Eksoten valtuuston päätökset 16.6.2020

Julkaistu: 16.6.2020 20:00
Päivitetty: 16.6.2020 20:21

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 16.6.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus
Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 7 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Kirsti Cederströmin ja Turo Haapamäen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Kirsti Cederström ja Turo Haapamäen poissa ollessa Esko Ijäs.

5. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Päätösesitys: Valtuusto päättää, että
- koneiden ja kaluston poistoeroa tuloutetaan 34 921,17 euroa,
- rakennusten ja rakennelmien poistoeroa tuloutetaan 276 921,48 euroa,
- tutkimusrahastosta tuloutetaan 27 472,18 euroa, ja
- 1 196 555,29 euron suuruinen alijäämä kirjataan ali/ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tilintarkastuskertomus 2019
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2019
Päätösesitys: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
1) vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään
2) kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2019.
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Arviointikertomus 2019
Päätösesitys: Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valtuustolle tuotiin tiedoksi myös hallituksen 3.6.2020 kokouksessa käsitellyt Arviointikertomuksen 2019 oikaisut.

Valtuuston puheenjohtajisto jätti valtuuston kokouksessa pöytäkirjan liitteenä olevan, täsmennetyn korjausvaatimuksen arviointikertomukseen 2019. Valtuuston puheenjohtajiston korjausvaatimuksen mukaan arviointikertomusta ei kannata kirjoittaa ja painattaa uudelleen, vaan korjaukset nidotaan liitteeksi arviointikertomuksen arkistoitavaan kappaleeseen ja sähköiseen versioon Eksoten arkistointisäännössä määritellyllä tavalla.

Jäsen Liisa Terävä ehdotti, että arviointikertomuksen korjaukset ja oikaisut lähetetään takaisin tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi ja että arviointikertomuksesta 2019 tehdään korjattu painos. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019-2023
Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpanon 2019-2023.
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan hyvinvointiraportin vuodelta 2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta
Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle,
1) että valtuusto voi asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan

Mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan,
2) valitaan tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen;
3) nimetään varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; sekä
4) valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön
määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Jäsen Liisa Terävä esitti valtuustoaloitteen tekijänä, että tilapäinen valiokunta tulee perustaa. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen ehdotti, että tilapäistä valiokuntaa ei aseteta. Jäsen Kyösti Kylliäinen kannatti Irma Hujasen esitystä.

Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä:
Liisa Terävän esitys JAA
Irma Hujasen esitys EI
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

Järjestettiin nimenhuutoäänestys.
JAA äänet 36,75
Ei äänet 83,25

Irma Hujasen esitys voitti äänin 83,25/36,75. (Liite Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestyksestä julkaistaan pöytäkirjan liitteenä)

Päätös: Valtuusto päätti, että se ei aseta tilapäistä valiokuntaa.

Jäsen Liisa Terävä jätti asiasta eriävän mielipiteen.

12. Valtuustoaloite: Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittäminen
Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Sidonnaisuusilmoitukset
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut mahdolliset asiat
​Valtuuston seuraava kokous sekä koulutus luottamushenkilöiden rooleista, vastuista ja velvollisuuksista järjestetään 2.7.2020.Share