Eksoten hallituksen kokouksen päätökset 20.2.

Julkaistu: 20.2.2019 17:55
Päivitetty: 20.2.2019 17:57

Eksoten hallituksen päätökset 20.2.2019 kokouksesta:​

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Kirsi-Marja Kauvo.

Merkittiin pöytäkirjaan hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää toteamus, että hallituksen ja valtuuston strategiaseminaarista 20.2.2019 tehdyssä mediatiedotteessa oli todettu, että seminaarissa esitetyistä skenaarioista valittiin realistinen skenaario strategian jatkovalmistelun pohjaksi. Tällaista valintaa ei kuitenkaan tehty eikä muitakaan kustannuskehitystä koskevia linjauksia.

Puheenjohtaja totesi, että mediatiedotteessa oli ollut virheellinen otsikko, mikä on nyt korjattu.

3. Talousarvion käyttösuunnitelma

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteinä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Seurantaraportti 01/2019

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi seurantaraportin 01/2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Valtuuston 19.12.2018 päätösten täytäntöönpano

Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 19.12.2018 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2019

Päätösesitys: 
Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan:
- ottamaan v. 2019 pitkäaikaista lainaa enintään 12 milj. euroa ja päättämään lainaehdoista; ja
- päättämään tarvittaessa kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä; sekä
- allekirjoittamaan velkakirjat ja päättämään lainan nostamisesta sopivana ajankohtana.

Lainat kilpailutetaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten kesken. Lainaa käytetään investointimenojen ja muun rahoitustarpeen kattamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2019

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan v. 2019 päättämään maksuvalmiuslainan ottamisesta ja 
tarvittaessa päättämään ja muuttamaan pankkien kanssa tehtyjä puitesopimuksia kuntatodistusohjelmasta valtuuston hallitukselle myöntämän 20 milj. euron
lainanottovaltuutuksen puitteissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 6.3.2019

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa Eksoten edustajaksi Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Lappeenrannan kaupungin nimeämän edustajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Edustajan nimeäminen UNA Oy:n yhtiökokouksiin

Päätösesitys: Hallitus nimeää Eksoten edustajan UNA Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös: Nimettiin tietohallintojohtaja Toni Suihko Eksoten edustajaksi UNA Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2017-2021.

10. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lääkäripalvelut lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

11. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Puheterapiapalvelut

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

12. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13. Muut mahdolliset asiat

Strategian jatkovalmistelu

Päätösesitys: Strategian valmistelua jatketaan siten, että Eksoten viranhaltijat tapaavat jäsenkuntien johtoa ja kuulevat jäsenkuntien näkemykset vallitsevasta tilanteesta, palveluverkosta ja rahoituksesta. Jäsenkuntien näkemykset huomioidaan strategian valmistelussa.

Päätös: Hyväksyttiin.Share