Eksoten hallituksen päätökset 17.6.2020

Julkaistu: 17.6.2020 16:20
Päivitetty: 17.6.2020 16:25

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 17.6.2020 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.
Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: Ensihoidon palvelutasopäätös (esityslistan asia 7) käsitellään heti Talouskatsaus 5/2020 (asia 3) jälkeen.

3. Talouskatsaus 5/2020
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020
Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan palvelutasopäätösesityksen vuodelle 2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
Ensihoidon palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen esitteli kokouksessa ensihoidon tilanteen ja oli läsnä kokouksessa klo 14.20-14-49 välisen ajan.

5. Hallituksen selvitykset valtuustolle arviointikertomuksen 2019 johdosta
Päätösesitys: Hallitus päättää antaa edellä olevat selvitykset valtuustolle arviointikertomuksessa 2019 esittelyihin pyyntöihin.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa 1. kohtaan tehdyllä täsmennyksellä (pöytäkirjan kohdan 1 ensimmäiset 4 kappaletta).

6. Hallintosäännön päivittäminen
Päätösesitys: Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksytään sillä täsmennyksellä, että 5 § Hallitus kohdassa 23 mainittuna erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuna johtavana lääkärinä toimii sairaalan johtaja, paitsi fysiatrian osalta fysiatrian ylilääkäri ja psykiatrian osalta psykiatrian ylilääkäri.

7. Vastaus kuntalaisen aloitteeseen ilmaisesta puutiaisaivokuumerokotuksesta
Päätösesitys: Hallitus päättää antaa yllä olevan vastauksen Jarkko Husun aloitteeseen.
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Riskienhallintasuunnitelman päivitys
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn riskienhallintasuunnitelman.
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Valtuuston 28.4.2020 päätösten täytäntöönpano
Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 28.4.2020 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Valtuuston 2.7.2020 asialistan hyväksyminen
Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 2.7.2020 asialistan.
Päätös: Hyväksyttiin.

11. Päätös oikaisuvaatimukseen irtisanomista koskien
Käsiteltävä asia ei ole julkinen.

12. Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen
Päätösesitys: Hallitus päättää:
- tilata HR-raportointipalvelua Meidän IT ja talous Oy:lta ja NHG Consulting Oy:ta enintään
250 000 eurolla. Hankinta toteutetaan voimassa olevien sopimusten perusteella.
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tilauksen ja muut mahdollisesti tarvittavat
asiakirjat.
Päätös: Hyväksyttiin.

13. Silmätautien poliklinikkapalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen tarkentaminen
Päätösesitys: Hallitus päättää;
- hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n ja Eksoten välisen silmätautien poliklinikkapalveluiden
tuottamista koskevan sopimuksen tarkentamisen esityslistan liitteenä olevan
sopimusliiteluonnoksen mukaisesti ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimusliitteen ja muut tarvittavat hankinta-asiakirjat.
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon
vuodeosastojen lääkäripalveluissa
Päätösesitys: Hallitus päättää:
- ottaa käyttöön asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon
vuodeosastojen lääkäripalvelujen toisen optiovuoden Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n
kanssa ajalle 1.10.2020–30.9.2021;
- hyväksyä esitetyn 3 % hinnankorotuksen toiselle optiovuodelle
- hyväksyä esitetyn sopimusmuutoksen, jolla palvelujen ostamista lisätään 20 tuntia
kuukaudessa.
Päätös: Hyväksyttiin.

15. Tarjouspyynnön hyväksyminen: EKKS:n E-siiven leikkausosaston LVIAS-urakka
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

16. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hammashuollon hoitokoneyksiköiden ja pienlaitteiden huolto- ja vikakorjauspalvelu
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

17. Tarjouspyynnön hyväksyminen: A12/2020 Suun terveydenhuollon ostopalvelut
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

18. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vakuutusturvan hankinta
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

19. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksoten mainostoimistopalvelut
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

20. Yhteishankintaan liittyminen: Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmäpalvelu
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

21. Hansel Oy:n yhteishankintaan liittyminen – Kotimaan majoituspalvelut
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

22. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23. Muut mahdolliset asiat
Ei ollut.

Päätettiin ottaa käsittelyyn lisäesityslistan asiat: 

24. Valtuuston 18.12.2019 päätösten täytäntöönpano
Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 18.12.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.
Päätös: Hyväksyttiin.

25. Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2020
Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan:
- ottamaan v. 2020 pitkäaikaista lainaa enintään 6 milj. euroa ja päättämään lainaehdoista; ja
- päättämään tarvittaessa kuntayhtymän lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten,
valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä; sekä
- allekirjoittamaan velkakirjat ja päättämään lainan nostamisesta sopivana ajankohtana.
Lainat kilpailutetaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten kesken. Lainaa käytetään
investointimenojen ja muun rahoitustarpeen kattamiseen.
Päätös: Hyväksyttiin.

26. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2020
Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan v. 2020 päättämään maksuvalmiuslainan ottamisesta ja tarvittaessa päättämään ja muuttamaan pankkien kanssa tehtyjä
puitesopimuksia kuntatodistusohjelmasta valtuuston hallitukselle myöntämän 20 milj. euron lainanottovaltuutuksen puitteissa.
​Päätös: Hyväksyttiin.


Share