Eksoten valtuuston päätökset 28.4.2020

Julkaistu: 28.4.2020 20:00
Päivitetty: 29.4.2020 11:05

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Liisa Terävän ja Nina Värtön kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Liisa Terävä ja Nina Värtön poissa ollessa valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Harri Ahonen.

5. Hallintosäännön päivittäminen

Päätösesitys: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön Eksoten hallintosäännöksi.
Hallintosääntö tulee voimaan 29.4.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hyvinvointiraportin vuodelta 2019.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa valtuuston kokouksessa. Valtuusto toivoi hyvinvointikertomuksen esittelyä kokouksessa sekä päivitystä koronaepidemian osalta.

7. Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle

Päätösesitys: Tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa tilapäisen valiokunnan hallituksen puheenjohtajan erottua. Tämän seurauksena asiassa ei ole tarpeen enää jatkaa
toimeksiannon mukaista tehtävää. Lisäksi tilapäinen valiokunta saattaa valtuustolle tiedoksi tilapäisen valiokunnan käytössä olleen materiaalin sekä asiassa saapuneet selvitykset.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta

Päätösesitys: Hallitus toteaa, että tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ovat valtuuston alaisia. Hallitus on tarkastuslautakunnan tarkastus-, arviointi- ja valvontatyön kohde, eikä hallitus näin ollen
voi vastata valtuutettujen esittämiin kysymyksiin. Hallitus viittaa kuitenkin Kuntaliiton 24.3.2020 antamaan lausuntoon, jonka mukaan tarkastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa, kun se on hallituksen sivuuttaen valtuuttanut KPMG:n tekemään tutkintapyynnön poliisille.

Jäsen Erkki Saarimäki esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta vaan että hallituksen vastaus merkitään tiedoksi. Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Siitonen kannatti Erkki Saarimäen esitystä. Jäsen Ahonen Harri kannatti Erkki Saarimäen esitystä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Ei ollut.

10. Muut mahdolliset asiat

Jäsen Liisa Terävä jätti valtuustoaloitteen:
”Esitämme, että hallitus/valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään onko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta ylittäneet toimivaltuutensa, aloittaessaan Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä. Tilapäisen valiokunnan selvityksen pohjalta valtuusto päättää nauttiiko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta.
Esitämme, että tilapäisen valiokunnan työn tuloksena valtuusto saa mm. vastaukset alla oleviin kysymyksiin.
1. Onko tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ylittäneet toimintavaltuutensa, ryhtyessään toimimaan vireille panijana Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä.
2.  Onko tarkastuslautakunnalla ollut toimivalta tutkintapyynnön tekemiseksi?
3. Kuuluuko tarkastuslautakunnan toimivaltaan tutkintapyynnön liitteenä olleiden tapausten /esimerkkien oikeudellinen arviointi?
4. Onko tarkastuslautakunnalla oikeus oikeudellisen arvioinnin tekemiseen julkaisemiensa asiakirjojen perusteella, myös menneiden, yli - 6v takaisten aineiston pohjalta. 
ASIA 2
Lisäksi tilapäisen valiokunnan tulee valtuuston päätöksenteon tueksi selvittää mm.:
1. Miten toimeksianto KPMG Oy Ab:lle on syntynyt?
1.1 Kuka tämän sopimuksen KPGM:n kanssa sopimuksen / toimeksiannon, millä perusteilla ja milloin sopimus on allekirjoitettu?
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA?
1.2 Oliko kyseessä suorahankinta, jos, millä hinnalla ja millä perusteilla on päädytty KPMG.
2. Kuka ja milloin on tehty päätös KPMG valtuutuksesta tutkintopyynnön tekemiseksi.
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA?
Perustelu:
Valtuuston kokousasiakirjojen liitteissä käy ilmi, että tarkastuslautakunta teki tutkintapyynnön poliisille, joissakin liitteissä todetaan, että KPMG valtuutettiin tekemään tarkastuslautakunnan puolesta tutkintapyyntö!
Onko tarkastuslautakunnalla ollut oikeus tehdä ko. valtuutus, jossa ulkopuolinen taho, tässä tapauksessa KPMG edustaa Eksotea ulospäin?
Huom. Kuntaliitosta olisi saanut vastaavat palvelut ilmeisesti maksutta. Eksotessa talouden tasapainottamistoimet menossa!”
Esityksen on allekirjoittanut Liisa Terävä, Kirsti Cederström, Turo Haapamäki, Esko Ijäs, Jarmo Lahtinen, Anneli Myllärinen ja Tuula Putto.

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen jätti valtuustoaloitteen: ”Valtuusto edellyttää Eksoten hallituksen tarkistavan kuntayhtymän hallintosäännön ja tarkastussäännön tavoitteena selkiyttää hallintoa ja sääntöjen keskinäistä toimivuutta. Hallitus tuo mahdolliset muutosesitykset valtuuston kokoukseen.”

Yt-neuvottelujen lopputuloksen esittely
Kuultiin toimitusjohtajan esittely yt-neuvottelujen lopputuloksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​


Share