Eksoten hallituksen päätökset 22.4.2020

Julkaistu: 22.4.2020 16:20
Päivitetty: 22.4.2020 16:27

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 22.4.2020 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Pentti Saleniuksen poissa ollessa Anu Urpalainen.

3. Talouskatsaus 03/2020


Päätösesitys: Hallitus merkitsee maaliskuun tuloksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksoten) yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen lomautusten toteuttamiseksi


Päätösesitys: Hallitus päättää käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(449/2007) annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa koronaviruksesta
johtuvan työnantajan työntarjoamismahdollisuuksien heikentymisen vuoksi
tilanteessa, jossa työnantaja ei voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai
työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta tuotannollisen alle 90 päivän lomautustarpeen
johdosta. Arvio lomautustarpeesta koskee koko suun terveydenhuollon henkilöstöä,
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistiimiä maksimissaan 5 htv:tä, Eksoten kuntoutusta
maksimissaan 5 htv:tä sekä strategisia tukipalveluita 5 htv:tä vastaavalla tasolla.
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Timo Sakselan antamaan neuvotteluesityksen
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta


Päätösesitys: Hallitus toteaa, että tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ovat valtuuston alaisia. Hallitus on tarkastuslautakunnan tarkastus-, arviointi- ja valvontatyön kohde, eikä hallitus näin ollen
voi vastata valtuutettujen esittämiin kysymyksiin. Hallitus viittaa kuitenkin Kuntaliiton 24.3.2020 antamaan lausuntoon, jonka mukaan tarkastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa, kun se on hallituksen sivuuttaen valtuuttanut KPMG:n tekemään
tutkintapyynnön poliisille.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Päätös oikaisuvaatimukseen irtisanomista koskien


Käsiteltävä asia ei ole julkinen.

7. Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2020


Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: 
Hallitus päättää nimetä Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willbergin Eksoten edustajaksi Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2020


Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Eksotea on Kuntien Tieran yhtiökokouksissa  aikaisemmin edustanut Lappeenrannan kaupungin edustaja. Lappeenranta on päättänyt olla lähettämättä edustajaa Kuntien Tieran yhtiökokoukseen 2020, joten Eksote ei myöskään lähetä kokoukseen ketään.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin irtautuminen UNA Kaari –hankkeesta


Päätösesitys: Hallitus päättää, että Eksote irtautuu UNA Kaari yhteistyöstä 30.4.2020 lukien sekä valtuuttaa toimitusjohtajan irtisanomaan UNA Kaari liittymissopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Valtion tuki alueelliseen sote-valmisteluun, Etelä-Karjalan osallistuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan


Päätösesitys: Hallitus:
- päättää, että Etelä-Karjala osallistuu Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus Etelä-Karjalassa –hankkeeseen;
-valtuuttaa toimitusjohtajan ja vastuuvalmistelijat tekemään hakemukseen ja suunnitelmaan
mahdollisia pienimuotoisia tarkennuksia ennen hakemuksen jättämistä ministeriöön; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hakemuksen liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Etelä-Karjalan osallistuminen sote-rakenneuudistusrahoitushakuun Joukkuepeliä-hankkeella


Päätösesitys: Hallitus:
- päättää, että Etelä-Karjala osallistuu hallinnoijana ja päätoteuttajana Joukkuepeliähankkeeseen;
- päättää, että Etelä-Karjala osallistuu PATA-Asiakasohjaukseen ja HUS Psykiatrian hakemiin
hankkeisiin osatoteuttajana/yhteistyökumppanina;
- valtuuttaa toimitusjohtajan ja vastuuvalmistelijat tekemään hakemuksiin ja suunnitelmiin
mahdollisia pienimuotoisia tarkennuksia ennen hakemuksen jättämistä ministeriöön; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hakemuksen liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Hankintavaltuuksien delegointi COVID-19 epidemian aikana


Päätösesitys:  Hallitus päättää, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää muista kuin palveluhankinnoista
enintään miljoonaan euroon saakka kun;
- kyseessä on välttämätön suojavälineiden, hoitotarvikkeiden tai laitteiden hankinta
- kyseessä on julkisista hankinnoista annetun lain 40.2 § mukaisesta ennalta
arvaamattomasta ja hankintayksiköstä johtumattomasta äärimmäisestä kiireestä johtuvasta
tilanteesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Hankintapäätös: Perheasioiden sovittelun ja perheneuvonnan hankinta Perheasiain

neuvottelukeskuksilta


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia perheneuvontaa ja avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua Lappeenrannan
seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskukselta ja Imatran seurakunnan Perheasiain
neuvottelukeskukselta
- hyväksyä Eksoten ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksen
ja Eksoten ja Imatran seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksen väliset uudet
sopimukset, ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset sekä tekemään niihin
tarvittaessa pienimuotoisia teknisiä muutoksia tai täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Hankintapäätös: Puhelintoiminnan lisääminen IT-palveluiden palvelusopimukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia puhelintoiminnan Meita Oy:lta liitteenä olevan sopimusliitteen ja tarjouksen
mukaisesti ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja muut hankinta-asiakirjat
sekä tarvittaessa tekemään niihin teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetukset (A4/2020)


Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

16. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut mahdolliset asiat


Esitellään perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset kevään aikana hallituksen kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​


Share