Eksoten yt-neuvottelujen tulokset näkyviin – erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio uudistuu asiakkaita ja työntekijöitä paremmin palvelevaksi

Julkaistu: 3.4.2020 16:00
Päivitetty: 3.4.2020 15:37
Henkilöstövähennykset kohdistuivat Eksotessa paljolti esimiestasoon. Johtajuus tuodaan uudessa organisaatiossa lähemmäs asiakastyötä tekeviä työntekijöitä. Muutoksella saadaan aikaan selkeämpiä palvelukokonaisuuksia, sujuvampaa päätöksentekoa ja toimintayksikkönsä toimintaan perehtynyttä johtajuutta. Uusi organisaatio otetaan käyttöön porrastetusti siten, että kokonaisuutena kaikki on käyttöönotettuna viimeistään toukokuun aikana.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus on päättänyt Eksoten tulosalueista 1.4.2020 alkaen ja päätöksen mukaisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosalueet ovat jatkossa perhepalvelut, aikuisten monialaiset palvelut ja vammaispalvelut. Myös perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintayksiköt on uudistettu. 

– Pidimme mielessä asiakkaan ja asiakastyötä tekevät työntekijämme. Uudet palvelukokonaisuudet on rakennettu niin, että ne olisivat mahdollisimman selkeitä toiminnallisia kokonaisuuksia. Pyrimme siihen, että asiakkaamme saavat jatkossa palveluja mahdollisimman sujuvasti, kuvailee muutosta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio uudistus käynnistyi Eksoten yt-neuvottelujen myötä. Neuvottelut ovat tulleet päätökseensä ja organisaatiomuutokset astuivat voimaan 1.4.2020. 

Vahvistetaan asioiden sujuvuutta

Organisaatiouudistus kohtuullistaa toimintayksiköiden kokoa, ja tuo yhteen asiakkaan kannalta olennaisia palveluja. Asiakkaalle uudistuksen toivotaan näkyvän aiempaa parempana sekä joustavampana palveluna ja Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen kykynä tehdä tarvittaessa nopeampia ratkaisuja ja päätöksiä.

– Uudistuksella haluttiin vähentää johtoportaita Eksotessa ja vahvistaa erityisesti lähijohtamista. Nyt muutosten avulla saamme tuotua esimiehet toimintayksiköihin, jolloin esimies tuntee jatkossa paremmin henkilöstönsä, tekee työtä lähellä asiakkaita ja ymmärtää paremmin yksikkönsä ja asiakkaiden tarpeita ja arkipäivän haasteita. Jokainen työntekijä tuntee jatkossa myös esimiehensä paremmin ja tavoittaa hänet helpommin, kuvailee Heinonen.

– Organisaatiouudistuksen tuomat muutokset on omassa työyhteisössä otettu myönteisesti vastaan ja uudistuksen uskotaan aidosti tukevan arjessa asiakkaiden kanssa tehtävää perustyötä, jatkaa Eksotella aiemmin vastaavana ohjaajana työskennellyt Hanna Lange. Uudessa organisaatiossa Lange toimii toimintayksikön esimiehenä.

Merja Heinosen mukaan uudistuksessa on huomioitu asiakkaiden muuttuvat ja kasvavat tarpeet. Ennaltaehkäisevää työtä ja mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan matalalla kynnyksellä kaikille kyseisiä palveluita tarvitseville asiakasryhmille entistä paremmin ja tehokkaammin. Varhainen tuki halutaan saada sujuvammaksi.

Palvelukokonaisuudet paremmin hallinnassa

Asiakas hyötyy Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiomuutoksesta, sillä palveluita on koottu toiminnan kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi, jotta asiakas tulisi parhaiten palvelluksi. Uuden organisaatiomallin myötä toivotaan löytyvän myös uusia toimintamalleja yhteiseen työskentelyyn.

– On katsottu yhteen palveluja, joissa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi perheille suunnattuja palveluja on keskitetty Perhekeskus – lasten ja nuorten peruspalvelut -tulosyksikköön. Lastensuojelun työtä taas on vahvistettu yhteisillä erityispalveluilla, joka takaa tiiviimmän ja paremman yhteistyön mahdollisuuksia, kertoo Heinonen.

Myös aikuisten palveluja on yhtenäistetty ja Aikuisten monialaisten palveluiden alta löytyvät jatkossa esimerkiksi nuorten aikuisten palvelut, sekä kaikki työllistämisen tuen palvelut yhdestä työelämäpalvelut yksiköstä. Vammaispalveluihin organisaatiouudistus ei tuonut isoja muutoksia.

Yt:t saivat aikaan muutoksen

Eksoten organisaation rakenteellinen muutos pohjaa syksyllä 2019 käynnistyneisiin yt-neuvotteluihin. Muutosta ryhdyttiin valmistelemaan jo vuoden 2019 lopulla. Muutosten pohjana olivat myös syksyllä 2019 toteutetun Webropol-kyselyn avulla kootut henkilöstön toiveet.

Eksoten kannalta hyötyä tulee joustavasta henkilöstönyhteiskäytöstä sekä siitä, että työaikaa kohdennetaan jatkossa enemmän asiakastyöhön.
– Organisaatiomallin rakentamisessa oli yt-neuvottelujen aikataulusta johtuen tiukka aikataulu, mutta lisäaikaa onneksi vähän saatiin, ja silloin saatiin kuultua henkilöstöä myös esillä olevista muutoksista sen minkä aikataulun puitteissa ehdimme, ynnää Heinonen.

– Mielestäni hyvä lähtökohta uudistukselle oli, että muutosta lähdettiin tekemään nimenomaan henkilöstöltä nousseesta palautteesta. Vaikka yt-menettely oli monelle epävarmuuden värittämää aikaa, tuntui silti, että kaikki olivat valmiita sopeutumaan yhteisen muutoksen vuoksi, joka koettiin välttämättömäksi tässä hetkessä, kuvailee Lange.

Vammaispalveluissa henkilöstöä kuultiin Langen mukaan aktiivisesti ja hän uskoo, että asioista viestittiin niin avoimesti kuin se vain yt-tilanteessa oli mahdollista. 
– Jokaisella oli mahdollisuus kommentoida organisaatiota ja miettiä sen toimivuutta omassa yksikössä ja sen arjessa. Henkilöstön kommentteja otettiin vastaan ja oli ilo huomata, että ehdotusten mukaisia muutoksia myös tehtiin.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstövähennyksiä ei kohdistettu asiakastyötä tekeviin vaan lähes kaikki vähennykset syntyivät yläportaasta järkevöittämällä esimiestyötä.

Muutoksia myös muualla Eksotessa

Strategisissa tukipalveluissa on haettu toiminnallisia kokonaisuuksia, joilla voidaan vastata ketterämmin vastuualueiden tarpeisiin ja tukea strategian toimeenpanoa. Uusia toiminnallisia kokonaisuuksia ovat mm. johdon tuessa hankinnat sekä kehittämisen ja toiminnan tuessa laatu ja potilasturvallisuus sekä asiakasohjaus. 

– Asiakasohjauksen uudistamisen keskeinen tavoite on yksinkertaistaa ja parantaa asiakkaiden yhteydensaantia palvelujärjestelmään. Siihen sisältyy muun muassa puhelinpalvelujen yhdenmukaistamista ja omahoitaja/ vastuutyöntekijämallin käyttöönottoa, etäpalvelujen vahvistamista sekä monialaisen työn vahvistamista, avaa kehitysjohtaja Merja Tepponen.

Eksoten hallitus päätti YT-neuvottelujen päättymisen yhteydessä 26. helmikuuta myös, että terveys- ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin ei tule muutoksia, mutta vastuualuejohtaja toimii myös avoterveydenhuollon vastaavana lääkärinä 1.4.2020 alkaen.

Eksoten talousjohtaja Liisa Mänttärin mukaa organisaatiouudistus toteutetaan Eksotessa niin, että jo tänä vuonna raportointi toteutetaan soveltuvin osin koko vuoden osalta uuden organisaatiorakenteen mukaisena.​


Share