Eksoten hallituksen päätökset 24.1.2018

Julkaistu: 25.1.2018 8:35
Päivitetty: 25.1.2018 8:40

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 24.1.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueen pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2018 alkaen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt perhehoidon palkkiot 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Valtuuston 20.12.2017 päätösten täytäntöönpano

Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 20.12.2017 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.  

5. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan v. 2018 päättämään maksuvalmiuslainan ottamisesta ja tarvittaessa päättämään ja muuttamaan pankkien kanssa tehtyjä puitesopimuksia kuntatodistusohjelmasta valtuuston hallitukselle myöntämän 20 milj. euron lainanottovaltuutuksen puitteissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan:
- ottamaan v. 2018 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja päättämään lainaehdoista; ja
- päättämään tarvittaessa kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä; sekä
- allekirjoittamaan velkakirjat ja päättämään lainan nostamisesta sopivana ajankohtana. 

Lainat kilpailutetaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten kesken. Lainaa käytetään investointimenojen kattamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin vs. toimitusjohtajan katsaus hankepilottien valmistelutilanteesta.

Intressitahojen ohje hallituksen jäsenille ja varajäsenille on hallituksen yleisasiakirjoissa verkkopalvelussa. Intressitahojen ilmoittamisesta lähetetään sähköpostiviesti ilmoitusvelvollisille.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Päätettiin ottaa käsittelyyn B-listan asia:

9. Eksoten toimitusjohtajan määräaikainen virkasuhde 


Hallituksen puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää, että toimitusjohtajan määräaikaista virkasuhdetta koskeva asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Hallitus päättää, edellyttäen, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait hyväksytään siten, että maakuntavaalit vahvistetaan pidettäväksi loka-marraskuussa 2018 ja maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2019:
- ottaa toimitusjohtaja Pentti Itkosen toimitusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.9.2018-31.8.2019 nykyisillä toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoilla; ja
- valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan viranhoitomääräyksen.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share