Eksoten hallituksen päätökset 09.01.2019

Julkaistu: 10.1.2019 9:00
Päivitetty: 10.1.2019 10:21

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET


Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 9.1.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus​


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pepi Niemi.


3. Toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelun käynnistäminen 


Päätösesitys: Hallitus päättää asettaa toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelua varten työryhmän, jonka
jäseniä ovat:
- Vesterinen Marja-Liisa
- Pulli Jarmo
- Järvenpää
- Salenius Pentti
- Heltimoinen Ilpo
- Urpalainen Anu
- Wilska-Neuvonen Ritva
- Liimatainen Irja
- Lonka Taina
- Hujanen Irma
- Siitonen Arto
- Itkonen Pentti
Työryhmän puheenjohtajana toimii Eksoten hallituksen sekä strategia- ja tulevaisuusjaoston
puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen. Työryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja Keijo
Siiskonen.

Päätös: Hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että toimitusjohtaja osallistuu työryhmän työskentelyyn asiantuntijajäsenenä.

4. Kahden osastonylilääkärin viran perustaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä kahden osastonylilääkärin viran perustamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää:
-hyväksyä liitteenä olevat ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon; ja
- ottaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit käyttöön 1.4.2019
alkaen.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkoselvityksiä varten.


6. Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle lääkärihelikopterien sijoittamisesta


Päätösesitys: Hallitus päättää edellä kuvatuilla perusteilla:
- tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun hallituksen reformiministerityöryhmän
20.12.2018 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan toinen uusista
lääkärihelikopteritukikohdista perustettaisiin Kouvolaan; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kantelun ja tarvittaessa täydentämään
perusteluja.

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että toimitetaan kantelu tiedoksi myös oikeuskanslerille ja pyydetään oikeuskansleria valvomaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen tekemät linjaukset kansalaisten yhdenvertaisuudesta päätöksessä toteutuvat.


7. Tarjouspyynnön hyväksyminen: kiireettömät henkilökuljetukset ja tietyt tavarakuljetukset


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

8. Tarjouspyynnön hyväksyminen: välityspalvelu henkilökuljetuksiin


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.


9. Hankintapäätös: Sädehoidon lineaarikiihdyttimien huoltosopimus 


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia sädehoitolaitteiden määräaikaishuollon Varian Medical Systems Finland Oy:ltä
liitteenä olevan viiden vuoden määräaikaisen hankintasopimuksen mukaisesti; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa
teknisluonteisia tai niihin rinnastettavissa olevia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. HUS yhteishankintaan osallistuminen: Laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

11. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


12. Muut mahdolliset asiat

Päätös: ei ollut.Share