Eksoten hallituksen päätökset 11.3.2020

Julkaistu: 12.3.2020 11:00
Päivitetty: 12.3.2020 11:57
​HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 11.3.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Kirsi-Marja Kauvo.

3. Operatiivisen päällikön valinta

Päätösesitys: Hallitus päättää valita filosofian maisteri Minna Lignellin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin operatiivisen päällikön tehtävään.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. 12 työsuhteen muuttaminen virkasuhteiksi perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella

Päätösesitys: Hallitus päättää perustaa Aikuisten monialaiset palvelut –tulosalueelle 12 virkasuhdetta. Nykyiset työsuhteet muutetaan virkasuhteiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kahden erikoistuvan hammaslääkärin viran perustaminen

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kahden erikoistuvan hammaslääkärin viran perustamisen 1.10.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vastaus oikaisuvaatimukseen Laptuote-säätiön suorahankintasopimusta koskien

Päätösesitys: Hallitus ei muuta 9.10.2019 tekemäänsä päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tekstiilipalvelujen eriyttäminen Saimaan tukipalvelut Oy:n ja Eksoten välisestä puitesopimuksesta

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä Satu Oy:n ja Eksoten välisen puitesopimuksen muuttamisen liitteenä olevan
lisälehtiluonnoksen mukaisesti, valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan lisälehden sekä
tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia tai tarkennuksia; ja
- hyväksyä Etelä-Karjalan Pesula Oy:n ja Eksoten välisen palvelusopimusluonnoksen,
valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen sekä tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia tai tarkennuksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Ruokolahden edustaja Irja Liimatainen, Lemin edustaja Anu Karhu ja varajäsen Markku Papinniemi eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.)

8. Strategia- ja tulevaisuusjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Hallitus nimeää strategia- ja tulevaisuusjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus päätti valita strategia- ja tulevaisuusjaoston puheenjohtajaksi Anneli Kiljusen ja varapuheenjohtajaksi Antti Vilkon.

9. Eksoten edustajat osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa

Päätösesitys: Hallitus nimeää Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:n, Meidän IT ja talous Oy:n (entinen Saimaan talous ja tieto Oy) ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n
yhtiökokousedustajat jäljellä olevalle hallituksen toimikaudelle. Lisäksi todetaan, että toimitusjohtaja Timo Saksela toimii 2M-IT Oy:n (entinen Medi-IT Oy)
yhtiökokousedustajana.

Päätös: Hallitus päätti nimetä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhtiökokousedustajat seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen: 
Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy
Meidän talous ja IT Oy
Efetta Oy

Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Antti Vilkko:
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää:
Saimaan Tukipalvelut Oy

Toimitusjohtaja TImo Saksela:
2M-IT Oy

10. Valtuuston 31.3.2020 asialistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 31.3.2020 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että tiedoksi merkittävien asioiden yhteydessä esitellään yt-neuvottelujen lopputulos.

11. Yhteishankintaan liittyminen: Vartiointipalvelut

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

12. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula informoi hallitusta, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallitus toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

13. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut.


Share