Eksoten talous on tasapainossa

Julkaistu: 9.2.2017 8:10
Päivitetty: 22.3.2017 12:33

​Eksote on saanut katettua alijäämänsä kaksi vuotta etuajassa. Vuoden 2016 tilinpäätös on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä saatiin katettua jäljellä olleet alijäämät. Ylijäämää syntyi noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Taloudellisen tuloksen lisäksi myös palveluja kehitettiin entistä asiakaslähtöisemmiksi.


Eksoten menot olivat viime vuonna suunniteltua pienemmät ja tuotot taas ennakoitua suuremmat. Positiivista tuloseroa syntyi erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella, missä sekä ostopalvelut että henkilöstökulut toteutuivat huomattavasti talousarviota pienempinä.

Lapsiperheiden palvelujen painopiste on asteittain siirtynyt korjaavista ympärivuorokautisista palveluista varhaiseen tukeen ja avopalveluihin. Kotiin ja kehitysympäristöön suunnatulla ehkäisevällä ja intensiivisellä tuella on voitu vähentää lastensuojelussa lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia ja hoitojaksoja lasten- ja nuorisopsykiatriassa.

Aikuisten psykiatrinen osastohoito keskitettiin keskussairaalan yhteyteen. Psykiatrisen ja päihdeosaston henkilöstö siirtyi psykososiaaliseen kuntoutukseen, liikkuvaan toimintaan ja kuntouttavaan päivätoimintaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin avattiin uusia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja esimerkiksi toimintakeskus Veturiin ja Aikuisten keskukseen. Asiakas voi tulla paikalle ilman ajanvarausta ja lähetettä. 

Toimeentulotukimenot ja Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus alittivat talousarvion.

Laajan päivystyksen sairaalaan tulee yhteispäivystys

Osana tulevaa sote-muutosta on vahvistunut, että Etelä-Karjalan keskussairaalasta tulee laajan päivystyksen sairaala. Yhteispäivystyksen ja sairaalan osastojen toiminnan kehittäminen ja uusien asiakaslähtöisten toimintamallien työstäminen sekä uuden K-sairaalan rakentaminen jatkuvat. Yhteispäivystys tarkoittaa sitä, että terveyskeskuspäivystys toimii tulevaisuudessa samassa päivystyksessä kuin sairaalan erikoisalojen päivystys. Tavoitteena on, että potilaan asiat selviäisivät yhdellä käynnillä kuntoon. 

Hoitoon pääsy sekä avoterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa nopeutui myös viime vuoden aikana. 

Ikäihmisten kotona asumista mahdollistetaan

Ikäihmisten palvelurakenneuudistusta jatkettiin tukemalla kotihoitoa ja omaishoitoa. ​Senioriasumisen työryhmä ideoi kuntakohtaisesti ikäihmisten monimuotoisen tuetun ja yhteisöllisen asumisen eri vaihtoehtoja, joista osa on jo toteutumassa. 

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointia kehitettiin merkittävästi. Vaikka kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, tilanteen niin vaatiessa kaikille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville ikäihmisille löytyy hoitopaikka, kiireellisessä tapauksessa vaikka samana päivänä. 

Hallitus totesi tänään 8.2. kokouksessaan, että Eksoten ikäihmisten palvelurakenneuudistuksen suunta on oikea. Samalla hallitus totesi, että tehostetun ja muun palveluasumisen paikkalukua ei saa vähentää ilman hallituksen hyväksyntää. Hallitus myös totesi, että tehostetun ja muun palveluasumisen piiriin kuuluvien asiakkaiden tulee saada paikka ilman viivytystä.

Täysin uutena toimintamallina otettiin viime maaliskuussa käyttöön koteihin palvelua vievä yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö. Asiakkaita pystytään nyt palvelemaan heidän kotonaan, jolloin heidän ei tarvitse siirtyä päivystykseen. Uuden yksikön käyttöönoton myötä ambulansseille vapautui enemmän resursseja kiireellisempien tehtävien hoitoon. Yhden hengen yksiköllä pystyttiin leikkaamaan syntyviä kustannuksia noin 33 % verrattuna vanhoihin toimintamalleihin. Asiakkaat ovat olleet saamaansa uuteen palveluun erittäin tyytyväisiä.

Kotikuntoutus alkoi myös Imatralla

Kotikuntoutusta kehittämällä ja lisäämällä fysio- ja toimintaterapeutteja kotikuntoutukseen on saatu erittäin hyviä tuloksia. Kun Eksote alkoi viime vuonna tuottaa Imatran sote-palvelut, laajennettiin moniammatillinen kotikuntoutustoiminta myös Imatralle.

Eksoteen koulutettiin lisää asiantuntijafysioterapeutteja ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules-) vastaanotot laajennettiin kaikille hyvinvointi- ja terveysasemille. Tules-vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Asiakkaan ei tarvitse erikseen mennä lääkäriin, vaan fysioterapeutilta hän saa ohjausta, kipulääkkeiden käytön ohjausta ja tarvittaessa sairauslomaa. Share