Eksoten hallituksen päätökset 22.2.2017

Julkaistu: 23.2.2017 9:05
Päivitetty: 23.2.2017 9:11


Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 22.2.2017 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Sakari Paakkisen poissa ollessa Sinikka Poskiparta.

3. Seurantaraportti 01/17

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 01/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Talousarvion käyttösuunnitelma


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 – 2020


Päätösesitys: Hallitus hyväksyy osaltaan Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman vuosille 2017 - 2020 ja välittää sen edelleen Etelä-Karjalan kuntien hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

6. Vastaus lausuntopyyntöön: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän erityisvastuualueen vaihtaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää esityslistalla olevan puoltavan lausunnon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän erityisvastuualueen vaihtamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää kannanottonaan, että edellä mainituilla perusteilla tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kauppaan tähtäävä aiesopimusluonnos ei ole hyväksyttävissä.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

8. Seniori- ja yhteisöasumisen työryhmän loppuraportti


Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen jäsenkuntiin jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että sivulla 13 oleva, asiakohdan 4. ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Pidemmällä aikavälillä voidaan tehostettua palveluasumista vähentää vain sitä mukaan kuin vaihtoehtoiset palveluasumisen muodot ja ympärivuorokautinen kotihoito pystyvät sitä korvaamaan ja tyydyttämään asiakkaiden tarpeet.

9. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilajärjestelyt Lappeenrannassa ja uusi vuokrakohde osoitteessa Ratakatu 28


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä suunnitelman mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilajärjestelyksi;
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Broman Group Kiinteistöt Oy:n kanssa; sekä
- oikeuttaa tekniset palvelut toteuttamaan vuokrakohteen tilamuutokset esitetyssä laajuudessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Lastensuojelulaitosten tilasuunnitelma 2017 ja perhetukikeskuksen uudet vuokratilat


Päätösesitys: Hallitus päättää:
-hyväksyä lastensuojelulaitosten tilasuunnitelman 2017 ja
-valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perhetukikeskusta koskevan vuokrasopimuksen Assi Group Oy:n kanssa. Vuokrasopimukseen on kirjattava rajoittamislain mukainen sopimusehto, jonka mukaan irtisanominen on voimassa vuonna 2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat


Imatran tilajärjestelyt
Kuultiin tilahallintapäällikkö Jari Villasen esitys Imatran tilajärjestelyistä lasten ja nuorten talon ja aikuistentalon osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

Esityslista 22.2.2017 Share