Eksoten hallituksen päätökset 23.1.2019

Julkaistu: 23.1.2019 18:50
Päivitetty: 23.1.2019 17:49
​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 23.1.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Peltonen ja valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Saleniuksen poissa ollessa Heikki Tanninen.

3. Strategian valmistelutilanne


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt perhehoidon palkkiot 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. HUS-yhteishankintaan osallistuminen: Verisuonikirurgiset tarvikkeet


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi​.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin valtuustoseminaaripäivän 20.2. aikataulu tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


K-siiven alustava oikeudellinen ja taloudellinen tilanne ennen taloudellista loppuselvitystä


Toimitusjohtajan valinta ja jäsenkuntien omistajaohjaus


Hallitus keskusteli omistajaohjauksesta ja Eksoten toimitusjohtajan valinnasta.

Lappeenrannan ja Imatran kaupunginhallitukset ovat ottaneet kantaa Eksoten haettavaksi tulevan toimitusjohtajan kelpoisuusehtoihin. 

Eksoten perussopimuksen mukaan Eksoten tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikkien jäsenkuntien puolesta. Eksote rahoittaa toimintaansa muun muassa jäsenkunnilta perittävillä maksuilla eli jäsenkunnilla on perussopimuksen mukaan pääsääntöisesti rahoittajan rooli.

Eksoten perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa Eksotessa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Valtuusto valitsee Eksoten hallituksen, joka vastaa perussopimuksen mukaan Eksoten toiminnasta ja taloudesta sekä Eksotelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Toimitusjohtajan valinnan osalta perussopimuksessa on todettu, että Eksoten valtuusto valitsee Eksoten toimitusjohtajan. Kuntalain mukaan Eksoten hallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat, mukaan lukien toimitusjohtajan valinta.

Omistajaohjaus toteutuu perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustojen valitsemien Eksoten valtuutettujen kautta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share