Eksoten hallituksen päätökset 3.6.2020

Julkaistu: 3.6.2020 17:00
Päivitetty: 3.6.2020 17:09

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 3.6.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anu Urpalaisen poissa ollessa Leena Kohvakka-Turja ja Ari Bergin osallistuessa etänä Pepi Niemi.

3. Osakkuus- ja tytäryhteisöjen raportointi: Meidän IT ja talous Oy
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Osakkuus- ja tytäryhteisöjen raportointi: Saimaan Tukipalvelut Oy
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan sopeuttamistarve, yhteistoimintaneuvottelujen lopettaminen

Päätösesitys: Hallitus päättää lopettaa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 § mukaan aloitetut neuvottelut.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tutkimus- ja kuntoutusyksikön perustaminen
Päätösesitys: Hallitus päättää:
- perustaa tutkimus- ja kuntoutusyksikön edellä kuvatun mukaisesti; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiaan liittyvät mahdolliset sopimukset tai muut asiakirjat.
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä
Päätösesitys: Hallitus päättää, että 12.8.2020 hallituksen kokouksesta lähtien pöytäkirjanpitäjänä toimii Eksoten hallintojohtaja ja varalla Eksoten lakimies.
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Laadunhallinnan- sekä potilas-/asiakasturvallisuussuunnitelman päivittäminen
Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan, päivitetyn asiakirjan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin laadunhallinnan sekä potilas-/asiakasturvallisuussuunnitelmaksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Riskienhallintasuunnitelman käsittely hallituksen kokouksissa
Päätösesitys: Hallitus päättää, että riskienhallintasuunnitelman eri osa-alueiden raportointi riskikartoituksen muodossa tapahtuu jatkossa hallitukselle kerran vuodessa. Vuoden 2020 osalta raportointi tuodaan hallituksen käsiteltäväksi syyskauden 2020 aikana. Riskienhallintasuunnitelma päivitetään vastaamaan tätä päätöstä.
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019
Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
Päätösesitys: Hallitus päättää:
- että Etelä-Karjala osallistuu Työtä - Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022 –hankkeeseen.
- valtuuttaa toimitusjohtajan ja vastuuvalmistelijat tekemään hakemukseen ja suunnitelmaan mahdollisia pienimuotoisia tarkennuksia ennen hakemuksen jättämistä ministeriöön.
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hakemuksen liitteineen.
Päätös: Hyväksyttiin.

12. Päätös korvauspäätöstä koskevaan oikaisuvaatimukseen
Päätösesitys: Hallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Hallituksen 2 varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Jäsen Ilpo Heltimoinen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä:
toimitusjohtajan esitys JAA
Heikki Järvenpään esitys EI
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

 Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
JAA -äänen antoivat:
Kiljunen Anneli
Vilkko Antti
Berg Ari
Karhu Anu
Niemi Pepi
Nummela Tuija
Peltonen Pentti
Salenius Pentti
Tanninen Heikki

Yhteensä 9 JAA –ääntä.

 EI –äänen antoivat:
Järvenpää Heikki
Heltimoinen Ilpo
Kohvakka-Turja Leena
Urpalainen Anu

Yhteensä 4 EI –ääntä.

 Toimitusjohtajan esitys hyväksytään ääniin 9-4.

 Päätös: Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus hylätään.

 13. Valtuuston 27.2.2020 päätösten täytäntöönpano
Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 27.2.2020 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.
Päätös: Hyväksyttiin.

 14. Omistajaohjausasia/ Etelä-Karjalan Pesula Oy (Salainen Julkisuuslaki 24§, 20- kohta liikesalaisuus)
Käsiteltävä asia ei ole julkinen.

 15. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kardiologian erikoislääkäripalvelut, A7/2020
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

 16. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lastensuojelun sijaishuolto A8/2020
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

 17. HUS yhteishankintaan liittyminen: Silmäsairauksien tarvikkeet
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

 18. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 19. Muut mahdolliset asiat
Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiouudistuksen tavoite asiakastyölle
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistan asia: Arviointikertomuksen 2019 oikaisut

20. Arviointikertomuksen 2019 oikaisut
Päätösesitys: Hallitus merkitsee edellä olevat arviointikertomuksen 2019 oikaisut tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
​Päätös: Merkittiin tiedoksi ja saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Share