Eksoten hallituksen päätökset 25.3.20

Julkaistu: 26.3.2020 8:00
Päivitetty: 26.3.2020 8:38
​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 25.3.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leen Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.

3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Todettiin kokouksessa seuraavat lisäykset liitteenä olevaan tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 asiakirjaan:

Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
3.3.1. Tase
TASEEN TUNNUSLUVUT
Lainat ja vastuut 31.12., 1000 €
2019: 151 218
2018: 181 895

Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
3.4.3. Konsernitase
TASEEN TUNNUSLUVUT
Lainat ja vastuut 31.12., milj. €
2019: 160,27
2018: 193,41

Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu
4.2. Tunnuslukujen laskentakaavat
Taseen tunnusluvut
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Pöytäkirjan liitteeksi tulee yllä olevilla tiedoilla korjattu asiakirja.

Päätösesitys: Hallitus päättää;
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2019
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 34 921,17 euroa
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 euroa
- esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta 27 472,18 euroa
- esittää 1 196 555,29 euron suuruisen alijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Talousarvion käyttösuunnitelma 

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteinä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat
vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Seurantaraportti 02/2020

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 02/2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. COVID-19 tilannepäivitys

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Päätösesitys: Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu lainsäädäntöä koskien.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa lausuntoon lisätyin lisäyksin ja täsmennyksin.

8. Yhteistyön syventäminen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa

Päätösesitys: Hallitus antaa valtuuden valmistella yhteistyön syventämistä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Eksoten edustajan nimeäminen Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n hallituksiin

Päätösesitys: Hallitus päättää valita Eksoten edustajaksi:
- Meidän IT ja talous Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Vesa Reposen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttärin; sekä
- Efetta Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttärin ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen hallintojohtaja Vesa Reposen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Meita Oy:n osakkeiden hankinta

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- ostaa Lappeenrannan kaupungilta Meidän IT ja talous Oy:n osakkeet nro 11856 – 12899
kauppahintaan 37 584 euroa,
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakekauppakirjan sekä tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

12. Muut mahdolliset asiat

Hallintosäännön päivitys sähköisten kokousten pitämisen osalta valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Strategiset linjaukset lähetetään Eksoten jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja tarvittaessa lausuntoa varten.Share