብ ዝኾነ ቤት-ጽሕፈት፣ ይኹን ናብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምኻድ ከወግድ ኣለዎ

 Share