Ennakoivan analytiikan kehittäminen Kotona asumisen turvallisuus 3 (KAT3) -hankkeessa

Julkaistu: 27.3.2020 13:50
Päivitetty: 27.3.2020 13:57

Kotona Asumisen Turvallisuus 3 -hankkeen (KAT3) päätavoitteena oli kehittää ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuteen liittyvää riskien ennakointianalytiikkaa verkostomaisessa asiantuntijayhteistyössä. Toteutuksella tehostettiin pelastustoimen ja sen keskeisten sidosryhmien ennakoinnin ja riskienhallinnan suorituskykyä tilanteessa, jossa iäkkäiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa ja kotiympäristön merkitys korostuu kotiin tuotettavien hoivapalveluiden seurauksena. 

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), LUT-yliopisto ja Pelastusopisto aikajaksolla 10/2017-12/2019. Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto.

Hankkeen toteutuksessa painottuivat asumisriskien ennakointiin liittyvien keskeisten tietoaineistojen tunnistaminen ja kokoaminen pelastustoimesta ja sosiaali- ja terveydenhoitosektorilta sekä analyysimallin luominen ennakoivan analytiikan tuottamiseksi. Lisäksi hankkeessa tuotettiin uraauurtavasti koneoppimiseen ja neuroverkkoestimointiin perustuva mallinnus pelastustoimen vasteajoille suhteessa rakennettujen kohteiden ajalliseen saavuttamiseen Etelä-Karjalassa. Neuroverkkoestimointi osoitti kohteiden ajallisen saavuttamisen olevan tehokkain kun nykyistä, vakituisista ja sopimuspalokunnista koostuvaa palveluverkostoa täydennetään asuinkeskusten yhteyteen sijoittuvilla ns. liikkuvilla yksiköillä, joiden tuottama palvelu perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja ketterään toimintaan riskien hallitsemiseksi. 

Hankkeessa kartoitettiin lisäksi asiantuntijahaastatteluiden kautta verkostomaisen asiantuntijatoiminnan strategisia elementtejä ennakointikyvyn systemaattiseksi parantamiseksi. Tulosten perusteella elementit jakautuivat neljään pääluokkaan eli palvelutuotannon johtamiseen ja prosesseihin, osaamisen kehittämiseen, yhteistyöhön sekä teknologiaan ja viestintään. 

Kokonaisuutena hankkeen tulokset korostavat hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavien tekijöiden keskinäisriippuvuutta ja näiden integroidun arvioinnin ja moniammatillisen tulkinnan merkitystä asumisturvallisuuden ennakoivan analytiikan muodostuksessa. Tekoälypohjainen mallinnus mahdollistaa eri aineistojen joustavan hyödyntämisen ja palveluverkkojen tehokkuuden testaamisen ennakoivasti. Ennakoivan analytiikan kehittämisellä on mahdollista tehostaa pelastustoimen ja sen keskeisten sidosryhmien, erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon sektorin, riskienhallintaa ja onnettomuuksien ehkäisykykyä. 

Linkki hankkeen julkaisuun löytyy tästäShare