Eksoten hallituksen päätökset 6.5.2020

Julkaistu: 6.5.2020 16:50
Päivitetty: 6.5.2020 17:04

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 6.5.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Ari Bergin osallistuessa etäyhteydellä Kirsi-Marja Kauvo.

3. Asiakasohjaus – Keskitetyn moniammatillisen arvioinnin, päätöksenteon ja asiakkuuksien hallinnan pilotoinnin ja käyttöönoton suunnitelma
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Sisäinen tarkastaja, havaintoja riskienhallinnasta
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen
Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista koskevaa asiaa;
2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön
määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Hallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös: Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään seuraavan kerran hallituksessa 20.5.2020.

6. Tarjouspyynnön hyväksyminen: EKKS:n A-siiven keskusvälinehuollon LVI-urakka

Käsiteltävä asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

7. Hallituksen kokousaikataulu, syksy 2020
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy syksyn 2020 kokousaikataulun.
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää esitti, että hallitus käyttäisi otto-oikeutta Marja-Liisa Vesterisen korvauspäätöstä koskevassa asiassa. Jäsen Ilpo Heltimoinen kannatti esitystä. Jäsen Tuija Nummela esitti, että toimitusjohtajan päätös pysyy ennallaan. Jäsen Pepi Niemi kannatti Tuija Nummelan esitystä.

Päätettiin äänestysjärjestyksestä:
Tuija Nummelan esitys (hallitus ei käytä otto-oikeutta) JAA
Heikki Järvenpään esitys (hallitus käyttää otto-oikeutta) EI.
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
JAA-äänen antoivat:
Kiljunen Anneli
Vilkko Antti
Berg Ari
Kauvo Kirsi-Marja
Niemi Pepi
Nummela Tuija
Peltonen Pentti
Salenius Pentti
Tanninen Heikki

Yhteensä 9 JAA-ääntä

EI-äänen antoivat:
Järvenpää Heikki
Heltimoinen Ilpo
Kohvakka-Turja Leena
Urpalainen Anu

Yhteensä 4 EI-ääntä.

Päätös: Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan.

Merkittiin, että jäsen Ilpo Heltimoinen jätti kirjallisen vastalauseen asiaan (pöytäkirjan liitteenä).

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat
​Päätös: Ei ollut. Share