Johdon blogissa: Kotihoidon kehittäminen on vasta alussa

Julkaistu: 7.2.2018 11:50
Päivitetty: 7.2.2018 11:55
​Monissa viimeaikaisissa kirjoituksissa ja mielipiteissä on tuotu esille, että vanhusten kotihoidon ongelmien taustalla on työvoiman vähäisyys ja että vanhusten eritasoisen ja hajallaan olevan kotona asumisen riskiä voidaan hallita vain henkilökuntaa lisäämällä. 
Vanhusten kotona asumisen riskien hallinta ja turvallisuus kostuu useista eri tasoista, joissa vastuuta ja tehtäviä on useilla eri viranomaisilla, kolmannella sektorilla ja yrityksillä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa asiakkaan toimintakyvystä ja terveydestä. Tämä sisältää pääasiassa ammattihenkilöiden suorittamia kotikäyntejä ja kuntoutusta. Perinteinen lähihoitajan tai sairaanhoitajan kotikäynti on kuitenkin muuttumassa. Etelä-Karjalassa tehtiin vuonna 2017 virtuaalisia etäkäyntejä yhteensä 22 218 kappaletta. Vaikka tämä määrä on vain 3 % kaikkien käyntien määrästä, niin laskennallinen säästö on 670.000 euroa. 

Vastaavalla tavalla päivystys on muuttumassa. Digitalisaation avulla olemme jo luoneet tehokkaan toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat päivystys, ensihoito, kotihoito, yöpartiot ja turva-auttajat. Päivystyksen koordinaattorilla on reaaliaikaiset tiedot liikkeellä olevista ajoneuvoista ja osaamisesta. Hälytyksen sattuessa saamme paikalle juuri kyseiseen tapaukseen sopivimman ammattitaidon, jolloin tarvittavat toimenpiteet voidaan usein tehdä jo tapahtumapaikalla ja päivystys- tai sairaalakäynniltä vältytään. Tällainen kokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuu-den virtuaalisten palvelujen jatkokehittämiselle.

Asumisen turvallisuudessa pelastuslaitoksella on merkittävä rooli. Pelastusviranomaiset huolehtivat rakennusten ja asuntojen turva- ja hälytysjärjestelmistä ja niihin liittyvästä vanhuksille suunnatusta koulutuksesta ja harjoittelusta. 

Elinympäristössä tapahtuu jatkuvaa kehitystä, mikä helpottaa vanhusten kotona asumista. Digitalisaatio mahdollistaa kokonaan uusia palveluja yhteydenpidossa omaisiin tai palvelujen tuottajiin. Lääkityksen seurantaa ja lääkkeiden jakelua voidaan tehostaa, vanhuksille kehitetty verkkokauppa helpottaa arjen sujumista. Näiden palvelujen kehittäminen on vasta alkamassa ja edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. 

​Vanhusten määrän kasvu lisää riskiympäristön tunnistamisen haastetta. Näitä riskejä voidaan hallita kun ne tunnistetaan ja niihin haetaan ratkaisuja yksilöllisesti kullekin sopivalla tavalla ja huolehditaan henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta. Pelkästään henkilökunnan määrän jatkuva lisääminen alkaa jarruttaa uusien palvelujen kehittämistä. 

Pentti Itkonen
toimitusjohtaja, Eksote


Share